Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 36:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Синахериб Јәһуданы истила едир (1—3)

  • Рәбсаг мејдан охујур (4—22)

36  Һизгијјә падшаһын һакимијјәтинин он дөрдүнҹү илиндә Ашшур+ падшаһы Синахериб галхыб Јәһуданын бүтүн гала-шәһәрләрини истила етди.+  Ашшур падшаһы рәбсагы*+ бөјүк гошунла Лаһишдән+ Јерусәлимә, Һизгијјә падшаһын јанына ҝөндәрди. Онлар ҝәлиб ҹамашырчы тарласына ҝедән баш јолун үстүндәки јухары чарһовузун су кәмәринин+ јанында дурдулар.+  Онда ешикағасы Хилгијјә оғлу Әлјаким,+ катиб Сәбна+ вә салнамәчи Асәф оғлу Јуаһ онларын габағына чыхдылар.  Рәбсаг онлара деди: «Һизгијјәјә дејин ки, бөјүк һөкмдар, Ашшур падшаһы белә дејир: “Сән нәјә архаланырсан?+  Дејирсән: “Мүһарибә апармаг үчүн ағлым да вар, ҝүҹүм дә”. Лакин бунлар бош сөзләрдир. Кимә ҝүвәнирсән ки, мәнә гаршы чыхмаға һүнәр етмисән?+  Сән о сыныг гамыша, Мисирә архаланырсан? О гамыш она сөјкәнәнин әлинә батыб ону дешәр. Мисир һөкмдары фирон она ҝүвәнәнләрин һамысы үчүн беләдир.+  Бәлкә дејәҹәксиниз: “Аллаһымыз Јеһоваја ҝүвәнирик”? Мәҝәр бу, һәмин о Аллаһ дејил ки, Һизгијјә Онун сәҹдәҝаһларыны, гурбанҝаһларыны дағыдыб+ вә Јәһуда илә Јерусәлимә јалныз Јерусәлимдәки гурбанҝаһын габағында сәҹдә гылмағы бујуруб?”+  Ҝәл һөкмдарым Ашшур падшаһы+ илә мәрҹә ҝир: әҝәр сән ики мин сүвари тапсан, сәнә о гәдәр ат верәрәм.  Сән арабалар вә сүвариләр үчүн Мисирә ҝүвәндијин һалда, һөкмдарымын ән кичик хидмәтчиси олан валиләриндән бирини неҹә мәғлуб едә биләрсән? 10  Елә билирсән, мән Јеһовадан иҹазәсиз бураны дағытмаға ҝәлмишәм? Јеһова Өзү мәнә дејиб: “Бу өлкәјә һүҹум ет, ораны дармадағын елә”». 11  Онда Әлјаким, Сәбна+ вә Јуаһ рәбсага+ дедиләр: «Гулларынла арами дилиндә+ даныш, биз баша дүшүрүк. Јәһудиләрин дилиндә данышма, диварын үстүндәки халг ешидир».+ 12  Рәбсаг деди: «Мәҝәр һөкмдарым мәни ҝөндәриб ки, бу сөзләри тәкҹә ағанызла сизә дејим? Диварда отуран адамлар да буну ешитмәлидир. Онлар да сизинлә бирликдә нәҹисләрини јејиб сидикләрини ичәҹәкләр». 13  Рәбсаг дуруб јәһудиләрин дилиндә уҹа сәслә деди:+ «Бөјүк һөкмдар Ашшур падшаһынын сөзүнү ешидин.+ 14  Падшаһ дејир: “Гој Һизгијјә сизи алдатмасын. О, сизи гуртара билмәјәҹәк!+ 15  Гој Һизгијјә: “Јеһова бизи мүтләг хилас едәҹәк, Ашшур падшаһы бу шәһәрә ҝирә билмәјәҹәк”, — дејиб сизи Јеһоваја архајын етмәсин.+ 16  Һизгијјәјә гулаг асмајын. Ашшур падшаһы дејир: “Мәнимлә сүлһ бағлајын, мәнә тәслим олун. Онда һәр бириниз өз мејнәсинин, өз әнҹир ағаҹынын мејвәсини јејәҹәк, өз һовузунун сујуну ичәҹәк. 17  Сонра мән ҝәлиб сизи өлкәнизә бәнзәр бир өлкәјә, тахыл, тәзә шәраб, чөрәк, үзүмлүкләр олан дијара апараҹағам.+ 18  Гој Һизгијјә сизи “Јеһова бизи хилас едәҹәк” дејә алдатмасын. Халгларын аллаһларындан һансы бири өз өлкәсини Ашшур падшаһынын әлиндән гуртара билиб?+ 19  Һаны Һәмәсин, Арпадын аллаһлары?+ Һаны Сәфарваимин+ аллаһлары? Онлар Сәмәријјәни мәним әлимдән гуртара билдиләр?+ 20  Өлкәләрин аллаһларындан һансы бири өз өлкәсини мәним әлимдән гуртара билиб ки, Јеһова да Јерусәлими мәним әлимдән гуртарсын?”»+ 21  Халг динмәз-сөјләмәз дајаныб она бир кәлмә дә ҹаваб вермәди. Чүнки падшаһдан әмр ҝәлмишди ки, һеч ким она ҹаваб вермәсин.+ 22  Ешикағасы Хилгијјә оғлу Әлјаким, катиб Сәбна+, салнамәчи Асәф оғлу Јуаһ јахаларыны ҹырыб Һизгијјәнин јанына ҝәлдиләр вә рәбсагын сөзләрини она чатдырдылар.

Һашијәләр

Баш саги.