Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 50:1—46

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бабилә гаршы пејғәмбәрлик (1—46)

    • Бабилдән гачын (8)

    • Исраил ҝери гајтарылаҹаг (17—19)

    • Бабилин сулары гурујаҹаг (38)

    • Бабил сакинсиз галаҹаг (39, 40)

50  Јеһова Бабил барәдә, кәлданиләрин өлкәси барәдә Әрәмја пејғәмбәр васитәсилә белә дејир:+   «Буну халглар арасында бәјан един, елан един, Нишан гојун, ҹар чәкин. Һеч нәји ҝизләтмәјин! Дејин: “Бабил әлә кечди,+ Бел* рүсвај олду,+ Мәрдук дәһшәтә ҝәлди. Онун сурәтләри хәҹил олду, Ијрәнҹ бүтләри ваһимәјә дүшдү”.   Чүнки онун үстүнә шималдан бир халг ҝәлиб,+ Өлкәсини дәһшәтли һала салыб.Орада һеч ким јашамыр, Инсан да, һејван даОрадан гачыб-ҝедиб».  Јеһова бәјан едир: «О вахт, о заман Исраил халгы вә Јәһуда халгы бир јердә ҝәләҹәк.+ Онлар ағлаја-ағлаја ҝәләҹәкләр,+ бирликдә Аллаһлары Јеһоваја үз тутаҹаглар.+  Онлар Сион тәрәфә дөнүб, ора ҝедән јолу сорушаҹаглар.+ Дејәҹәкләр: “Ҝәлин, әбәди, һеч вахт унудулмајаҹаг әһдлә Јеһоваја бағланаг”.+  Халгым итмиш гојун сүрүсүнә бәнзәјир.+ Чобанлары онлары аздырды,+ онлары дағлара апарды, дағларда, тәпәләрдә долашдырды. Онлар динҹәлдикләри јери јаддан чыхарыблар.  Ким онлары тапдыса, једи.+ Дүшмәнләри белә деди: “Биздә тәгсир јохдур, онлар Јеһоваја гаршы, доғрулуг мәскәни вә ата-бабаларынын үмидҝаһы олан Јеһоваја гаршы ҝүнаһ ишләјибләр”».   «Бабилдән гачын,Кәлданиләрин өлкәсиндән чыхын,+Сүрүнүн габағында ҝедән гоч кими, тәкә кими олун.   Бабилә гаршы шимал торпағынданБөјүк халглар топлусуну галдырыб ҝәтирәҹәјәм!+ Онлар дөјүш низамы илә она һүҹум чәкәҹәкләр,Ону ишғал едәҹәкләр. Онларын охлары дөјүшчү охлары кимидир.Ата-ананы өвладсыз гојур,+Һәдәфә дәјмәмиш ҝери гајытмыр. 10  Кәлдан талан едиләҹәк.+ Ону гарәт едәнләр гәнимәтдән дојаҹаг»,+ — бәјан едир Јеһова. 11  «Чүнки сиз Мәним ирсими гарәт едәндә+Севинирдиниз, шадланырдыныз.+ Отлагдакы дүјә кими тулланыб-дүшүрдүнүз,Ајғыр кими кишнәјирдиниз. 12  Сизин ананыз биабыр олуб,+ Сизи дүнјаја ҝәтирән пешман олуб. Будур, о, халгларын ичиндә ән кичијидир,Сусуз чөлдүр, сәһрадыр.+ 13  Јеһованын гәзәби үзүндән орада кимсә мәскунлашмајаҹаг.+Ора бомбош галаҹаг.+ Бабилин јанындан кечәнләр бу мәнзәрәдән дәһшәтә ҝәләҹәк,Онун бәлаларына ҝөрә фит чалаҹаг.+ 14  Еј каман ҝәрәнләр,Дөјүш низамы илә һәр тәрәфдән Бабилә һүҹум един, Она ох атын, оха һејифиниз ҝәлмәсин,+Чүнки о, Јеһоваја гаршы ҝүнаһ едиб.+ 15  Һәр тәрәфдән үстүнә дөјүш нәрәси чәкин. О тәслим олду. Сүтунлары ашды, диварлары учду.+Чүнки Јеһова интигам алыр.+ Сиз дә интигамынызы алын, Еләдикләрини онун башына ҝәтирин.+ 16  Бабилдән сәпинчини,Бичин вахты әлиндә ораг тутаны јох един.+ Амансыз гылынҹ уҹбатындан һәр кәс өз халгынын јанына гајыдыр,Өз јурдуна гачыр.+ 17  Исраил халгы пәрән-пәрән дүшмүш сүрүдүр.+ Асланлар онлары говду.+ Әввәлҹә Ашшур падшаһы онлары парчалады,+ сонра да Бабил падшаһы Навуходоносор сүмүкләрини ҝәмирди.+ 18  Буна ҝөрә дә Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Ашшур падшаһы илә неҹә рәфтар етдимсә,+ Бабил падшаһы илә, онун өлкәси илә дә елә рәфтар едәҹәјәм. 19  Исраили өз отлағына ҝери гајтараҹағам,+ о, Кармелдә, Башанда отлајаҹаг,+ Әфраим+ вә Ҝилад+ дағларында јејиб дојаҹаг”». 20  Јеһова бәјан едир:«О вахт, о заман Исраилдә тәгсир ахтараҹаглар,Амма тапмајаҹаглар,Јәһуда ҝүнаһсыз чыхаҹаг,Чүнки сағ сахладығым адамлары әфв едәҹәјәм».+ 21  «Мератајим өлкәсинә, Пугуд+ сакинләринә һүҹум един. Гој онлар гырылсын, көкләри кәсилсин, — бәјан едир Јеһова. Бүтүн әмрләрими јеринә јетирин. 22  Өлкәдә дөјүш сәсләри,Бөјүк фәлакәт сәси ешидилир. 23  Бахын, дүнјанын ҝүрзү кәсилди, гырылды!+ Бабил халглар арасында дәһшәт рәмзинә чеврилди!+ 24  Сәнә тәлә гурдум, еј Бабил, сән дә ора дүшдүн,Өзүнүн дә хәбәрин олмады. Сәни тапыб әлә кечирдиләр,+Чүнки сән Јеһоваја гаршы чыхдын. 25  Јеһова анбарыны ачыб,Орадан гәзәб силаһларыны чыхарыр.+ Чүнки Күлли-Ихтијарын, ордулар Аллаһы ЈеһованынКәлданиләрин өлкәсиндә иши вар. 26  Узаг јерләрдән онун үстүнә ҝәлин.+ Тахыл анбарларыны ачын.+ Ону тахыл тајалары кими јығын. Көкүнү кәсин.+ Гој ондан кимсә сағ галмасын. 27  Бүтүн буғаларыны өлдүрүн,+Гој һамысы кәсилмәјә ҝетсин. Вај онларын һалына, онларын вахты,Һагг-һесаб ҝүнү јетишди! 28  Аллаһымыз Јеһованын гисасыны,Мәбәдинә ҝөрә интигамыны Сионда бәјан етмәк үчүнБабил өлкәсиндән гачанларын,Ҹаныны гуртаранларын сәси ешидилир.+ 29  Бабилә гаршы охчулар,Каман ҝәрәнләр топлајын.+ Дөрд тәрәфиндә ордуҝаһ гурун, һеч кими гачмаға гојмајын. Она әмәлләринин әвәзини верин,+ Етдикләрини башына ҝәтирин.+ Чүнки о, Јеһоваја гаршы,Исраилин Мүгәддәсинә гаршы дикбашлыг етди.+ 30  Одур ки, ҹаванлары мејданларда һәлак олаҹаг,+О ҝүн дөјүшчүләри мәһв олаҹаг», — бәјан едир Јеһова. 31  «Мән сәнә гаршыјам,+ еј дикбаш,+Сәнин вахтын, сәнинлә һагг-һесаб чәкәҹәјим ҝүн мүтләг ҝәләҹәк, — бәјан едир Күлли-Ихтијар, ордулар Аллаһы Јеһова. 32  Сән, еј дикбаш, бүдрәјиб јыхылаҹагсан,Сәни галдыран олмајаҹаг.+ Шәһәрләринә од вураҹағам,Әтрафындакы һәр шеј јаныб күл олаҹаг». 33  Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Исраил халгы вә Јәһуда халгы зүлм чәкир,Әсир апаранлар онлары тутуб сахлајыр,+ Бурахмаг истәмир.+ 34  Фәгәт онларын Гуртарыҹысы ҝүҹлүдүр,+ Ады ордулар Аллаһы Јеһовадыр.+ Өлкәјә әмин-аманлыг вермәк үчүн,+Бабил сакинләрини тәшвишә салмаг үчүн+Онларын ишинә мүтләг бахаҹаг».+ 35  Јеһова бәјан едир: «Кәлданиләрә гаршы гылынҹ,Бабил сакинләринә, башчыларына, мүдрикләринә гаршы гылынҹ ҝәлир!+ 36  Бош-бош данышанлара* гаршы гылынҹ ҝәлир, онлар сәрсәмлик едәҹәкләр, Дөјүшчүләринә гаршы гылынҹ ҝәлир, онлар ваһимәјә дүшәҹәкләр.+ 37  Атларына, ҹәнҝ арабаларына гаршы гылынҹ ҝәлир,Орада јашајан чохсајлы халглара гаршы гылынҹ ҝәлир,Онлар гадын кими олаҹаглар.+ Онун хәзинәләринә гаршы гылынҹ ҝәлир, онлар талан едиләҹәк.+ 38  Сулары виран галаҹаг, гурујаҹаг,+ Чүнки ора ојма бүтләр өлкәсидир,+Онлар горхунҹ вәһјләр алыб дәлилик едирләр. 39  Одур ки, орада сәһра һејванлары, улајан һејванлар јашајаҹаг,Дәвәгушулар мәскән салаҹаг.+ Орада һеч вахт инсан јашамајаҹаг,Нәсилләр ҝәлиб-кечәҹәк, кимсә орада мәскунлашмајаҹаг».+ 40  «Аллаһын хараба гојдуғу Сәдумла Әмурәдә+ вә онларла гоншу шәһәрләрдә олдуғу кими,+ орада да һеч ким јашамајаҹаг, инсан өвлады мәскән салмајаҹаг,+ — бәјан едир Јеһова. 41  Будур, шималдан бир халг ҝәлир,Дүнјанын уҹгарларындан+ бөјүк бир халг,Әзәмәтли падшаһлар+ галхыб ҝәлир. 42  Каманла, низә илә силаһланыблар,+ Гәддардырлар, һеч кимә рәһм етмәјәҹәкләр,+ Атларыны чапдыгҹаТәлатүмлү дәниз кими уғулдајырлар.+ Еј Бабил гызы, бир нәфәр кими дөјүш низамыјла сәнә гаршы дүзүлүбләр.+ 43  Бабил падшаһы онлар һагда хәбәр тутду,+Әлләри јанына дүшдү.+ Изтираб ичиндәдир.Доған гадын кими ону санҹы тутуб. 44  Будур, бир нәфәр Иордан саһилләриндәки сых мешәликдән чыхыб динҹ отлаглара һүҹум едән аслан кими басгын едәҹәк вә Мән бир анда онлары јурдларындан дидәрҝин салаҹағам. Сечдијим кәси оранын үзәриндә гојаҹағам.+ Мәним кимиси вармы? Ким Мәнә мејдан охуја биләр? Гаршымда һансы чобан дура биләр?+ 45  Одур ки, еј инсанлар, Јеһованын Бабилә гаршы чыхардығы гәрары,+ кәлданиләрин өлкәсинә гаршы нијјәтини ешидин: Сүрүдәки гузулары сүрүјүб апараҹаглар. О, етдикләри пислијә ҝөрә отлагларыны виран гојаҹаг.+ 46  Бабил зәбт едилән заман гопан ҝурултудан јер титрәјәҹәк,Халглар арасында фәрјад сәси ешидиләҹәк».+

Һашијәләр

Бабил аллаһы.
Јахуд јаланчы пејғәмбәрләрә.