Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әстәр 5:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әстәр шаһын һүзуруна ҝәлир (1—8)

  • Һәманын һирси; ловғаланмасы (9—14)

5  Үчүнҹү ҝүн+ Әстәр мәликә либасыны ҝејиниб шаһ сарајынын һәјәтиндә, сарајын гаршысында дурду. Шаһ сарајда, сарајын ҝириши илә үзбәүз, тахтында әјләшмишди.  О, һәјәтдә дурмуш мәликә Әстәри ҝөрәндә үзү ҝүлдү вә әлиндәки гызыл әсаны она узатды.+ Әстәр јахынлашыб әсанын уҹуна тохунду.  Шаһ Әстәрә деди: «Еј мәликә Әстәр, нә исә олуб? Нә диләјин вар? Һәтта сәлтәнәтимин јарысыны истәсән, сәнә вериләҹәк!»  Әстәр деди: «Әҝәр шаһа хошдурса, бу ҝүн бујуруб Һәманла+ бирҝә шаһын шәнинә һазырладығым зијафәтә ҝәлсин».  Шаһ бујруг верди: «Һәмана дејин, гој тез ҝәлсин. Әстәрин истәји јеринә јетирилсин». Беләҹә, шаһ вә Һәман Әстәрин гурдуғу зијафәтә тәшриф бујурдулар.  Шәраб мәҹлисиндә шаһ Әстәрдән сорушду: «Хаһишин нәдир? Де, сәнә вериләҹәк! Нәдир диләјин? Һәтта сәлтәнәтимин јарысыны истәсән, сәнә вериләҹәк!»+  Әстәр ҹаваб верди: «Хаһишим, диләјим будур:  әҝәр мән шаһын илтифатыны газанмышамса вә хаһишими, диләјими чин етмәк шаһа хошдурса, гој шаһ Һәманла сабаһ онлар үчүн һазырладығым зијафәтә ҝәлсин. Диләјими сабаһ билдирәҹәјәм».  О ҝүн Һәман орадан кефи көк, дамағы чағ чыхды. Амма шаһ дарвазасында отуран Мәрдәһајын онун һүзурунда ајаға галхмадығыны, ондан горхмадығыны ҝөрәндә һирсиндән алышыб-јанды.+ 10  О, һирсини боғуб евинә ҝетди. Сонра достларыны вә арвады Зәрәши+ чағыртдырды. 11  Һәман онлара ашыб-дашан вар-дөвләтиндән, чохлу оғулларындан,+ шаһын ону диҝәр әјан вә гуллугчулардан даһа уҹа мәнсәбә галдырмасындан+ данышыб өјүнмәјә башлады. 12  Һәман сонра деди: «Үстәлик, мәликә Әстәр гурдуғу зијафәтә шаһла бәрабәр һеч кими јох, јалныз мәни чағырыб.+ Сабаһ да шаһла бәрабәр онун гонағыјам.+ 13  Лакин бу јәһуди Мәрдәһајын шаһ дарвазасында отурдуғуну ҝөрәндә һәр шеј ҝөзүмдән дүшүр». 14  Онда арвады Зәрәш вә достлары она мәсләһәт ҝөрдүләр: «Әлли гулаҹ* һүндүрлүјүндә бир дирәк гојдур. Сабаһ сәһәр шаһа дејәрсән, Мәрдәһајы бу дирәкдән асдырсын.+ Сонра шаһла зијафәтә ҝедиб кеф едәрсән». Бу фикир Һәманын хошуна ҝәлди вә о, бир дирәк гојдурду.

Һашијәләр

Тәх. 22,3 м. Б14 әлавәсинә бах.