Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әстәр 8:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәрдәһај јүксәлир (1, 2)

  • Әстәр шаһа јалварыр (3—6)

  • Шаһын диҝәр фәрманы (7—14)

  • Јәһудиләр шадланыр (15—17)

8  Елә һәмин ҝүн шаһ Аһашверош јәһудиләрин дүшмәни Һәманын+ евини мәликә Әстәрә верди.+ Мәрдәһај шаһын һүзуруна ҝәлди, чүнки Әстәр Мәрдәһајын онун нәји олдуғуну+ шаһа данышмышды.  Шаһ Һәмандан ҝери алдығы мөһүр үзүјүнү+ чыхарыб Мәрдәһаја верди. Әстәр дә Һәманын евинин идарәсини Мәрдәһаја тапшырды.+  Сонра Әстәр јенә шаһа мүраҹиәт етди, онун ајагларына дүшүб ағлаја-ағлаја јалварды ки, агаглы Һәманын мәкринин, јәһудиләрә гаршы гурдуғу гәсдин гаршысыны алсын.+  Шаһ гызыл әсасыны Әстәрә тәрәф узатды.+ Әстәр ајаға галхыб шаһын өнүндә дурду.  О деди: «Әҝәр шаһа хошдурса, әҝәр онун илтифатыны газанмышамса, әҝәр шаһа мәгбулдурса вә мәнә рәғбәт бәсләјирсә, гој о фитнәкар агаглы+ Һәмәдат оғлу Һәманын шаһын бүтүн әјаләтләриндә јәһудиләри мәһв етмәк үчүн јаздығы фәрманы ләғв едән+ башга фәрман јазылсын.  Ахы халгымын башына ҝәләҹәк мүсибәтә, әзизләримин гырылмасына неҹә дуруб бахым?»  Шаһ Аһашверош мәликә Әстәрә вә јәһуди Мәрдәһаја деди: «Будур, Һәманын евини Әстәрә вермишәм,+ өзүнү исә јәһудиләрин гәсдинә дурдуғу үчүн дирәкдән асмышам.+  Инди сиз шаһын адындан јәһудиләр үчүн мүнасиб билдијиниз фәрман јазыб шаһын мөһүр үзүјү илә мөһүрләјин. Чүнки шаһ адындан јазылмыш вә шаһын мөһүр үзүјү басылмыш фәрман ләғволунмаздыр».+  Үчүнҹү ај олан сиван* ајынын ијирми үчүнҹү ҝүнү шаһын катибләри чағырылды. Онлар јәһудиләрә, һабелә, ҹанишинләрә+, валиләрә вә Һинддән Һәбәшә гәдәр јүз ијирми једди әјаләтин башчыларына+ Мәрдәһајын әмр етдији һәр шеји јаздылар. Бу әмр һәр әјаләтин өз јазысында вә һәр халгын өз дилиндә јазылды. Јәһудиләр үчүн дә онларын јазысында вә дилиндә гәләмә алынды. 10  Мәрдәһај фәрманы шаһ Аһашверошун адындан јазыб шаһын мөһүр үзүјү+ илә мөһүрләди. Гасидләр намәләри шаһ төвләләриндәки јејин чапар атларын белиндә апардылар. 11  Бу намәләрдә шаһ бүтүн шәһәрләрдә олан јәһудиләрә бирләшиб өз ҹанларыны горумаға, онлара һүҹум едән гүввәләри, һәтта гадын вә ушаглары мәһв етмәјә, гырыб өлдүрмәјә вә мал-мүлкләрини талан етмәјә изин верирди.+ 12  Бу иш шаһ Аһашверошун бүтүн әјаләтләриндә ејни ҝүндә, он икинҹи ај олан адар* ајынын он үчүнҹү ҝүнүндә олмалы иди.+ 13  Фәрман бүтүн әјаләтләрдә ганун олмалы вә бүтүн халглара ҹар чәкилмәли иди ки, јәһудиләр һәмин ҝүн дүшмәнләриндән гисас алмаға+ һазыр олсунлар. 14  Гасидләр шаһын әмри илә шаһ гуллуғунда олан јејин чапар атларын белиндә дәрһал јола дүшүб дөрднала чапдылар. Ганун Шуш+ галасында да охунду. 15  Мәрдәһај әјниндә ҝөј гумаш вә кәтандан шаһ либасы, башында бөјүк гызыл таҹ вә зәриф бәнөвшәји јун хәләтдә+ шаһын һүзурундан чыхды. Шуш шәһәрини шәнлик сәсләри бүрүмүшдү. 16  Јәһудиләр үчүн раһатлыг, севинҹ, шадлыг вә шәрәф ҝүнләри ҝәлмишди. 17  Шаһын фәрманы вә гануну һансы шәһәрә, һансы әјаләтә чатырдыса, јәһудиләр арасында севинҹ вә шадлыг, тој-бајрам олурду. Өлкәдәки халгларын ичиндән чохлары өзүнә јәһуди дејирди,+ чүнки ҹанларына јәһуди хофу дүшмүшдү.

Һашијәләр