Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 9:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмја гәм чәкир (1—3а)

  • Јеһова Јәһуда илә һагг-һесаб чәкир (3б—16)

  • Јәһудаја ҝөрә мәрсијә (17—22)

  • Јеһованы танымагла өјүнмәк (23—26)

9  Каш башым булаг олајды,Ҝөзләрим чешмә!+ Ҝеҹә-ҝүндүз халгымын өлүләри үчүнҜөз јашы төкәрдим.   Каш сәјјаһлар кими сәһрада сығынаҹағым олајды. Онда халгымдан ајрылардым, чыхыб ҝедәрдим.Чүнки һамы зинакардыр,+Хәјанәткарлар дәстәсидир.   Дилләрини каман кими ҝәрирләр.Өлкәдә сәдагәт јох, јалан һөкм сүрүр.+ «Ҝет-ҝедә лап позулурлар,Мәнә мәһәл гојмурлар»,+ — бәјан едир Јеһова.   «Гој һәр кәс гоншусундан еһтијат етсин,Һеч гардашына да етибар етмәсин. Чүнки гардаш гардаша бадалаг ҝәлир,+Гоншу гоншуја бөһтан атыр.+   Һәр кәс гоншусуна кәләк ҝәлир,Дүз данышан јохдур. Дилләри јалана өјрәшиб.+ Пис иш ҝөрмәкдән һејләри галмајыб.   Сән хаинләр ичиндә јашајырсан. Онлар хаинлик етди, Мәни танымады», — бәјан едир Јеһова.   Одур ки, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Онлары әридиб сынајаҹағам.+Халгымла башга ҹүр неҹә давраным?   Дилләри өлдүрүҹү охдур, јалан сачыр. Гоншу илә дилдә ширин-ширин данышырлар,Үрәкләриндә исә тәлә гурурлар».   «Инди Мән онларла һагг-һесаб чәкмәјим, нејләјим? Белә бир халгдан интигамымы алмајыммы? — бәјан едир Јеһова.+ 10  Дағлардан өтрү ағлајыб налә чәкәҹәјәм,Чөлдәки өрүшләр үчүн ағы охујаҹағам.О јерләрә од вурублар, орадан һеч ким кечмир,Мал-һејван сәси ешидилмир. Гушлар учуб, һејванлар гачыб, һәр јан бомбошдур.+ 11  Јерусәлими даш галагларына,+ чаггал јувасына дөндәрәҹәјәм,+Јәһуда шәһәрләрини кимсәсиз, хараба гојаҹағам.+ 12  Буну анламаға кимин һикмәти чатар? Јеһова буну кимә дејиб ки, о да ҹар чәксин? Нә үчүн өлкә виран галыб? Нә үчүн јаныб чөллүјә дөнүб?Орадан кечиб-ҝедән јохдур». 13  Јеһова ҹаваб верди: «Она ҝөрә ки, халг онлара вердијим гануну рәдд едиб, она әмәл етмир, сөзүмү ешитмир. 14  Онлар инад едиб үрәкләри истәјән кими һәрәкәт едир,+ аталарынын өјрәтдији кими, Баал бүтләринә ситајиш едирләр.+ 15  Одур ки, Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Бу халга аҹы јовшан једирәҹәјәм, зәһәрли су ичирәҹәјәм.+ 16  Онлары өзләринин, аталарынын танымадығы халгларын арасына сәпәләјәҹәјәм.+ Архаларынҹа гылынҹ ҝөндәриб һамысыны гыраҹағам”.+ 17  Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир:“Ағылла һәрәкәт един. Гадын мәрсијәханлары чағырын,+Адам ҝөндәрин, ағы дејән гадынлар ҝәлсин. 18  Гој тәләссинләр, бизә мәрсијә охусунлар.Ҝөзләримиздән јашлар ахсын,Кирпијимиздән су сүзүлсүн.+ 19  Сиондан мәрсијә ешидилир:+ “Нә ҝүнләрә галдыг! Неҹә рүсвај олдуг! Јурдумуздан дидәрҝин дүшдүк, ев-ешијимизи хараба гојдулар”.+ 20  Еј гадынлар, Јеһованын сөзүнү динләјин. Онун сөзләринә гулаг верин. Бир-биринизә бу ағыны өјрәдин,Гызларыныза бу мәрсијәни өјрәдин.+ 21  Өлүм дырмашыб пәнҹәрәдән ҝирди,Галаларымыза сохулду,Күчәләрдән ушаглары,Мејданлардан ҹаванлары апармаға ҝәлди”.+ 22  Де ки, Јеһова белә бәјан едир: “Ҹәсәдләр торпағын үстүндә пејин олаҹаг,Бичинчинин бичиб гојдуғу тахыл кими олаҹаглар,Онлары јығыб топлајан олмајаҹаг”».+ 23  Јеһова белә дејир: «Гој һикмәтли һикмәти илә өјүнмәсин,+Гүдрәтли гүдрәти илә ловғаланмасын,Дөвләтли дөвләти илә гүррәләнмәсин».+ 24  «Гој өјүнән бунунла өјүнсүн ки, Мәни таныјыб билир.+Билир ки, Мән Јеһовајам, мәһәббәтлә давранырам, дүнјада адил, һагг ишләр ҝөрүрәм.+Чүнки Мәнә бунлар хошдур»,+ — бәјан едир Јеһова. 25  «Елә ҝүнләр ҝәлир ки, — бәјан едир Јеһова, — сүннәтли олдуғу һалда, сүннәтсиз олан һәр кәсдән,+ 26  Мисирдән+, Јәһудадан+, Әдумдан+, Муабдан+, әмуниләрдән+, ҝиҹҝаһларыны гырхан сәһра сакинләриндән һагг-һесаб тәләб едәҹәјәм.+ Чүнки бүтүн бу халглар сүннәтсиздир, бүтүн Исраил евинин үрәји сүннәтсиздир».+

Һашијәләр