Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 38:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һизгијјә хәстәләнир; сағалыр (1—22)

    • Шүкран нәғмәси (10—20)

38  О вахт Һизгијјә хәстәләниб өлүм јатағына дүшдү.+ Амуз оғлу Әшија пејғәмбәр+ онун јанына ҝәлиб деди: «Јеһова белә дејир: “Ев әһлинә вәсијјәтини елә, чүнки сағалмајаҹагсан, өләҹәксән”».+  Һизгијјә үзүнү дивара чевириб Јеһоваја дуа етди:  «Јеһова, јалварырам, нә олар, јадына сал,+ мән неҹә өнүндә сидги-үрәклә, сәдагәтлә јеримишәм,+ Сәнә мәгбул ишләр ҝөрмүшәм». Һизгијјә аҹы-аҹы ағлады.  Онда Әшијаја Јеһовадан бу сөз назил олду:  «Гајыт, Һизгијјәјә де ки,+ әҹдадын Давудун Аллаһы Јеһова белә дејир: “Дуаны ешитдим.+ Ҝөз јашларыны ҝөрдүм.+ Өмрүнү он беш ил артыраҹағам.+  Сәни дә, бу шәһәри дә Ашшур падшаһынын әлиндән гуртараҹағам, бу шәһәри горујаҹағам.+  Јеһова дедији сөзү јеринә јетирәҹәк. Јеһова сәнә бу әламәти верир:+  Мән ҝүнәш ендикҹә Әһәз пилләкәнинә* дүшән көлҝәни он пиллә дала апараҹағам”».+ Беләҹә, көлҝә пилләләрлә он пиллә дала гајытды.  Јәһуда падшаһы Һизгијјәнин хәстәләниб сағаландан сонра јаздығы сөзләр. 10  Дедим: «Өмрүмүн ортасындаМәзарын* гапыларындан кечмәлијәм, Галан илләримдән мәһрум олурам». 11  Дедим: «Јаһы* ҝөрмәјәҹәјәм, даһа ишыглы дүнјада* Јаһы ҝөрмәјәҹәјәм,+ Һәр шејин сона чатдығы јерин сакинләри арасына дүшәндәДаһа инсан үзү ҝөрмәјәҹәјәм. 12  Јурдум чобан алачығытәк сөкүлдү,Әлимдән алынды.+ Тохуҹу парчаны бүкәнтәк һәјатымы бүкдүм.О, мәни әриш ипләритәк кәсир. Сән мәни сүбһдән ҝүн батанадәк өлүмүн ағушуна атырсан.+ 13  Сәһәрә гәдәр өзүмү овундурурам. О, аслан кими бүтүн сүмүкләрими гырыр.Сән мәни сүбһдән ҝүн батанадәк өлүмүн ағушуна атырсан.+ 14  Узунганадтәк, гаратојугтәк* чығырырам.+Ҝөјәрчинтәк инилдәјирәм.+ Ҝөзләрим јорғун-јорғун јухары бахыр:+ “Јеһова, јаман дардајам,Мәнә көмәк ол!”+ 15  Нә дејим? О, мәнә дедијини етди. Дәрдимин аҹысынданГалан илләрими сакит јашајаҹағам. 16  Еј Јеһова, инсаны бунлар* јашадыр.Руһум онларла јашајыр. Мәнә шәфа верәрсән, мәни јашадарсан.+ 17  Әмин-аманлыг әвәзинә ағры-аҹы ҝөрдүм.Мәнә олан мәһәббәтиндәнМәни һәлак гәбриндән горудун.+ Бүтүн ҝүнаһларымы архана тулладын.+ 18  Ахы Мәзар* Сәни уҹалтмаз,+Өлүм Сәнә тәриф демәз.+ Гәбрә енәнләр сәдагәтинә ҝүвәнмәз.+ 19  Дириләр, јалныз дириләр сәни тәрифләр,Мән бу ҝүн етдијим кими. Ата оғулларына Сәнин сәдагәтиндән бәһс едәр.+ 20  Еј Јеһова, мәни гуртар.Онда өмрүмүз боју Јеһованын евиндә+Телли аләтләрин авазында нәғмәләрими охујарыг».+ 21  Сонра Әшија деди: «Әнҹир лавашанасы ҝәтирин вә чибанын үстүнә гојун ки, о сағалсын».+ 22  Һизгијјә сорушмушду: «Јеһованын мәбәдинә ҝедәҹәјимә әламәт нә олаҹаг?»+

Һашијәләр

Еһтимал ки, бу пилләкәндән ҝүнәш сааты кими истифадә олунурду.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Јеһова адынын гыса формасы.
Һәрфән: дириләр өлкәсиндә.
Диҝәр вариант: дурнатәк.
Јәни Аллаһын сөзләри вә ишләри.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.