Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 43:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова халгыны топлајыр (1—7)

  • Сахта аллаһларын мәһкәмәси (8—13)

    • «Шаһидләримсиниз» (10, 12)

  • Бабилдән гуртулуш (14—21)

  • «Ҝәл иддиамызы ортаја гојаг» (22—28)

43  Еј Јагуб, сәни јарадан,Еј Исраил, сәнә шәкил верән Јеһова белә дејир:+ «Горхма, чүнки сәни һагг өдәјиб гуртардым,+ Сәни адынла чағырдым. Сән Мәнә мәхсуссан.   Сујун ичиндән кечсән дә, сәнинлә олаҹағам,+Чајлардан кечсән дә, батмајаҹагсан,+ Одун ичиндән кечсән дә, јанмајаҹагсан,Алов сәни гарсамајаҹаг.   Ахы Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам,Исраилин Мүгәддәси, хиласкарынам. Мисири сәнин үчүн фидјә вердим,Һәбәши, Сибаны әвәз олараг вердим.   Мәнә әзиз олдун,+Сәни шәрәфләндирдим, сәни севдим,+ Сәнин әвәзинә инсанлары,Ҹанынын әвәзинә халглары верәҹәјәм.   Горхма, Мән сәнинләјәм.+ Өвладларыны ҝүндоғандан ҝәтирәҹәјәм,Сәни ҝүнбатандан топлајаҹағам.+   Шимала дејәҹәјәм: “Онлары бурах!”+ Ҹәнуба дејәҹәјәм: “Онлары сахлама! Оғулларымы узаглардан, гызларымы дүнјанын уҹгарларындан ҝәтир,+   Адымла адланан,+Шаныма хәлг етдијим,Шәкил вериб јаратдығым бүтүн о кәсләри”.+   Ҝөзү ола-ола кор олан халгы,Гулағы ола-ола кар олан халгы ҝәтир.+   Гој бүтүн халглар бир јерә јығышсын,Үммәтләр топлашсын.+ Онлардан һансы бири буну дејә биләр? Һансы бири илк шејләр* барәдә сөјләјә биләр?+ Гој һаглы чыхмаг үчүн шаһидләр ҝәтирсинләр,Онлар да динләјиб десин: “Дүздүр!”»+ 10  Јеһова бәјан едир: «Сиз Мәним шаһидләримсиниз,+Бәли, сечдијим гулумсунуз.+Белә ки, Мәни таныјыб иман едәсиниз,Мәним һәмишә ејни олдуғуму дәрк едәсиниз.+ Нә Мәндән габаг,Нә дә Мәндән сонра Аллаһ мөвҹуд олмајыб!+ 11  Мәнәм, Мәнәм Јеһова+, Мәндән башга хиласкар јохдур!»+ 12  «Аранызда јад аллаһ јох икәнБәјан едән дә, гуртаран да, билдирән дә Мән олмушам.+ Одур ки, сиз Мәним шаһидләримсиниз, — дејир Јеһова, — Аллаһ да Мәнәм.+ 13  Мән һәмишә ејнијәм,+Һеч ким әлимдән һеч нәји гопара билмәз.+ Мән бир иш ҝөрәндә ким мане ола биләр?»+ 14  Сәнин гуртарыҹын+, Исраилин Мүгәддәси+ Јеһова белә дејир: «Сизин хатиринизә Бабилә адам ҝөндәриб дарвазанын рәзәләрини сөкәҹәјәм,+Ҝәмиләрдәки кәлданиләр дәрддән фәрјад едәҹәк.+ 15  Мән сәнин Мүгәддәсин+ Јеһовајам, Исраилин Јараданы,+ сәнин Падшаһын».+ 16  Јеһова,Дәниздән јол ачан,Ҝурлајан суларда ҹығыр ачан,+ 17  Арабаны вә аты,+Ордуну вә иҝид ҹәнҝавәрләри ирәли чыхаран белә дејир: «Онлар јерә сәриләҹәк, галхмајаҹаглар.+ Јанан пилтә кими үфүрүләҹәк, сөнәҹәкләр». 18  «Әввәлки шејләри јада салмајын,Һеј кечмиши дүшүнмәјин. 19  Будур, Мән јени бир иш ҝөрүрәм,+Артыг әрсәјә ҝәлмәкдәдир, Мәҝәр ҝөрмүрсүнүз? Мән сәһралыгда бир јол ачаҹағам,+Сәһрада чајлар ахыдаҹағам.+ 20  Чөл һејванлары, чаггаллар,Дәвәгушулар Мәни шәрәфләндирәҹәк.Сәһралыгда су,Сәһрада чајлар ахыдырам ки,+Халгым, сечилмишим+ ичсин. 21  Бу халгы Өзүм үчүн јаратмышам ки,Шәнимә тәрифләр уҹалтсын.+ 22  Лакин сән, еј Јагуб, Мәнә үз тутмадын,+Чүнки Мәндән безмишдин, еј Исраил.+ 23  Јандырма гурбаны үчүн гојун ҝәтирмәдин,Гурбан ҝәтириб Мәнә еһтирам ҝөстәрмәдин. Сәни бәхшиш ҝәтирмәјә мәҹбур етмәмишәм,Күндүр тәләб едиб сәни тәнҝә ҝәтирмәмишәм.+ 24  Пул вериб Мәнә әтирли гамыш алмадын,Гурбанларынын пији илә Мәни дојуздурмадын,+ Әксинә, ҝүнаһларынла Мәни јүкләдин,Тәгсирләринлә Мәни јордун.+ 25  Өз хатиримә сәнин асиликләрини силән Мәнәм, Мән.+Сәнин ҝүнаһларыны јада салмарам.+ 26  Ҝәл икимиз дә иддиамызы ортаја гојаг,Бәраәт газанмаг үчүн дәлилләр ҝәтир, бир јадыма сал. 27  Сәнин илк әҹдадын ҝүнаһ етди,Сәнин нүмајәндәләрин* Мәнә аси чыхды.+ 28  Буна ҝөрә дә, мүгәддәс мәканын башчыларыны рәзил едәҹәјәм,Јагубу мәһвә верәҹәјәм,Исраили тәһгир һәдәфи едәҹәјәм.+

Һашијәләр

Еһтимал ки, ҝәләҹәкдә илк баш верәҹәк шејләрә аиддир.
Еһтимал ки, ганун мүәллимләри нәзәрдә тутулур.