Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 6:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јерусәлимин мүһасирәси јахындыр (1—9)

  • Јеһованын Јерусәлимә гәзәби (10—21)

    • «Сүлһ!» дејирләр (14)

  • Шималдан гәддар халг ҝәлир (22—26)

  • Әрәмја халгы ҝүмүштәк јохлајаҹаг (27—30)

6  Еј Бинјамин оғуллары, сығынаҹаг тапын, Јерусәлимдән гачын. Тәгуһда+ шејпур чалын.+Бејт-Һәкаримдә одла ишарә верин! Чүнки шималдан бәла, мүсибәт ҝәлир.+   Сион гызы ҝөзәл, инҹә гадына охшајыр.+   Чобанлар сүрүләрлә ҝәләҹәк. Һәр тәрәфиндә чадырларыны гураҹаг,+Һәр бири өз сүрүсүнү отараҹаг.+   «Шәһәрлә дөјүшә һазырлашын! Галхын, ҝүнүн ҝүнорта чағы она һүҹум едәк!» «Вај һалымыза, ҝүн гүруба енир,Ахшам көлҝәләри узаныр!»   «Галхын, ҝеҹә вахты һүҹума кечәк,Истеһкамлы бүрҹләри дағыдаг».+   Чүнки ордулар Аллаһы Јеһова дејир: «Ағаҹ кәсин, Јерусәлимин әтрафында мүһасирә бәнди гурун.+ Бу шәһәрдән һагг-һесаб тәләб етмәк лазымдыр,Ора зүлмлә, зилләтлә долудур.+   Гујудан сәрин су чыхдығы кими,Шәһәрдән дә пислик чыхыр. Орадан зоракылыг, мәһв сәсләри ҝәлир,+Ҝөзүм анҹаг хәстәлик, бәла ҝөрүр.   Дүзәл, еј Јерусәлим, јохса сәндән ијрәниб үз дөндәрәрәм,+Сәни инс-ҹинс олмајан харабаја чевирәрәм».+   Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: «Исраилдә сағ галанлар тәнәкдә галан салхымлар кими, јығылаҹаг. Сән үзүмјыған кими әлини тәнәјә узат». 10  «Киминлә данышым, кимә хәбәрдарлыг едим? Ким гулаг асаҹаг? Гулаглары тыханыб, ешитмирләр.+ Јеһованын сөзүнү сајмырлар,+Ону бәјәнмирләр. 11  Одур ки, ичим Јеһованын гәзәбилә долудур,Ону сахламагдан јорулмушам».+ «Ону күчәдәки ушагларын,Бир јерә топлашмыш ҹаван-ҹаһылын үстүнә төк.+ Әр дә, арвад да, јашлы да, гоҹа да,Һәр кәс әлә кечәҹәк.+ 12  Евләри, тарлалары, арвадларыБашгасынын олаҹаг.+ Чүнки әлими бу өлкәнин сакинләринә гаршы галдырырам», — бәјан едир Јеһова. 13  «Рәијјәтдән әсилзадәјә кими һәр кәс һарам газанҹ далынҹа дүшүр,+Пејғәмбәрдән каһинә кими һәр кәс фырылдагчылыг едир.+ 14  Халгымын јарасыны үздән мүалиҹә едирләр,Сүлһ олмаја-олмаја “Сүлһ! Сүлһ!” дејирләр.+ 15  Ҝөр һеч ијрәнҹ әмәлләринә ҝөрә утанырлар? Онлар утанмаздыр, Утанмаг нәдир билмирләр.+ Буна ҝөрә онлар да јыхыланлар арасында олаҹаглар. Мән онлары ҹәзаландыранда бүдрәјәҹәкләр», — дејир Јеһова. 16  Јеһованын сөзү будур: «Јолајрыҹында дуруб бахын, Гәдим јоллары сорушун,Өјрәнин ҝөрүн дүз јол һансыдыр, о јолла ҝедин,+Динҹлик тапын». Онларса дејирләр: «О јолла ҝетмәјәҹәјик».+ 17  «Ҝөзәтчиләр гојдум,+Ҝөзәтчиләр: “Шејпур сәсинә гулаг асын!” дедиләр».+ Халг исә: «Гулаг асмајаҹағыг» деди.+ 18  «Одур ки, динләјин, еј халглар! Бил, еј гөвм,Онларын башына нә ҝәләҹәк. 19  Ешит, еј дүнја! Бу халгын башына фәлакәт ҝәтирәҹәјәм,+Фитнәләринин бәһрәсини бичәҹәкләр.Чүнки сөзләримә мәһәл гојмадылар,Ганунуму рәдд етдиләр». 20  «Сәбадан ҝәтирдијиниз күндүр,Узаг дијардан ҝәтирдијиниз әтирли гамыш нәјимә лазымдыр? Јандырма гурбанларынызы гәбул етмирәм,Гурбанларыныз Мәнә хош дејил».+ 21  Буна ҝөрә Јеһова белә дејир: «Бу халгын јолуна даш-кәсәк гојурам,Ата, оғул,Гонум-гоншу,Һәр кәс бүдрәјәҹәк,Һәлак олаҹаг».+ 22  Јеһова белә дејир: «Будур, шимал торпағындан бир халг ҝәлир.Дүнјанын ән уҹгар јерләриндән бөјүк бир халг ајаға галхыр.+ 23  Әлләриндә јај-каман, мизраг вар, Гәддардырлар, рәһмсиздирләр. Дәниз кими уғулдајырлар,Атлара сүвар олублар.+ Еј Сион гызы, бир нәфәр кими гаршында сәф гурублар». 24  Бу хәбәри ешитдик, Әлимиз јанымыза дүшдү,+Доған гадын кими бизи санҹы тутду,Әзаб ичиндәјик.+ 25  Тарлаја ҝетмә,Күчәдә ҝәзмә,Чүнки дүшмән гылынҹ тутуб,Һәр тәрәфи дәһшәт бүрүјүб. 26  Еј мәним халгым,Чул ҝејин,+ күл ичиндә гыврыл, Јеҝанә оғлуна јас тутурмуш кими аҹы-аҹы ағла,+Чүнки гатил үстүмүзә гәфил ҝәләҹәк.+ 27  «Сәни* халгымын арасына гојдум ки, онлары ҝүмүштәк јохлајасан,Јахшы-јахшы сынагдан кечирәсән.Сән онлара нәзәр салыб әмәлләрини сына. 28  Онлар тәрсдир, инадкардыр.+Орада-бурада ҝәзиб шајиә јајырлар,+ Мисә, дәмирә бәнзәјирләр.Һамысы позғундур. 29  Көрүкләр јаныб, Оддан јалныз гурғушун чыхыр. Уста һа әлләшиб-вурушур, онлары сафлашдыра билмир,+Пис адамлар ајрылмыр.+ 30  Онлара “атылмыш ҝүмүш” дејәҹәкләр,Чүнки Јеһова онлары рәдд едиб».+

Һашијәләр

Јәни Әрәмјаны.