Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 23:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сур барәдә һөкм (1—18)

23  Сур барәдә һөкм:+ Еј Таршиш ҝәмиләри+, налә чәкин! Лиман дағылды. Артыг ора ҝирмәк олмур. Бу хәбәр онлара Киттим+ торпағындан ҝәлди.   Еј саһилјаны сакинләр, сусун! Дәнизи үзүб кечәнләр, Сидон+ таҹирләри сәни варландырырды.   Сәнин газанҹын — Сиһорун+ тахылы, Нилин мәһсулуСуларын үзәри илә дашынырды,Башга халглара да газанҹ верирди.+   Еј Сидон, утан! Сән, еј дәниз истеһкамы,Чүнки дәниз дејир: «Мән һеч доғуш ағрысы чәкмәмишәм, доғмамышам,Нә оғул, нә гыз бөјүтмүшәм».+   Сур һаггында хәбәрИнсанлары Мисир һаггындакы хәбәр+ кими бәрк үзәҹәк.+   Таршишә үзүн! Еј саһил сакинләри, аҹы-аҹы ағлајын!   Та гәдимдән, ҝәнҹлијиндән севиниб шәнләнән шәһәриниз будур? Ајаглары ону узаг дијарлара јашамаға апарырды.   Башлара таҹлар гојан,Таҹирләри бәј,Түҹҹарлары дүнјанын һөрмәтли адамлары олан Сура гаршы бу һөкмү ким чыхартды?+   Бу һөкмү ордулар Аллаһы Јеһова чыхартды,Ҝөзәллијиндән дујдуғу гүруру сындырмаг үчүн,Дүнјанын сајыб-сечилән адамларыны алчалтмаг үчүн.+ 10  Еј Таршиш гызы, Нил кими өлкәни бу башдан о баша кеч. Артыг тәрсанә* јохдур.+ 11  Аллаһ әлини дәнизин үзәринә узатды,О, сәлтәнәтләри сарсытды. Јеһова Финикија галаларынын дағылмасы барәдә әмр верди.+ 12  Деди: «Еј заваллы гыз, еј бакирә Сидон гызы!Бир дә үзүн ҝүлмәјәҹәк.+ Дур, Киттимә+ гач. Амма орада да раһатлыг тапмајаҹагсан». 13  Будур, Кәлдан өлкәси!+ Мәһз бу халг ону сәһра сакинләринә нәсиб етди,Ашшур+ јох. Онлар мүһасирә гүлләләри тикдиләр,Гала бүрҹләрини дағытдылар,+Ону јерлә јексан етдиләр. 14  Налә чәкин, еј Таршиш ҝәмиләри,Чүнки истеһкамыныз дағылыб.+ 15  О ҝүн Сур бир падшаһын ҝүнләри гәдәр, јетмиш ил әрзиндә+ унудулаҹаг. Јетмиш илин сонунда Сур фаһишә һаггындакы маһныда дејилдији кими олаҹаг: 16  «Еј унудулмуш фаһишә, әлинә чәнҝ ҝөтүр, шәһәри долан. Мәһарәтлә чал,Чохлу һавалар чал,Гој сәни јада салсынлар». 17  Јетмиш илин сонунда Јеһова Сура нәзәр салаҹаг, Сур көһнә пешәсинә гајыдаҹаг, дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләри илә фаһишәлик едәҹәк. 18  Амма онун ҝәлири, газанҹы Јеһоваја һәср олунаҹаг. Онлары јыға билмәјәҹәк, кәнара гоја билмәјәҹәк, чүнки газанҹы Јеһованын һүзурунда јашајанлара чатаҹаг. Онлар дојунҹа јејәҹәк вә ҝөзәл-ҝөзәл либаслар ҝејәҹәк.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: лиман.