Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 16:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һөкмүн давамы (1—14)

16  Селадан сәһра јолу иләӨлкәнин һөкмдарына,Сион гызынын дағына гоч ҝөндәрин.   Муаб гызлары Әрнун кечидләриндә+Јувасындан атылмыш гуш кими олаҹаглар.+   «Мәсләһәт вер, гәрар вер. Ҝүнорта чағы салдығын көлҝәни ҝеҹә кими гаранлыг ет. Сүрҝүнләри ҝизләт, гачгынлары әлә вермә.   Еј Муаб, гој сүрҝүнләрим сәнин ичиндә јашасын. Онлары виранчылардан һифз ет.+ Зүлмкарын сону ҝәләҹәк,Виранәчилик гуртараҹаг.Инсанлары әзиб тапдалајанлар јер үзүндән јох олаҹаг.   О заман мәһәббәт үзәриндә тахт гурулаҹаг. Давудун чадырында, һәмин тахтда отуран садиг олаҹаг.+О, әдаләтлә һөкм едәҹәк вә салеһ ишләрдә чевик олаҹаг».+   Муабын тәкәббүрү барәдә ешитмишик — чох тәкәббүрлүдүр;+Ловғадыр, мәғрурдур, һиддәтлидир.+Лакин о, һәдәр јерә бошбоғазлыг едир.   Муаб Муабдан өтрү ағлајаҹаг.Һамысы ағлајаҹаг.+ Мәғлублар Ҝир-Һәрәсәтин+ кишмишли көкәләриндән өтрү ағлајыб-сызлајаҹаг,   Чүнки Һәшбунун+ үзүмлүкләри,Сибмаһ+ мејнәси гурујуб.Халгларын башчылары онун ал-гырмызы будагларыны* тапдалајыб.О будаглар Јазири һагламышды,+Сәһраја гәдәр узанмышды. Шахәләниб дәнизә чатмышды.   Буна ҝөрә Сибмаһ мејнәсини Јазири ағладығым кими ағлајаҹағам. Еј Һәшбун, еј Илал,+ сизи ҝөз јашларымла исладаҹағам.Чүнки јај мејвәсиндән вә мәһсулдан өтрү уҹалан сәсләр кәсилиб*. 10  Бағлардан севинҹ, фәрәһ кәсилиб.Үзүм бағларындан шәнлик сәси, шадлыг сәси ҝәлмир.+ Үзүмсыхан даһа үзүмсыханда үзүм тапдаламыр.Чүнки Мән шадлыг сәдаларыны кәсдим.+ 11  Буна ҝөрә ичим Муабдан өтрүЧәнҝин симләритәк инләјир,+Гәлбим Ҝир-Һәрәсәтдән+ өтрү сызлајыр. 12  Муаб сәҹдәҝаһда өзүнү јорса да, ҝедиб мүгәддәс јериндә дуа етсә дә, һеч бир хејри олмајаҹаг.+ 13  Бу, Јеһованын Муаб һаггында кечмишдә дедији сөздүр. 14  Инди исә Јеһова белә дејир: «Муздурун илләри илә сајсаг, үч илин ичиндә чәкдији мүсибәтләр Муабын еһтишамыны јерә вураҹаг. Сағ галан чох аз вә әһәмијјәтсиз олаҹаг».+

Һашијәләр

Јахуд ал-гырмызы үзүмлә долу будагларыны.
Диҝәр вариант: чүнки сәнин јај мејвәнин вә мәһсулунун үстүнә дөјүш нәрәси ҝәлиб.