Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әстәр 4:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәрдәһај дәрд ичиндә (1—5)

  • Мәрдәһај Әстәрә шаһын јанына ҝетмәји тапшырыр (6—17)

4  Мәрдәһај+ бу ишдән хәбәр тутанда+ јахасыны ҹырды, чула бүрүнүб башына күл төкдү. О, уҹадан налә чәкиб фәрјад едә-едә шәһәрин ортасына ҝетди.  О, шаһ дарвазасына кими ҝетди, амма ичәри ҝирмәди, чүнки чула бүрүнмүш адам шаһ дарвазасындан ичәри ҝирә билмәзди.  Бүтүн әјаләтләрдә,+ шаһын әмри вә фәрманы јетишән һәр јердә јәһудиләр бөјүк јас гурмушдулар, оруҹ тутуб+ аһу-фәған едирдиләр. Чохлары чул ичиндә, күл ичиндә отурмушду.+  Әстәрин кәнизләри вә хаҹәләри ҝәлиб бу барәдә она хәбәр вердиләр. Мәликә чох пис олду. Мәрдәһаја палтар ҝөндәрди ки, чулу чыхарыб онлары ҝејсин. Лакин Мәрдәһај гәбул етмәди.  Онда Әстәр шаһ хаҹәләриндән онун гуллуғуна верилмиш Һәтагы чағырыб тапшырды ки, Мәрдәһајын јанына ҝетсин вә нә баш вердијини өјрәнсин.  Һәтаг Мәрдәһајын јанына, шаһ дарвазасынын гаршысындакы мејдана чыхды.  Мәрдәһај башына ҝәлән һал-гәзијјәни, Һәманын јәһудиләри мәһв етмәк үчүн шаһ хәзинәсинә нә гәдәр пул бојун олдуғуну+ она данышды.+  Сонра Мәрдәһај бу гырғын һагда Шушда+ верилмиш ганунун сурәтини она верди ки, Әстәрә ҝөстәриб изаһ етсин. Һәмчинин Әстәрә десин ки,+ шаһын һүзуруна ҝетсин, ондан аман диләјиб халгы үчүн јалварсын.  Һәтаг ҝәлиб Мәрдәһајын сөзләрини Әстәрә чатдырды. 10  Әстәр дә Һәтага тапшырыб деди ки, Мәрдәһаја+ бунлары јетирсин: 11  «Шаһын бүтүн гуллугчулары вә онун әјаләтләриндә јашајан ҹамаат билир ки, ким чағырылмадан шаһын ичәри һәјәтинә ҝирәрсә,+ истәр киши олсун, истәр гадын, ганун бирдир: һәмин адам өлмәлидир. Јалныз шаһ гызыл әсасыны она узадарса,+ сағ гала биләр. Мән исә отуз ҝүндүр ки, шаһын јанына чағырылмырам». 12  Әстәрин сөзләрини Мәрдәһаја чатдырдылар. 13  Мәрдәһај Әстәрә белә ҹаваб ҝөндәрди: «Елә дүшүнмә ки, шаһ евиндә олдуғун үчүн јәһудиләрин арасындан сән сағ гала биләҹәксән. 14  Әҝәр белә бир вахтда суссан, јәһудиләрә гуртулуш вә ниҹат башга јердән ҝәләр,+ сән вә атанын нәсли исә јох оларсыныз. Ким билир, бәлкә, сән елә бу ҝүн үчүн мәликә олмусан».+ 15  Әстәр Мәрдәһаја белә ҹаваб ҝөндәрди: 16  «Ҝет Шушда олан бүтүн јәһудиләри топла. Мәндән өтрү оруҹ тутун,+ үч ҝүн-үч ҝеҹә нә јемәјин, нә ичмәјин.+ Мән дә кәнизләримлә оруҹ тутарам, сонра исә шаһын јанына ҝедәрәм, һәрчәнд бу, гануна зиддир. Өлмәлијәмсә, гој өлүм». 17  Мәрдәһај ҝедиб Әстәрин тапшырдығы кими етди.

Һашијәләр