Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 1:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ата вә аси оғуллар (1—9)

  • Јеһова заһири ибадәтә нифрәт едир (10—17)

  • Арамыздакы мәсәләләри һәлл едәк (18—20)

  • «Салеһлик шәһәри», «Садиг шәһәр» (21—31)

1  Јәһуда падшаһлары+ Үзијјә+, Јутәм+, Әһәз+ вә Һизгијјәнин+ дөврүндә Амуз оғлу Әшијанын*+ Јәһуда вә Јерусәлимлә бағлы алдығы вәһј.   Динләјин, еј ҝөјләр, ешит, еј јер!+Јеһова белә дејир: «Оғуллар бөјүдүб боја-баша чатдырдым,+Онлар исә Мәнә аси чыхдылар.+   Өкүз јијәсини,Ешшәк саһибинин ахуруну јахшы таныјыр.Лакин Исраил Мәни танымыр,+Мәним Өз халгым ганмазлыг едир».   Бу ҝүнаһкар халгын,+Тәгсирләр ичиндә батан үммәтин,Бу шәр нәслин, позғун оғулларын вај һалына! Онлар Јеһовадан узаглашдылар,+Исраилин Мүгәддәс Аллаһына һөрмәтсизлик етдиләр,Она арха чевирдиләр.   Нә гәдәр дөјүлмәк олар? Бәсдир үсјан етдиниз!+ Башынызы јара басыб,Үрәјиниз азара дүшүб.+   Тәпәдән дырнағаҹан бәдәниниздә саламат јер јохдур. Јараларыныз, ганчырларыныз, јери сојумамыш зәдәләриниз тәмизләнмәјиб, сарынмајыб,Онлара мәлһәм гојулмајыб.+   Өлкәниз виранә галыб, Шәһәрләриниз јандырылыб, Јаделлиләр ҝөзүнүз баха-баха јурдунузу талан едир,+ Һәр јан харабалыгдыр, санки, өлкәјә јағылар басгын едиб.+   Сион гызы үзүмлүкдәки чардаг,Хијар бостанындакы кома кими,Мүһасирәјә алынмыш шәһәр кими тәрк едилиб.+   Ордулар Аллаһы Јеһова* бир нечә адам сағ гојмасајды,Биз Сәдум кими олардыг,Әмурәјә бәнзәјәрдик.+ 10  Сиз, еј залым Сәдум башчылары, Јеһованын сөзүнә гулаг асын!+ Аллаһымызын ганунуну динләјин, еј Әмурә сакинләри!+ 11  Јеһова дејир: «Сизин чохсајлы гурбанларыныз нәјимә ҝәрәкдир?+ Јандырма гоч гурбанларындан,+ көк һејванларын пијиндән+ артыг дојмушам,Буғаларын+, гузуларын, кечиләрин+ ганы+ Мәнә хош дејил. 12  Ким сиздән һүзурума ҝәлмәји,+Мәбәдимин һәјәтиниТапдаламағы истәјиб?+ 13  Бәсдир даһа мәнасыз тахыл тәгдимәси ҝәтирдиниз! Бухур тәгдимәниз Мәндә икраһ доғурур.+ Тәзә ај мәрасимләри,+ шәнбәләр+, топлантылар+...Тәнтәнәли мәҹлис чағыраркән сеһрли гүввәләрә үз тутмағыныза дөзә билмирәм.+ 14  Тәзә ај мәрасимләриниздән, бајрамларыныздан зәһләм ҝедир. Онлар мәним үчүн јүкә чеврилиб,Онлары дашымагдан јорулмушам. 15  Сиз әлләринизи ҝөјә галдырандаҜөзләрими јумурам.+ Нә гәдәр дуа едирсиниз един,+Сизи ешитмирәм;+Әлләриниз бүсбүтүн гана батыб.+ 16  Јујунуб пакланын,+Шәр әмәлләринизи ҝөзүмүн өнүндән узаглашдырын,Писликдән әл чәкин.+ 17  Јахшылыг етмәји өјрәнин, әдаләтә ҹан атын,+Залымы дүз јола чәкин,Јетимин һаггыны горујун,Дул гадына һимајәдарлыг един».+ 18  Јеһова дејир: «Ҝәлин арамыздакы мәсәләләри һәлл едәк.+ Ҝүнаһларыныз ал-гырмызы олса да,Онлары гар кими ағаппаг едәҹәјәм,+Түнд-гырмызы парча рәнҝдә олса да,Онлары јун кими едәҹәјәм. 19  Итаәткар олуб сөзә бахсаныз,Торпағын немәтләриндән јејәҹәксиниз.+ 20  Јох әҝәр дикбашлыг едиб сөзүмә гулаг асмасаныз,Гылынҹ ағзына дүшәҹәксиниз.+Буну дејән Јеһовадыр!» 21  Ҝөр садиг шәһәр+ неҹә дөнүб фаһишә олду!+ Вахтилә әдаләтин һөкм сүрдүјү,+Салеһлијин мәскән салдығы шәһәр+Инди гатилләр јувасыдыр.+ 22  Ҝүмүшүнүз зир-зибилә* чеврилиб,+Пивәнизә су гатылыб. 23  Башчыларыныз дикбашдыр, оғруларла әлбирдир.+ Һәр бири рүшвәт һәрисидир, бәхшиш далынҹа дүшүр.+ Јетимин һаггыны горумур,Дул гадын онларын гапысына дүшә билмир.+ 24  Буна ҝөрә Рәбб, ордулар Аллаһы Јеһова,Исраилин гүдрәтли Аллаһы бәјан едир: «Јетәр! Әлејһдарларымдан азад олаҹағам,Дүшмәнләримдән гисас алаҹағам.+ 25  Әлим сәнә гаршы галхаҹаг,Сәни әридиб зир-зибилдән тәмизләјәҹәјәм,Бүтүн гатышығыны арытлајаҹағам.+ 26  Сәнә јенә дә илк вахтлар олдуғу кими һакимләр,Башланғыҹда олдуғу кими, мәсләһәтчиләр верәҹәјәм.+ Бундан сонра сәни Салеһлик шәһәри, Садиг шәһәр адландыраҹаглар.+ 27  Сион әдаләт сајәсиндә,Ора гајыданлар салеһлик сајәсиндә гуртулаҹаг.+ 28  Үсјанкарларла ҝүнаһкарлар бир вахтда гырылаҹаг,+Јеһованы тәрк едәнләр јох олаҹаглар.+ 29  Сиз севдијиниз ири ағаҹлара ҝөрә хәҹаләт чәкәҹәксиниз,+Сечдијиниз бағлара* ҝөрә утаныб јерә ҝирәҹәксиниз.+ 30  Чүнки сиз јарпаглары солан бөјүк ағаҹа,+Сусуз галан баға бәнзәјәҹәксиниз. 31  Ҝүҹлү адам кәтан лифитәк,Әмәјинин бәһрәси исә гығылҹым кими олаҹаг.Икиси дә бир вахтда алышыб јанаҹаг,Аловуну сөндүрән олмајаҹаг».

Һашијәләр

Мәнасы: Јеһованын вердији гуртулуш.
Һәрфән: посаја (филиз әридиләндә ајрылан галыг).
Ҝөрүнүр, сөһбәт бүтләрә ибадәтлә бағлы олан ағаҹ вә бағлардан ҝедир.