Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 57:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Салеһләрин вә садиг адамларын вәфаты (1, 2)

  • Исраилин руһани фаһишәлији (3—13)

  • Фағырлара тәсәлли (14—21)

    • Пис адамлар дәниз кимидир (20)

    • Шәр адамлар сүлһ ҝөрмәјәҹәк (21)

57  Салеһ адам мәһв олур,Мәһәл гојан јохдур. Садиг адамлар ҝөтүрүлүр*,+Амма дәрк едән јохдур ки,Салеһ инсан бәлаја ҝөрә* ҝөтүрүлдү.   О, динҹлијә говушур. Доғрулугла јеријәнләрин һамысы өз јатағында* јатыр.   «Сиз исә, еј ҹадуҝәр гадынын оғуллары,Еј, зинакарын,Фаһишәнин балалары, јахын ҝәлин.   Кими мәсхәрәјә гојурсунуз? Кимә ағзынызы јекә ачыб дил чыхарырсыныз? Сиз ки асилик өвлады,Јалан нәслисиниз,+   Нәһәнҝ ағаҹлар арасында,+Ҝур јарпаглы һәр ағаҹын алтында шәһвәтлә аловлананлар,+Дәрәләрдә, гаја ојугларындаҮшаглары кәсәнләр нәслисиниз.+   Сәнин пајын дәрәнин шүмал дашлары арасындадыр.+ Бәли, пајын бунлардыр. Чүнки шәраб тәгдимәсини онларын өнүндә төкүрсән.+ Инди буна бахыб разы галмалыјам?   Јатағыны јүксәк, уҹа дағда салырдын,+Гурбан ҝәтирмәк үчүн ора галхырдын.+   Рәмзини гапынын, јан тахтанын архасында гојмушдун. Мәни атмышдын, әјнини сојунмушдун.Јухары галхыб јатағыны ҝениш ачырдын. Онларла әһд бағламышдын. Онларла бир јатагда јатмағы севирдин,+Ҝөзүнү онларын ҹинсијјәт үзвүнә дикиб бахырдын*.   Мәликин* јанына јағла,Чохлу әтирлә дүшүрдүн. Елчиләрини узаглара ҝөндәрирдин.Беләҹә, Мәзара* енмишдин. 10  Чохсајлы јолларында һеј әлләширдин,Һеч демәдин “ахы бу, мәнасыздыр”. Ҝүҹүнү тәзәләјирдин. Одур ки, јорулмаг билмирсән. 11  Кимдән хофланмышдын,Кимдән горхуб јалан данышмаға башламышдын?+ Мәни јада салмырдын.+ Һеч нәјә мәһәл гојмурдун.+ Мән динмәдим, һеч нә етмәдим,+ Она ҝөрә Мәндән горхмурдун. 12  Мән сәнин “салеһлијини”, ишләрини фаш едәҹәјәм,+Онларын сәнә хејри дәјмәјәҹәк.+ 13  Имдад диләјәндәДәст-дәст бүтләрин сәни хилас етмәјәҹәк.+ Онларын һамысыны күләк совураҹаг,Јүнҝүл меһ әсиб онлары апараҹаг.Мәнә пәнаһ ҝәтирән исә дијары мирас алаҹаг,Мүгәддәс дағыма саһиб олаҹаг.+ 14  Онда дејәҹәкләр: “Тикин, јолу тикин! Јол һазырлајын!+ Халгымын јолундакы манеәләри ҝөтүрүн!”» 15  Әбәди вар олан,+ исми мүгәддәс олан,+Уҹа, Улу Танры белә дејир: «Мәним мәскәним јүксәк, мүгәддәс јердәдир.+Һәм дә мәзлум, фағыр адамларын арасындадыр ки,Фағырын руһуну дирчәлдим,Зүлм чәкәнләрин гәлбини дирилдим.+ 16  Даим чәкишмәјәҹәјәм,Сонсузадәк гәзәбләнмәјәҹәјәм,+Јохса инсанын руһу зәифләјәр,+Нәфәси олан мәхлуглар тагәтдән дүшәр. 17  Онун һарам газанҹ далынҹа дүшдүјүнә гәзәбләнмишдим,+Бу ҝүнаһа ҝөрә ону вурдум, ондан үз дөндәрдим, она һиддәтләндим. Амма о, јенә дә хаинлијиндән әл чәкмәди,+ үрәји чәкән јолла ҝетди. 18  Онун јолларындан аҝаһам,Лакин она шәфа верәҹәјәм,+ бәләдчилик едәҹәјәм,+Өзүнә дә,+ јас тутанларына да тәсәлли верәҹәјәм».+ 19  «Мән дил бәһрәси һасил едирәм. Һәм узагда, һәм јахында олана битмәз сүлһ бәхш едиләҹәк,+Мән она шәфа верәҹәјәм», — дејир Јеһова. 20  «Пис адамлар исә чалхаланан, сакитләшмәк билмәјән,Сулары јосуну, лили үзә галдыран дәниз кимидир. 21  Шәр адамлар сүлһ ҝөрмәјәҹәк», — дејир Аллаһым.+

Һашијәләр

Өлүм мәнасында.
Диҝәр вариант: бәладан.
Јәни гәбирдә.
Ҝөрүнүр, бурада сөһбәт бүтләрә ибадәтдән ҝедир.
Диҝәр вариант: падшаһын.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.