Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 7:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәдә сахта ҝүвәнҹ (1—11)

  • Мәбәд Шило кими олаҹаг (12—15)

  • Заһири ибадәт писләнир (16—34)

    • Сәма мәликәсинә ситајиш (18)

    • Һинномда ушаг гурбаны (31)

7  Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду:  «Јеһованын евинин дарвазасында дур вә бу хәбәри бәјан ет: “Еј Јәһуда халгы, Јеһоваја сәҹдә етмәк үчүн бу дарвазалардан кечәнләр, Јеһованын сөзүнү динләјин.  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Дәјишин, әмәлләринизи дүзәлдин, онда сизи бу торпагда сахлајарам.+  Јалан сөзләрә алданмајын. “Бу, Јеһованын мәбәдидир, Јеһованын мәбәдидир, Јеһованын мәбәдидир!” демәјин.+  Әҝәр өзүнүзү ислаһ едиб дүзәлсәниз, ики гоншу арасында әдаләти бәргәрар етсәниз,+  јаделлини, јетими, дул гадыны сыхышдырмасаныз,+ бу торпагда ҝүнаһсыз ган төкмәсәниз, өз зијаныныза башга аллаһларын ардынҹа ҝетмәсәниз,+  сизи бу торпагда, һәмишәлик ата-бабаларыныза вердијим дијарда сахлајаҹағам”».  «Амма јох, сиз јалана бел бағлајырсыныз,+ бу сизә зијандан башга һеч нә ҝәтирмәјәҹәк.  Сиз оғурлуг едир,+ гәтл төрәдир, зина едирсиниз, јаландан анд ичирсиниз,+ Баала гурбан ҝәтирирсиниз,+ танымадығыныз аллаһларын ардынҹа ҝедирсиниз. 10  Бүтүн бу мәнфур әмәлләрдән сонра да ҝәлиб адымы дашыјан бу евдә, өнүмдә дуруб дејирсиниз: “Биз хилас олаҹағыг!” 11  Адымы дашыјан бу ев сизин үчүн нәдир, гулдур јувасыдыр?+ Мән һәр шеји ҝөрүрәм», — бәјан едир Јеһова. 12  «“Инди Шилоја, орада илк дәфә адым үчүн мәскән сечдијим јерә+ ҝедин.+ Исраил халгынын мәнфур әмәлләринә ҝөрә о јерә нә етдијими ҝөрүн.+ 13  Амма сиз јенә дә бүтүн бунлары еләдиниз, — бәјан едир Јеһова. — Мән сизә дәфәләрлә дедим, амма гулаг асмадыныз.+ Сизи чағырдым, һај вермәдиниз.+ 14  Буна ҝөрә Шилоја етдијими ҝүвәндијиниз вә адымы дашыјан бу евә,+ сизә вә ата-бабаларыныза вердијим бу јерә дә едәҹәјәм.+ 15  Гардашларынызы, бүтүн Әфраим өвладларыны өнүмдән рәдд етдијим кими, сизи дә рәдд едәҹәјәм”.+ 16  Сән исә бу халгдан өтрү дуа етмә. Онлардан өтрү Мәнә үз тутма, јалвар-јахар етмә,+ онсуз да гулаг асмајаҹағам.+ 17  Ҝөрмүрсән, Јәһуда шәһәрләриндә, Јерусәлим күчәләриндә нәләр едирләр?! 18  Оғуллары одун јығыр, аталары оҹаг галајыр, арвадлары Сәма мәликәсинә гурбан көкәләри биширмәк үчүн хәмир јоғурур.+ Онлар башга аллаһлара шәраб тәгдимәси ҝәтириб Мәни гәзәбләндирирләр.+ 19  “Онлар елә билирләр ки, Мәнә зијан едирләр? — бәјан едир Јеһова. — Мәҝәр өзләринә зијан етмирләр, өзләрини биабыр етмирләр?”+ 20  Она ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Гејз-гәзәбими бу јерин, инсанын, һејванын, ағаҹларын, јерин мәһсулунун үстүнә төкәҹәјәм.+ Гәзәбим алов кими јандырыб-јахаҹаг, ону сөндүрән олмајаҹаг”.+ 21  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Ҝедин, башга гурбанларла бәрабәр јандырма гурбаны да ҝәтирин, әтини дә өзүнүз јејин.+ 22  Ата-бабаларынызы Мисирдән чыхардығым ҝүн онлара јандырма гурбанлары вә башга гурбанларла бағлы һеч нә демәмишдим, һеч нә әмр етмәмишдим.+ 23  Онлара бу әмри вермишдим: “Мәнә итаәт един, онда Мән сизин Аллаһыныз олаҹағам, сиз дә Мәним халгым.+ Дедијим јолла ҝедин ки, хејир тапасыныз”.+ 24  Амма онлар Мәни ешитмәдиләр,+ Мәнә гулаг асмадылар, инадла истәкләринә ҝөрә, гара үрәкләринә ҝөрә һәрәкәт етдиләр.+ Онлар ирәли јох, ҝери ҝетдиләр. 25  Ата-бабаларыныз Мисирдән чыхан ҝүндән бәри бу, беләдир.+ Буна ҝөрә Мән һәр ҝүн, дөнә-дөнә пејғәмбәр гулларымы онларын јанына ҝөндәрдим.+ 26  Амма һеч ким Мәни ешитмәди, Мәнә гулаг асмады.+ Онлар тәрслик етдиләр, ата-бабаларындан да бетәр олдулар. 27  Бу сөзләри онлара дејәҹәксән,+ амма сәнә гулаг асмајаҹаглар, онлары чағыраҹагсан, амма һај вермәјәҹәкләр. 28  Онлара белә дејәрсән: “Бу халг, Аллаһы Јеһоваја итаәт етмәјән, Онун тәрбијәсини рәдд едән халгдыр. Сәдагәт дејилән шеј галмајыб, ады белә, чәкилмир”.+ 29  Узун сачыны кәс ат, чылпаг тәпәләрдә мәрсијә оху. Јеһова Ону гәзәбләндирән бу нәсли рәдд едиб. О, онлары тәрк едәҹәк. 30  “Чүнки Јәһуда халгы Мәним бәјәнмәдијим пис ишләр ҝөрүр, — бәјан едир Јеһова, — онлар адымы дашыјан евдә ијрәнҹ бүтләр гојуб ораны мурдарлајырлар. + 31  Оғул-гызларыны одда јандырмаг үчүн Бәни-Һинном вадисиндәки* Тофетдә+ сәҹдәҝаһлар* дүзәлдибләр.+ Мән белә бир шеји бујурмамышам, һеч ағлымдан да кечирмәмишәм”.+ 32  “Она ҝөрә дә ҝүн ҝәләҹәк, ораја нә Тофет, нә дә Бәни-Һинном вадиси дејиләҹәк, ора Гырғын вадиси адланаҹаг. Тофетдә о гәдәр мејит басдыраҹаглар ки, јер галмајаҹаг,+ — бәјан едир Јеһова. — 33  Бу халгын ҹәсәдләри ҝөјдәки гушлара, јердәки һејванлара јем олаҹаг, һеч ким онлары һүркүдүб говмајаҹаг.+ 34  Јәһуда шәһәрләриндән, Јерусәлим күчәләриндән севинҹ, шадлыг һарајыны, бәј-ҝәлин сәсини кәсәҹәјәм.+ Өлкә хараба галаҹаг”».+

Һашијәләр

Һәрфән: јүксәкликләр.