Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 10:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын әли Исраилә гаршыдыр (1—4)

  • Ашшур Аллаһын гәзәб дәјәнәјидир (5—11)

  • Ашшур ҹәзасыз галмајаҹаг (12—19)

  • Јагуб евиндән галанлар гајыдаҹаг (20—27)

  • Аллаһ Ашшуру мүһакимә едәҹәк (28—34)

10  Һагсыз гајдалар јазанларын,+Гәддар фәрманлар чыхаранларын вај һалына!   Чүнки сиз касыбын һаггыны тапдајырсыныз,Халгымын мәзлумларындан әдаләти әсирҝәјирсиниз,+Дул гадынлары сојурсунуз,Јетимләри талан едирсиниз!+   Һагг-һесаб ҝүнүндә,+Узагдан һәлак ҝәләндә нә едәҹәксиниз?+ Гачыб кимдән көмәк истәјәҹәксиниз?+Вар-дөвләтинизи кимә гојуб ҝедәҹәксиниз?   Дустаглар арасында әјилмәкдән,Тәләф олмушларын сырасына дүшмәкдән башга Сизә нә галаҹаг?! Јенә дә Онун гәзәби сојумур,Јенә дә әлини ашағы салмыр.+   «Бах! Ашшур+Гәзәб дәјәнәјимдир,+Әлиндәки чомаг исә гејзимин изһарыдыр!   Ону дөнүк халгын,Мәни гәзәбләндирән халгын үстүнә ҝөндәрәҹәјәм.+Әмр едәҹәјәм халгы талан едиб сојсун,Күчәдәки палчыг кими тапдаласын,+   Һәтта онун нијјәти башга олса да,Үрәјиндә белә истәк олмаса да.Һалбуки үрәји чохлу халглары мәһв етмәји,Онларын көкүнү кәсмәји бәрк арзулајыр.   О, белә дејир:“Мәҝәр әмирләримин һәр бири падшаһ дејил?+   Мәҝәр Галноһ+ Кархемишин+ тајы дејил? Һәмәс+ Арпадла+ ејни дејил? Сәмәријјә+ Дәмәшгә+ бәнзәмир? 10  Ојма бүтләри Јерусәлимлә Сәмәријјәдәкиндән гат-гат чох оланПуч аллаһларын падшаһлыгларыны әлә кечирдим!+ 11  Сәмәријјәјә вә онун пуч аллаһларына етдијими,Мәҝәр Јерусәлимлә онун бүтләринә дә етмәјәҹәјәм?”+ 12  Јеһова Сион дағында вә Јерусәлимдә һәр ишини битирәндән сонра Ашшур падшаһыны тәкәббүрлү үрәјинә, гүррәли вә мәғрур бахышына ҝөрә ҹәзаландыраҹаг.+ 13  Чүнки о дејир:“Буну голумун гүввәтилә,Ағлымла едәҹәјәм, чүнки мәндә һикмәт вар. Халгларын сәрһәдләрини ҝөтүрәҹәјәм,+Сәрвәтләрини гарәт едәҹәјәм,+Бир ҹәнҝавәр кими сакинләрини мәғлуб едәҹәјәм.+ 14  Әлими гуш јувасына узадар кими,Халгларын сәрвәтини ҝөтүрәҹәјәм,Јијәсиз јумурталары јығар кими,Бүтүн дүнјаны зәбт едәҹәјәм! Ганад чырпан, ағзыны ачыб ҹиккилдәјән олмајаҹаг”». 15  Һеч балта өзүнү одунчудан үстүн тутар? Ја да мишар мишарчынын гаршысында гүррәләнәр? Мәҝәр әса+ ону галдырана ағалыг едә биләр? Мәҝәр дәјәнәк ону тутаны јухары галдыра биләр? 16  Рәбб, ордулар Аллаһы ЈеһоваОнун пијләнмиш кишиләринин үстүнә азар ҝөндәрәҹәк.+Шан-шөһрәтини алов јандырыб-јахаҹаг.+ 17  Исраилин Нуру+ од+,Мүгәддәс Аллаһы алов олаҹаг.Ашшурун кол-косуну бир ҝүнүн ичиндә јандырыб күл едәҹәк. 18  Мөһтәшәм мешәсини вә бағыны мәһв едәҹәк,Онлар хәстә кими бүсбүтүн солуб-ҝедәҹәк.+ 19  Мешәсиндә о гәдәр аз ағаҹ галаҹаг ки,Ушаг да саја биләҹәк. 20  О ҝүн Исраилдән сағ галанлар,Јагуб евинин хилас оланларыОнлары вурана бир дә бел бағламајаҹаг.+Онлар сидги-үрәкдән Јеһоваја,Исраилин Мүгәддәсинә бел бағлајаҹаглар. 21  Јалныз сағ галанлар*, Јагубун нәслиндән сағ галанларГүдрәтли Аллаһа тәрәф дөнәҹәк.+ 22  Еј Исраил,Халгын дәниз гуму гәдәр олса да,Ондан аз сајда сағ галан дөнәҹәк.+ Гырғын гәрары верилиб,+Һагг-әдаләт ҹошуб онлары басаҹаг.+ 23  Бәли, ордулар Аллаһы, Күлли-Ихтијар Јеһованын вердији гырғын гәрарыБүтүн өлкәдә иҹра едиләҹәк.+ 24  Буна ҝөрә ордулар Аллаһы, Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: «Еј Сионда јашајан халгым, дәјәнәјини Мисир кими үстүнә галдырыб сәни чомагла вурмуш Ашшурдан горхма.+ 25  Чүнки һөкм тезликлә сона јетәҹәк, гәзәбим онлары мәһв едәҹәк.+ 26  Ордулар Аллаһы Јеһова Мәдјәни Өрәб+ гајасында вурдуғу кими, ону да гамчы илә вураҹаг.+ Дәјәнәјини Мисирин үстүнә галдырдығы кими, дәнизин дә үстүнә галдыраҹаг.+ 27  О ҝүн Ашшур падшаһынын јүкү чијниниздән,+Бојундуруғу бојнунуздан ҝөтүрүләҹәк,+Бојундуруг јаға* ҝөрә сынаҹаг».+ 28  О, Ајата+ һүҹум етди,Мигрондан кечди,Јүкүнү Миһмашда+ гојду. 29  Кечиддән кечибҜибада+ ҝеҹәләјир.Рама әһли тир-тир әсир. Талутун шәһәри Ҝибаһын+ сакинләри гачды.+ 30  Еј Галлим гызы, һарај сал! Еј Лајыш, динлә! Еј заваллы Әнатут+! 31  Мадминаһ әһли гачды, Гебим сакинләри сығынаҹаг ахтарыр. 32  Елә һәмин ҝүн о, Нубда+ дајанаҹаг. О, Сион гызынын дағыны,Јерусәлим дағыны јумругла һәдәләјир. 33  Будур, Рәбб, ордулар Аллаһы ЈеһоваҜүҹлү шаггылты илә будаглары кәсиб-төкүр.+Ән һүндүр ағаҹлар кәсилир,Уҹалар алчалыр. 34  О, галын мешәни балтајла гырыб-төкүр,Гүввәтлинин әли Ливаны јыхаҹаг.

Һашијәләр

Ибр. Шаарјашуб. 7:3 ајәсинә бах.
Еһтимал ки, Ҹәдунун 300 әсҝәринин чыраглара төкдүјү вә ја падшаһларын башына чәкилән јағ нәзәрдә тутулур.