Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 44:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ халгына немәтләр верир (1—5)

  • Јеһовадан башга Аллаһ јохдур (6—8)

  • Инсан әлинин иши олан бүтләр пучдур (9—20)

  • Исраилин Гуртарыҹысы (21—23)

  • Куруш васитәсилә бәрпа (24—28)

44  Еј гулум Јагуб,Еј сечдијим Исраил, инди Мәни динлә.+   Сәнин Јараданын,Сәнә шәкил верән,+Та бәтндән сәнә көмәк едән Јеһова белә дејир: “Горхма, гулум Јагуб,+Горхма, сечдијим Јешурун*+.   Мән сусуз торпағы сулајаҹағам,+Гураг торпагда чајлар ахыдаҹағам. Өвладларынын үзәринә руһуму төкәҹәјәм,+Төрәмәләринин үзәринә бәрәкәтими јағдыраҹағам.   Онлар јашыл отлар кими,Чај кәнарындакы говаглар кими бој атаҹаглар.+   Бири дејәҹәк: “Мән Јеһоваја мәхсусам”.+ О бири өзүнә Јагубун адыны верәҹәк,Бир башгасы әлинә “Јеһоваја мәхсусдур” јазаҹаг, Диҝәри Исраилин адыны ҝөтүрәҹәк”.   Исраилин падшаһы+ вә гуртарыҹысы+ Јеһова,Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Биринҹи Мәнәм, ахырынҹы да Мәнәм.+ Мәндән башга Аллаһ јохдур.+   Мәним кимиси вармы?+ Онда гој сәсини чыхартсын, данышсын, сүбут етсин!+ Гәдим халга гурулуш верәндән бәри етдијим кими,Гаршыдан ҝәлән,Ҝәләҹәкдә олаҹаг шејләри хәбәр версин.   Ваһимәләнмә,Дәһшәт сәни басмасын.+ Мәҝәр һәр биринизә габагҹадан демәмишәм, мәҝәр билдирмәмишәм? Сиз Мәним шаһидләримсиниз.+ Мәндән башга Аллаһ вармы? Хејр! Башга гаја+ јохдур, башгасыны танымырам”».   Бүт дүзәлдәнләрин һамысы пучдур,Әзиз тутдуглары шејләр фајдасыз олаҹаг.+ Шаһидләри кими, онлар* да һеч нә ҝөрмүр, һеч нә билмирләр.+Онлары дүзәлдәнләр хар олаҹаглар.+ 10  Пуч аллаһ сурәти дүзәлдән,+Дәмирдән бүт төкән кимдирсә, 11  Онун јолдашлары хар олаҹаг!+ Сәнәткар ади инсандыр. Гој һамысы јығышыб јерини тутсун. Һамысы дәһшәтә ҝәлиб биабыр олаҹаг. 12  Дәмирчи дәмири аләтлә көзүн үстүндә гыздырыр, Ону чәкиҹлә дөјүб шәкил верир,Ҝүҹлү голу илә онун үстүндә ишләјир.+ Сонра аҹыр, ҝүҹү түкәнир,Су ичмир, тагәтдән дүшүр. 13  Дүлҝәр өлчү ипини ачыр, гырмызы тәбаширлә нишан гојур. Сонра искәнә илә ағаҹын үзәриндә ишләјир, пәрҝарла ҹызыр. Евә гојмаг үчүнОна инсан сурәти верир,+Ҝөзәл инсан тәсвири јарадыр.+ 14  Кимисинин сәнәти сидр кәсмәкдир. О, бир ағаҹ, палыд ағаҹы сечир,Ҝөзләјир ки, мешәдәки ағаҹларла бирҝә бөјүсүн.+ О, дәфнә ағаҹы әкир, јағыш ону бөјүдүр. 15  Сонра бу ағаҹ јанаҹаг олур. Инсан јарысыны исинмәк үчүн ишләдир,Оҹаг галајыб чөрәк биширир. Јарысындан исә аллаһ дүзәлдиб ситајиш едир, Бүт дүзәлдиб гаршысында сәҹдә гылыр.+ 16  Јарысындан оҹаг галајыр,Үстүндә әт гызардыб јејир, гарны дојур. Һәмчинин ҹаныны исиндириб дејир: «Охај! Ода бахыб исиндим». 17  Јарысындан исә аллаһ дүзәлдир, бүт дүзәлдир, Өнүндә сәҹдә гылыб ибадәт едир. Она дуа едиб дејир: «Мәни хилас ет, ахы сән мәним аллаһымсан».+ 18  Онлар һеч нә билмир, һеч нә баша дүшмүрләр,+Чүнки ҝөзләри бағлыдыр, ҝөрмүрләр,Үрәкләри дәрк етмир. 19  Бири дә үрәјиндә дүшүнмүр,Билији, дәрракәси јохдур ки, десин: «Јарысындан оҹаг галадым,Көзүндә чөрәк биширдим, әт гызартдым. Инди дуруб јарысындан мәнфур шеј дүзәлдим?+ Дуруб одун парчасына сәҹдә гылым?» 20  Онун гидасы күлдүр. Алданмыш үрәји ону аздырыб. Ҹаныны гуртара билмир, демир ки, Ахы сағ әлимдә јалан тутмушам. 21  «Еј Јагуб, еј Исраил, бунлары јадда сахла,Чүнки сән Мәним гулумсан. Сәни Мән јаратмышам, сән Мәним гулумсан.+ Еј Исраил, Мән сәни унутмарам.+ 22  Асиликләрини булудла,Ҝүнаһларыны гаты булудла өртәрәм.+ Мәнә сары дөн, Сәни гуртарарам.+ 23  Еј ҝөјләр, севинҹ һарајы уҹалдын,Јеһова һәрәкәтә кечди! Еј јерин дәринликләри, зәфәр сәдалары уҹалдын! Еј дағлар, еј мешә,Еј мешәдәки бүтүн ағаҹлар, шадлыг сәдалары уҹалдын!+ Јеһова Јагубу гуртарды,Исраилин үзәриндә Өз ҹалалыны ҝөстәрди».+ 24  Јеһова, сәнин Гуртарыҹын,+Бәтндә сәнә шәкил верән белә дејир: «Мән Јеһовајам, һәр шеји Мән јаратмышам. Ҝөјләри Мән јајмышам,+Јери Мән сәриб ачмышам.+ Мәҝәр јанымда кимсә вар иди? 25  Бошбоғазларын* әламәтләрини пуча чыхаран Мәнәм,Фалчылары ахмаг һала салан Мәнәм.+Мүдрикләри пәрт едән,Елмләрини ҹәфәнҝијата дөндәрән Мәнәм!+ 26  Гулумун сөзүнү ҝерчәкләшдирән Мәнәм.Елчиләримин пејғәмбәрлијини чин едән Мәнәм.+Јерусәлим һаггында “ора мәскунлашаҹаг”,+ Јәһуда шәһәрләри һаггында “ора јенидән тикиләҹәк,+Харабалыгларыны бәрпа едәҹәјәм” дејән Мәнәм,+ 27  Дәрин сулара “бухарлан,Бүтүн чајларыны гурудаҹағам” дејән Мәнәм.+ 28  Куруш*+ һаггында “о, Мәним чобанымдыр,О, Мәним ирадәми бүсбүтүн иҹра едәҹәк”,+Јерусәлим һаггында о, јенидән тикиләҹәк”, Мәбәд һаггында “тәмәлин гојулаҹаг” дејән Мәнәм».+

Һашијәләр

Мәнасы: дүрүст. Исраилә верилән шәрәфли ад.
Бүтләр.
Јахуд сахта пејғәмбәрләрин.
Кир.