Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әстәр 3:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шаһ Һәманы јүксәлдир (1—4)

  • Һәман јәһудиләри гырмаг гәсдинә дүшүр (5—15)

3  Бу һадисәләрдән сонра шаһ Аһашверош агаглы+ Һәмәдат оғлу Һәманы јүксәлдиб тахтыны диҝәр әјанларынкындан+ јухары гојду.+  Шаһын әмринә әсасән, шаһ дарвазасында дуран бүтүн шаһ гуллугчулары Һәмана баш әјиб тәзим едирди. Мәрдәһај исә баш әјиб тәзим етмирди.  Шаһ дарвазасында дуран шаһ гуллугчулары она дедиләр: «Нә үчүн шаһын әмриндән чыхырсан?»  Һәр ҝүн Мәрдәһаја белә дејирдиләр, о исә әһәмијјәт вермирди. Онда онлар Һәмана хәбәр вердиләр ки, ҝөрсүнләр Мәрдәһајын бу һәрәкәтинә ҝөз јумулаҹаг, ја јох.+ Чүнки Мәрдәһај јәһуди олдуғуну онлара демишди.+  Һәман ҝөрәндә ки, Мәрдәһај она баш әјиб тәзим етмир, гәзәб ону чулғады.+  Анҹаг тәкҹә Мәрдәһајы арадан ҝөтүрмәк она аз ҝөрүндү, чүнки онун һансы халгдан олдуғуну она чатдырмышдылар. Одур ки, Һәман Мәрдәһајын халгыны, Аһашверошун сәлтәнәтиндә јашајан бүтүн јәһудиләри гырмағы гәт етди.  Ҝүнү вә ајы мүәјјән етмәк үчүн пур, јәни пүшк атылды. Пүшк+ он икинҹи ај олан адара* дүшдү.+ Пүшкатма шаһ Аһашверошун һакимијјәтинин он икинҹи илиндә,+ биринҹи ај олан нисан* ајында Һәманын һүзурунда кечди.  Онда Һәман шаһ Аһашвероша деди: «Сәлтәнәтинин бүтүн әјаләтләриндә+ халглар арасында сәпәләнмиш+ бир халг вар. Ганунлары диҝәр халгларын ганунларындан фәрглидир вә онлар шаһын ганунларына табе олмурлар, онларын сағ галмағынын шаһа хејри олмаз.  Әҝәр шаһ мәсләһәт билирсә, гој јәһудиләри мәһв етмәк үчүн фәрман верилсин. Мән дә шаһ хәзинәсинә гојмаг үчүн мәмурлара он мин ҝүмүш талант* верәрәм*». 10  Шаһ мөһүр үзүјүнү бармағындан чыхартды+ вә јәһудиләрә гәним кәсилмиш агаглы+ Һәмәдат оғлу Һәмана вериб+ 11  деди: «Ҝүмүш дә, халг да сәнин ихтијарындадыр, онлара нә истәјирсән елә». 12  Биринҹи ајын он үчүнҹү ҝүнү шаһын катибләри+ чағырылды. Онлар Һәманын әмрини шаһын ҹанишинләринә, бүтүн әјаләтләрин валиләринә вә халгларын башчыларына јаздылар.+ Бу фәрман шаһ Аһашверошун адындан һәр әјаләтин өз јазысында вә һәр халгын өз дилиндә јазылыб шаһын мөһүр үзүјү илә мөһүрләнди.+ 13  Гасидләр мәктублары шаһын бүтүн әјаләтләринә апардылар. Он икинҹи ај олан адар ајынын он үчүнҹү ҝүнү бүтүн јәһудиләр гырылыб көкләри кәсилмәли иди.+ Ҹаван, гоҹа, ушаг, гадын бир ҝүнүн ичиндә гырылмалы, мал-мүлкләри талан едилмәли иди.+ 14  Фәрманын сурәти бир ганун кими һәр әјаләтә чатдырылмалы вә бүтүн халглара бәјан едилмәли иди ки, о ҝүнә һазыр олсунлар. 15  Гасидләр шаһын әмри илә ҹәлд јола дүшдүләр.+ Ганун Шуш+ галасында да охунду. Шаһ вә Һәман шәраб ичмәјә әјләшди. Шуш шәһәри исә чашгынлыг ичиндә иди.

Һашијәләр

Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Диҝәр вариант: шаһ хәзинәсинә он мин талант верәрәк бу иши иҹра едәнләрин һаггыны өдәјәрәм.