Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әстәр 9:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһудиләрин гәләбәси (1—19)

  • Пурим бајрамы (20—32)

9  Он икинҹи ај олан адар* ајынын он үчүнҹү ҝүнү+ шаһ фәрманынын вә ганунунун иҹрасы вахты чатды.+ Дүшмәнләр һәмин ҝүн јәһудиләрә үстүн ҝәләҹәкләрини ҝүман едирдиләр, амма һәр шеј тәрсинә олду, јәһудиләр дүшмәнләри гырдылар.+  Јәһудиләр онларын гәсдинә дуранлары мәһв етмәк үчүн шаһ Аһашверошун бүтүн әјаләтләриндә,+ јашадыглары шәһәрләрдә бир јерә топлашдылар. Онларын хофу бүтүн халглары бүрүдүјүндән+ һеч ким гаршыларында дуруш ҝәтирә билмирди.  Бүтүн әјаләт башчылары, ҹанишинләр+, валиләр вә шаһ мәмурлары Мәрдәһајын горхусундан јәһудиләрә көмәк етдиләр.  Чүнки Мәрдәһај шаһ сарајында нүфуз саһиби олмушду.+ Онун гүдрәти ҝетдикҹә артыр, шан-шөһрәти бүтүн әјаләтләрә јајылырды.  Јәһудиләр дүшмәнләрини гылынҹдан кечирдиләр, һамысыны гырыб мәһв етдиләр, онлара әдавәт бәсләјәнләрә истәдикләрини етдиләр.+  Шуш+ галасында јәһудиләр беш јүз нәфәри гәтлә јетирдиләр.  Онлар һәмчинин Пәршандаты, Дәлфуну, Әспаты,  Фураты, Әдалајы, Әридаты,  Фәрмәсти, Әрсајы, Әридајы, Вејсәти өлдүрдүләр. 10  Бу он нәфәр јәһудиләрин дүшмәни Һәмәдат оғлу Һәманын+ оғуллары иди. Лакин јәһудиләр талана ҝиришмәдиләр.+ 11  О ҝүн Шуш галасында гырыланларын сајы шаһа билдирилди. 12  Шаһ мәликә Әстәрә деди: «Јәһудиләр Шуш галасында беш јүз нәфәри гырдылар, Һәманын он оғлуну гәтлә јетирдиләр. Ҝөр шаһын о бири әјаләтләриндә нәләр едибләр?!+ Даһа нә хаһишин вар? Де, сәнә вериләҹәк. Инди нә диләјирсән? Де, јеринә јетәҹәк». 13  Әстәр ҹаваб верди: «Әҝәр шаһ мәгбул билирсә,+ гој Шушдакы јәһудиләрә изин верилсин ки, буҝүнкү гануну+ сабаһ да иҹра етсинләр вә Һәманын он оғлу дирәкдән асылсын».+ 14  Шаһ бу ишләрин иҹрасына әмр верди. Шушда фәрман чыхды. Һәманын оғуллары дирәкдән асылды. 15  Беләҹә, Шушдакы јәһудиләр адар ајынын он дөрдүнҹү ҝүнү+ дә топлашыб Шушда үч јүз нәфәри гырдылар, лакин талана ҝиришмәдиләр. 16  Шаһын әјаләтләриндәки диҝәр јәһудиләрә ҝәлинҹә, онлар топлашыб өз ҹанларыны горумушдулар.+ Дүшмәнләриндән гисас алмыш,+ онлара әдавәт бәсләјәнләрдән јетмиш беш мин нәфәри гырмышдылар, лакин талана ҝиришмәмишдиләр. 17  Бу һадисә адар ајынын он үчүнҹү ҝүнүндә баш вермишди. Ајын он дөрдүнҹү ҝүнүндә онлар динҹәлдиләр, о ҝүн онлар үчүн тој-бајрам ҝүнү олду. 18  Шушдакы јәһудиләр һәм ајын он үчүнҹү,+ һәм дә он дөрдүнҹү ҝүнү+ топлашмышдылар. Ајын он бешинҹи ҝүнү онлар динҹәлдиләр, о ҝүн онлар үчүн тој-бајрам ҝүнү олду. 19  Вилајәт шәһәрләриндә јашајан јәһудиләрсә адар ајынын он дөрдүнҹү ҝүнүнү тој-бајрам ҝүнү етдиләр, онлар шәнлик едир,+ бир-биринә пај ҝөндәрирдиләр.+ 20  Мәрдәһај+ бу һадисәләри гәләмә алды. О, шаһ Аһашверошун узаг вә јахын әјаләтләриндәки бүтүн јәһудиләрә намә ҝөндәриб 21  онлара һәр ил адар ајынын он дөрдүнҹү вә он бешинҹи ҝүнүнү гејд етмәји бујурду. 22  Чүнки бу ҝүнләрдә јәһудиләр дүшмәнләриндән гуртулмушдулар, һәмин ај кәдәрләри севинҹә, јаслары шәнлијә чеврилмишди.+ Бу ҝүнләрдә онлар тој-бајрам етмәли, бир-биринә пај ҝөндәрмәли, касыблара сәдәгә вермәли идиләр. 23  Јәһудиләр Мәрдәһајын намәдә јаздыгларыны гәбул етдиләр, бајрамы бундан сонра да гејд етмәјә разы олдулар. 24  Бүтүн јәһудиләрин дүшмәни агаглы+ Һәмәдат оғлу Һәман+ јәһудиләри гырмаг үчүн гәсд гурмушду,+ онлары ваһимәјә салыб мәһв етмәк үчүн пур, јәни пүшк атмышды.+ 25  Лакин Әстәр шаһын һүзуруна ҝәлмиш вә шаһ фәрман вермишди:+ «Гој Һәманын јәһудиләрә гаршы гурдуғу гәсд+ онун өз башына ҝәтирилсин». Беләҹә, ону вә оғулларыны дирәкдән асмышдылар.+ 26  Бу бајрам пур* сөзүндән Пурим адланды.+ Јәһудиләр Мәрдәһајын намәсиндә јазыланларын, башларына ҝәлиб ҝөзләри илә ҝөрдүкләринин әсасында 27  бу ики ҝүнү мүтләг гејд етмәјә бојун олдулар. Өзләри, өвладлары вә онлара гошуланлар+ һәр ил тәјин едилмиш вахтда вә јазыланлара мүвафиг олараг, бајрам етмәли идиләр. 28  Бу ҝүнләр нәсилдән-нәслә, һәр аиләдә, һәр әјаләтдә вә һәр шәһәрдә анылыб гејд едилмәли иди. Јәһудиләр Пурим ҝүнләрини итирмәмәли, ҝәләҹәк нәсилләри бу ҝүнләри даим гејд етмәли идиләр. 29  Даһа сонра Абиһаилин гызы мәликә Әстәр вә јәһуди Мәрдәһај там сәлаһијјәтлә Пуримлә бағлы башга намә јазыб тәсдиг етдиләр. 30  Сонра хош вә етимадалајиг сөзләрлә јазылмыш намә Аһашверошун сәлтәнәтинин јүз ијирми једди әјаләтиндә+ јашајан бүтүн јәһудиләрә ҝөндәрилди. 31  Бу намә Пурим ҝүнләринин тәјин олунмуш тарихдә оруҹ+ вә јалварышларла+ кечирилмәсини тәсдиг едирди. Бу барәдә јәһуди Мәрдаһај вә мәликә Әстәр ҝөстәриш вермишди,+ үстәлик, халг өзүнүн вә өвладларынын адындан буна бојун олмушду.+ 32  Әстәрин әмри Пуримлә+ бағлы гајдалары тәсдиг етди вә китаба јазылды.

Һашијәләр

Мәнасы: пүшк. Ҹәмдә пурим. Дини тәгвимин 12-ҹи ајында гејд олунан јәһуди бајрамы. Б15 әлавәсинә бах.