Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 51:1—64

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бабилә гаршы пејғәмбәрлик (1—64)

    • Бабил мадалыларын әлинә кечәҹәк (8—12)

    • Китаб Фәрата атылыр (59—64)

51  Јеһова белә дејир: «Бабилә, Лүбб-Гамај* сакинләринә гаршыВиранедиҹи күләк галдырырам.+   Бабилин үстүнә адамлар ҝөндәрәҹәјәм,Ону күләјин совурдуғу күләш кими пәрән-пәрән едәҹәкләр, өлкәни бош гојаҹаглар.Фәлакәт ҝүнү һәр тәрәфдән она һүҹум едәҹәкләр.+   Гој охатан каманыны ҝәрмәсин, Гој һеч ким зиреһини ҝејиниб ајаға галхмасын. Онун ҹаванларына рәһм етмәјин.+ Бүтүн ордусуну мәһвә дүчар един.   Кәлданиләрин өлкәсиндә мејитләри јерә сәриләҹәк,Онун күчәләриндә дәлик-дешик едиләҹәкләр.+   Чүнки Исраилин, Јәһуданын Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова халгыны тәрк етмәјиб, онлар дул галмајыблар.+ Амма кәлданиләрин өлкәси Исраилин Мүгәддәсинин ҝөзүндә ҝүнаһла долудур.   Бабилдән гачын,Ҹанынызы гуртарын.+ Онун ҝүнаһларына ҝөрә мәһв олмајын. Чүнки Јеһованын гисас вахты јетишиб. О, Бабилә әмәлләринин әвәзини верир.+   Бабил Јеһованын әлиндә гызыл ҹам иди,Бабил бүтүн дүнјаны сәрхош етди. Онун шәрабындан бүтүн халглар ичди.+Она ҝөрә халглар дәли олдулар.+   Гәфләтән Бабил дүшүб гырылды.+ Ондан өтрү шивән гопарын!+ Јарасы үчүн мәлһәм тапын, бәлкә, сағалды».   «Биз Бабили сағалтмаға чалышдыг, амма сағалмады. Ондан әл чәкин, ҝәлин һәр биримиз өз өлкәмизә ҝедәк.+ Чүнки онун һөкмә лајиг әмәлләри әршә галхыб.Ҝөјүн булудларына чатыб.+ 10  Јеһова бизим үчүн әдаләти бәргәрар етди.+ Ҝәлин Сионда Аллаһымыз Јеһованын ишләрини нәгл едәк».+ 11  «Охларынызы итиләјин,+ галханларынызы ҝөтүрүн*. Јеһова Мада шаһларынын үрәјиндә нијјәт ојатды.+Чүнки О, Бабили виран гојмағы гәт едиб. Бу, Јеһованын гисасыдыр, мәбәдинә ҝөрә интигамыдыр. 12  Бабил диварларына тәрәф ишарә гојун.+ Ҝөзәтчиләр јерләшдирин, мүһафизәни ҝүҹләндирин. Пусгудакылары һазыр един. Чүнки Јеһова нијјәт гуруб.О, Бабил сакинләринин әлејһинә дедији сөзү јеринә јетирәҹәк».+ 13  «Еј чохлу сулар үзәриндә јашајан,+Чохлу хәзинә саһиби олан гадын.+Сәнин ахырын чатыб, һарам газанҹынын сону ҝәлиб.+ 14  Ордулар Аллаһы Јеһова өз варлығына анд ичди:“Сәни чәјирткә сүрүсү гәдәр чохлу адамла долдураҹағам,Онлар сәнин үзәриндә гәләбә чалыб зәфәр һарајы уҹалдаҹаглар”.+ 15  Одур јери гүдрәти илә хәлг едән,Торпағы һикмәтилә јарадан,+Ҝөјләри зәкасы илә јајан.+ 16  Сәсини чыхарандаҜөјләрдәки сулар чағлајыр.О, јерин уҹгарларындан булуд галдырыр, Јағыш үчүн шимшәк чахдырыр*,Анбарларындан күләк чыхарыр.+ 17  Һәр кәс ахмаглыг, ҹаһиллик едир. Сәнәткар дүзәлтдији бүтә ҝөрә утанаҹаг.+Чүнки төкдүјү бүт јаландыр,Онда нәфәс јохдур.+ 18  Бүтләр пучдур,+ ҝүлүнҹ шејдир. Һагг-һесаб ҝүнүндә һамысы мәһв олаҹаг. 19  Јагубун Нәсиби исә онлара бәнзәмәз,Чүнки һәр шејә О сурәт вериб,О, Өз ирсинин+ әсасыдыр. Ады ордулар Аллаһы Јеһовадыр».+ 20  «Сән Мәним топпузум, дөјүш силаһымсан.Сәнинлә халглары парча-парча едәҹәјәм. Сәнинлә сәлтәнәтләри мәһв едәҹәјәм. 21  Сәнинлә атлары, сүвариләри тикә-парча едәҹәјәм, Сәнинлә ҹәнҝ арабаларыны, арабачылары парча-парча едәҹәјәм. 22  Сәнинлә кишиләри, гадынлары гыраҹағам, Сәнинлә гоҹалары, ҹаванлары гыраҹағам, Сәнинлә оғланлары, гызлары гыраҹағам. 23  Сәнинлә чобанлары, сүрүләри тәләф едәҹәјәм, Сәнинлә ҹүтчүләри, ҹүтә гошулан һејванлары тәләф едәҹәјәм, Сәнинлә валиләри, мәмурлары тәләф едәҹәјәм. 24  Ҝөзүнүзүн өнүндә Сионда төрәтдикләри әмәлләрә ҝөрәБабилдән, Кәлдан сакинләриндән әвәз чыхаҹағам»,+ — бәјан едир Јеһова. 25  «Сән, еј бүтүн дүнјаны мәһв едән,+Виран едән дағ, будур, Мән сәнә гаршыјам,+ — бәјан едир Јеһова. Әлими сәнә гаршы галдыраҹағам, сәни гајалардан јуварлајаҹағам,Сәни аловдан говрулмуш даға чевирәҹәјәм». 26  «Сәндән күнҹ дашы, тәмәл дашы ҝөтүрмәјәҹәкләр,Чүнки әбәдилик хараба галаҹагсан,+ — бәјан едир Јеһова. 27  Өлкәдә нишан гојун.+ Халглар арасында шејпур чалын. Халглары она гаршы галдырын. Урарту+, Минни, Әшкиназ+ падшаһлыгларыны она гаршы чағырын. Она гаршы дөјүшчү јығмаг үчүн мәмур тәјин един. Атлары бала чәјирткә сүрүсү кими үстүнә ҝөндәрин. 28  Халглары,Мада шаһларыны,+ валиләрини, мәмурларыны,Онларын табелијиндә олан бүтүн өлкәләри она гаршы галдырын. 29  Јер ләрзәјә ҝәлиб титрәјәҹәк,Чүнки Јеһованын Бабилә гаршы нијјәти һәјата кечәҹәк,Бабил өлкәси дәһшәтли ҝүнә дүшәҹәк, сакинсиз галаҹаг.+ 30  Бабил дөјүшчүләри вурушмагдан әл чәкиб. Галаларында ҝизләниб. Онларын ҝүҹү түкәниб.+ Гадын кими олублар.+ Онун евләринә од вурулуб, Ҹәфтәләри сындырылыб.+ 31  Чапар чапар далынҹа,Гасид гасид далынҹа гачыб ҝәлир,Бабил падшаһына шәһәринин һәр тәрәфдән әлә кечдијини хәбәр верир.+ 32  Чај кечидләри әлә кечиб,+Гамыш гајыглар јаныб,Дөјүшчүләр ваһимәјә дүшүб». 33  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Бабил гызы хырмана охшајыр. Ону тапдаламағын вахты чатыб. Чох тезликлә онун бичин вахты ҝәләҹәк». 34  «Бабил падшаһы Навуходоносор мәни јејиб удду,+Мәни чашгынлыға салды. Мәни бош габ кими чевирди, Мәни нәһәнҝ илан кими удду,+Гарныны наз-немәтимлә долдурду, Мәни јујуб јахалады. 35  “Гој ҝөрдүјүм ҹәфа, ҹаныма едилән зүлм Бабилин башына ҝәлсин”, — Сион сакини дејир.+ “Гој мәним ганым Кәлдан сакинләринин бојнуна олсун”, — дејир Јерусәлим». 36  Одур ки, Јеһова дејир: «Мән сәнин ишинә бахырам,+Сәнин интигамыны алаҹағам.+ Онун дәнизини, гујуларыны гурудаҹағам.+ 37  Бабил даш галағына,+Чаггал јувасына чевриләҹәк.+Дәһшәтли ҝүнә дүшәҹәк, она бахыб фит чалаҹаглар.Сакинсиз галаҹаг.+ 38  Һамысы бирликдә ҝәнҹ аслан кими нәрилдәјәҹәк. Аслан балалары кими мырылдајаҹаглар». 39  «Гызышдыглары вахт зијафәт гуруб онлары сәрхош едәҹәјәм,Кефләри көк олаҹаг.+Сонра әбәди јухуја ҝедәҹәкләр,Бир дә ајылмајаҹаглар»,+ — бәјан едир Јеһова. 40  «Онлары гузулар кими,Гочлар, тәкәләр кими кәсмәјә апараҹағам». 41  «Аман, Сисаг* әлә кечди!+Бүтүн дүнјанын ифтихары зәбт едилди!+ Бабил халглар арасында дәһшәт рәмзи олду! 42  Дәниз дашыб, Бабили басыб. Далғалар ону өртүб. 43  Онун шәһәрләри дәһшәтли ҝүнә дүшдү, гураг јерә, сәһралыға чеврилди. Орада һеч ким јашамајаҹаг, бир кимсә орадан кечиб ҝетмәјәҹәк.+ 44  Бабилдәки Бел* илә һагг-һесаб чәкәҹәјәм,+Уддуғу шеји ағзындан чыхараҹағам.+ Даһа халглар онун јанына ахышмајаҹаг.Бабилин диварлары учаҹаг.+ 45  Еј халгым, чых онун ичиндән.+ Јеһованын күкрәјән гәзәбиндән+ ҹанынызы гуртарын.+ 46  Өлкәдә ешидәҹәјиниз хәбәрдән горхуб-һүркмәјин. Өлкәдәки зүлм барәдә, бир һөкмдарын о биринә гаршы чыхмасы барәдәБир ил хәбәр ҝәләҹәк,О бири ил јенә бу хәбәр ҝәләҹәк. 47  Одур ки, ҝүн ҝәләҹәк,Бабилин ојма бүтләринә нәзәр салаҹағам. Онун өлкәси рүсвај олаҹаг,Орада мејитләр сәрилиб галаҹаг.+ 48  Ҝөјләр, јер, онларда олан һәр шејБабилә ҝөрә севинҹлә һајгыраҹаг,+Чүнки шималдан онун үстүнә басгынчылар ҝәләҹәк»,+ — бәјан едир Јеһова. 49  «Бабил тәкҹә исраиллиләрин өлүмүнә баис олмады,+Бабилин өзүндә дә бүтүн дүнјадан оланларын ҹәсәди јерә сәрилди. 50  Еј гылынҹдан гачанлар, дајанмајын, гачын.+ Узагларда Јеһованы хатырлајын.Јерусәлими јада салын».+ 51  «Тәһгирләр ешидиб биабыр олдуг. Үзүмүзү рүсвајчылыг өртдү.Чүнки јаделлиләр Јеһованын евинин мүгәддәс јерләринә һүҹум етдиләр».+ 52  «Одур ки, ҝүн ҝәләҹәкБабилин ојма бүтләринә нәзәр салаҹағам, — бәјан едир Јеһова.Онун бүтүн торпағында јаралылар инилдәјәҹәк».+ 53  «Бабил ҝөјә чыхса да,+Һүндүр галаларыны мөһкәмләндирсә дә,Мән онун үстүнә басгынчылар ҝөндәрәҹәјәм»,+ — бәјан едир Јеһова. 54  «Ешидин! Бабилдән фәрјад сәси ҝәлир,+Кәлданиләрин өлкәсиндән бөјүк фәлакәт сәси ешидилир,+ 55  Јеһова Бабили мәһв едир.О, Бабилин ҝур сәсини батыраҹаг,Онларын далғалары ҹошгун сулар кими күкрәјәҹәк. Онларын сәси ешидиләҹәк. 56  Чүнки Бабилин үстүнә басгынчы ҝәләҹәк,+Онун дөјүшчүләри әсир дүшәҹәк,+Каманлары гырылаҹаг,Чүнки Јеһова әвәз чыхан Аллаһдыр,+ Она әмәлләринин әвәзини верәҹәк.+ 57  Мән Онун башчыларыны, мүдрикләрини,+Валиләрини, мәмурларыны, дөјүшчүләрини сәрхош едәҹәјәм.Онлар әбәди јухуја ҝедәҹәкләр,Бир дә ајылмајаҹаглар»,+ — ады ордулар Аллаһы Јеһова олан Һөкмдар белә бәјан едир. 58  Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Бабил диварлары галын олса да, јерлә јексан олаҹаг,+Дарвазалары һүндүр олса да, јандырылаҹаг. Халглар бошуна зәһмәт чәкәҹәк.Үммәтләр од-алов үчүн әлләшәҹәк».+ 59  Мәһсај оғлу Нурјаһын оғлу+ Сәрәјаһ Јәһуда падшаһы Сидгијјәнин һакимијјәтинин дөрдүнҹү илиндә падшаһла бирликдә Бабилә ҝедәндә Әрәмја пејғәмбәр Сәрәјаһа тапшырыг верди. Сәрәјаһ ордунун тәсәррүфат ишләринә бахырды. 60  Әрәмја Бабилин үстүнә ҝәләҹәк бүтүн бәлалары, Бабилә гаршы јазылмыш бу сөзләри бир китаба јазды. 61  Әрәмја Сәрәјаһа деди: «Бабилә чатанда, шәһәри ҝөрәндә бу сөзләри уҹадан охујарсан. 62  Сонра дејәрсән: “Еј Јеһова, Сән бу јерин әлејһинә данышыб дедин ки, бура дармадағын олаҹаг, сакинсиз галаҹаг, бурада нә бир инсан, нә бир һејван јашајаҹаг, бура әбәдилик хараба галаҹаг”.+ 63  Бу китабы охујуб гуртарандан сонра она бир даш бағла вә Фәратын ортасына ат. 64  Сонра де: “Бабил дә белә батаҹаг, үстүнә ҝәтирәҹәјим фәлакәтә ҝөрә бир дә һеч вахт галхмајаҹаг.+ Онлар тагәтдән дүшәҹәкләр”».+ Әрәмјанын сөзләри бураја гәдәрдир.

Һашијәләр

Мәнасы: Мәнә гаршы галханларын үрәји. Ҝөрүнүр, бу, Кәлдан үчүн ишләнән шифрли аддыр.
Диҝәр вариант: охданларынызы долдурун.
Диҝәр вариант: јағыш үчүн гапылар дүзәлдир.
Ҝөрүнүр, бу, Бабил үчүн ишләнән шифрли аддыр.
Бабил аллаһы.