Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 19:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мисирә гаршы һөкм (1—15)

  • Мисир Јеһованы таныјаҹаг (16—25)

    • Мисирдә Јеһованын адына гурбанҝаһ (19)

19  Мисирә гаршы һөкм:+ Будур! Јеһова сүрәтлә учан булудун үстүнә миниб Мисирә ҝәлир. Мисирин пуч аллаһлары Онун гаршысында титрәјәҹәк,+Мисирин үрәји көксүндә әријәҹәк.   «Мисирлини мисирлинин үстүнә галдыраҹағам,Бир-бири илә вурушаҹаглар.Гардаш гардаша, јолдаш јолдаша гаршы,Шәһәр шәһәрә, падшаһлыг падшаһлыға гаршы вурушаҹаг.   Мисир дурухуб галаҹаг.Мән онун нијјәтини алт-үст едәҹәјәм.+ Онлар пуч аллаһларын,Овсунчуларын, ҹиндарларын, фалчыларын+ үстүнә гачаҹаглар.   Мән Мисири гәддар ағаја тәслим едәҹәјәм,Онлара әзазил һөкмдар ағалыг едәҹәк»,+ — бәјан едир Рәбб, ордулар Аллаһы Јеһова.   Дәнизин сују гурујаҹаг,Чај гупгуру олаҹаг.+   Чајлар ијләнәҹәк.Мисирин Нилдән ајрылан архлары бошалыб гурујаҹаг. Гамышлар, гарғылар чүрүјәҹәк.+   Нил чајы кәнарындакы, Нилин ағзындакы биткиләр,Нил бојунҹа әкилмиш тарлалар+ гурујаҹаг,+ Соврулуб јох олаҹаг.   Балыгчылар гәмә батаҹаг,Нилә тилов атанлар ҝөз јашы төкәҹәк,Суја тор атанлар һалдан дүшәҹәк.   Даранмыш кәтанла+ ишләјәнләр,Ағ гумаш тохујанлар хәҹаләт чәкәҹәк. 10  Мисирин тохуҹулары пәришан олаҹаг,Муздурлары дәрд басаҹаг. 11  Суан+ бәјләри ахмагдыр. Фиронун ән мүдрик мүшавирләри ағылсыз мәсләһәтләр верир.+ Сиз неҹә фирона: «Мән мүдрикләрин,Гәдим падшаһларын нәслиндәнәм», — дејә биләрсиниз? 12  Һаны сәнин башбиләнләрин?+ Билирләрсә, гој сәнә десинләр ордулар Аллаһы Јеһованын Мисирлә бағлы гәрарыны. 13  Суан бәјләри ахмаглыг етди,Ноф*+ бәјләри алданды.Мисир гәбиләләринин башчылары Мисири аздырды. 14  Јеһова Мисирин үстүнә чашгынлыг руһу төкдү.+Онлар Мисири һәр бир ишдә аздырдылар,О, гусунтусунун ичиндә ләнҝәр вуран сәрхош кими, сәндәләди. 15  Мисирин әлиндән һеч нә ҝәлмәјәҹәк.Нә баш, нә гујруг, нә пөһрә, нә дә гарғы* бир шеј едә билмәјәҹәк. 16  О ҝүн Мисир гадына бәнзәјәҹәк. Ордулар Аллаһы Јеһова әлини она гаршы галдыранда горхудан тир-тир әсәҹәк.+ 17  Јәһуда торпағы Мисири ваһимәјә салаҹаг. Јәһуданын ады ҝәләндә онлар ордулар Аллаһы Јеһованын Мисирлә бағлы гәрарына ҝөрә вәлвәләјә дүшәҹәк.+ 18  О ҝүн Мисир торпағында Кәнан дилиндә данышан вә ордулар Аллаһы Јеһованын адына анд ичән беш шәһәр олаҹаг.+ Онлардан бири Виран шәһәри адланаҹаг. 19  О ҝүн Мисирин ортасында Јеһованын адына гурбанҝаһ гурулаҹаг, сәрһәдиндә Јеһованын шәрәфинә сүтун гојулаҹаг. 20  Бу, Мисир торпағында ордулар Аллаһы Јеһованын адына нишан вә шәһадәт олаҹаг. Онлар залымларын әлиндән Јеһоваја дад едәҹәк вә О, бөјүк хиласкар ҝөндәриб онлары гуртараҹаг. 21  Јеһова Өзүнү мисирлиләрә таныдаҹаг вә о ҝүн мисирлиләр Ону таныјаҹаг. Она гурбанлар, бәхшишләр ҝәтирәҹәкләр, Јеһоваја нәзир едәҹәк вә јеринә јетирәҹәкләр. 22  Јеһова Мисири ҹәзаландыраҹаг,+ вураҹаг вә сағалдаҹаг. Онлар Јеһоваја тәрәф дөнәҹәкләр, О, јалварышларыны ешидиб онлара шәфа верәҹәк. 23  О ҝүн Мисирдән Ашшура кими бөјүк јол узанаҹаг.+ Ашшур Мисирә, Мисир дә Ашшура ҝедиб-ҝәләҹәк. Мисирлә Ашшур Аллаһа гуллуг едәҹәк. 24  О ҝүн Исраил Мисирлә Ашшура гошулаҹаг+ вә дүнја үчүн бир немәт олаҹаг. 25  Чүнки ордулар Аллаһы Јеһова онлара хејир-дуа вериб дејәҹәк: «Халгым Мисир, әлимин иши Ашшур вә ирсим Исраил мүбарәк олсун».+

Һашијәләр

Мемфис шәһәринин ибрани ады.
Диҝәр вариант: нә хурма будағы, нә дә гамыш.