Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 49:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әмуна гаршы пејғәмбәрлик (1—6)

  • Әдума гаршы пејғәмбәрлик (7—22)

    • Әдум јох олаҹаг (17, 18)

  • Дәмәшгә гаршы пејғәмбәрлик (23—27)

  • Гәдар вә Һәзура гаршы пејғәмбәрлик (28—33)

  • Елама гаршы пејғәмбәрлик (34—39)

49  Әмуниләр+ барәдә Јеһова белә дејир: «Мәҝәр Исраилин оғуллары јохдур? Онун вариси јохдур? Нә үчүн Мәлкум+ Ҹада+ саһиб олуб? Нә үчүн онун халгы Исраил шәһәрләриндә јашајыр?»   «Јеһова бәјан едир: “Она ҝөрә дә ҝүн ҝәләҹәк,Әмуниләрин Раббаһ+ шәһәринә+ гаршы мүһарибә чағырышы* сәсләндирәҹәјәм. О, хараба тәпәјә чевриләҹәк,Кәндләринә од вурулаҹаг. Исраил ону гованларын торпағына саһиб олаҹаг”.+ Јеһова белә бәјан едир.   “Еј Һәшбун, налә чәк, Ај дармадағын едилиб! Еј Раббаһ кәндләри, фәрјад един. Чула бүрүнүн. Аһ-налә чәкин. Гојун ағыллары ичиндә ора-бура долашын.Чүнки Мәлкум сүрҝүнә ҝедир,Каһинләри илә, әсилзадәләри илә.+   Нә үчүн дәрәләрлә өјүнүрсән?Ортасындан чај ахан дүзәнликләринлә ловғаланырсан?Сән, еј хәзинәләринә ҝүвәнән“Ким мәним үстүмә ҝәлә биләр?” дејән хәјанәткар гыз”.   “Бүтүн гоншуларын тәрәфдәнҮстүнә мүдһиш бир шеј ҝәтирирәм, — бәјан едир Күлли-Ихтијар, ордулар Аллаһы Јеһова. Һәр тәрәфә сәпәләнәҹәксән,Гачанлары һеч ким топламајаҹаг”.   “Амма сонра әмуниләрдән сүрҝүнә ҝедәнләри топлајаҹағам”, — бәјан едир Јеһова».  Әдум барәдә ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Тәһманда һикмәт галмады?+ Ағыллы адамларын мәсләһәти түкәнди? Һикмәти мәһв олду*?   Гачын, ҝери чәкилин! Ҝедин дәрин мағараларда ҝизләнин, еј Дидан+ сакинләри! Чүнки Ејсә нәзәр салмағын вахты јетишәндәОнун башына бәла ҝәтирәҹәјәм.   Үзүмјығанлар сәнин јанына ҝәлсәјдиләр,Ҝеридә бир нечә салхым сахламаздылармы? Ҝеҹә оғрулар ҝәлсәјди,Јалныз истәдикләрини оғурлајардылар.+ 10  Амма Мән Ејси лүм-лүт гојаҹағам. Онун хәлвәт јерләрини үзә чыхараҹағам,Ҝизләнә билмәјәҹәк. Онун өвладлары, гардашлары, гоншулары, һамысы мәһв олаҹаг,+Өзү дә һеч вахт мөвҹуд олмајаҹаг.+ 11  Јетимләрини бурах,Онлары Мән јашадарам.Дулларын Мәнә бел бағлајаҹаг». 12  Чүнки Јеһова белә дејир: «Әҝәр гәзәб ҹамындан ичмәјә мәһкум олмајанлар ондан ичәҹәксә, сәнми ҹәзасыз галаҹагсан? Сән ҹәзасыз галмајаҹагсан, ондан ичәҹәксән».+ 13  «Варлығыма анд ичирәм, — бәјан едир Јеһова, — Бозраһ дәһшәтли һала дүшәҹәк,+ хараба галаҹаг, ону тәһгир едәҹәкләр, ләнәтләјәҹәкләр. Онун шәһәрләри әбәдилик виранә галаҹаг».+ 14  Мәнә Јеһовадан хәбәр ҝәлди,Халглар арасына елчи ҝөндәрилиб. Елчи дејир: «Топлашын, она гаршы јүрүш един,Дөјүшә һазырлашын».+ 15  «Сәни халглар арасында кичилтдим,Һамы сәнә һәгарәтлә бахыр.+ 16  Еј гаја ојугларында,Һүндүр тәпәдә мәскән салан,Әтрафа сачдығын дәһшәт,Үрәјинин тәкәббүрү сәни алдатды. Јуваны гартал кими јүксәкдә гурсан да,Сәни орадан ендирәҹәјәм», — бәјан едир Јеһова. 17  «Әдум дәһшәтли һала дүшәҹәк.+ Јолдан кечән һәр кәс бу мәнзәрәдән сарсылаҹаг, онун бәлаларына ҝөрә фит чалаҹаг. 18  Хараба галан Сәдумла Әмурәдә вә онларла гоншу шәһәрләрдә олдуғу кими,+ орада да һеч ким јашамајаҹаг, инсан өвлады мәскән салмајаҹаг»,+ — бәјан едир Јеһова. 19  «Будур, бир нәфәр Иордан саһилләриндәки сых мешәликдән чыхыб динҹ отлаглара һүҹум едән аслан кими басгын едәҹәк+ вә Мән бир анда ону јурдундан дидәрҝин салаҹағам. Сечдијим кәси оранын үзәриндә гојаҹағам. Мәним кимиси вармы? Ким Мәнә мејдан охуја биләр? Гаршымда һансы чобан дура биләр?+ 20  Одур ки, еј инсанлар, Јеһованын Әдума гаршы чыхардығы гәрары, Тәһман+ сакинләринә гаршы нијјәтини ешидин: Сүрүдәки гузулары сүрүјүб апараҹаглар. О, етдикләри пислијә ҝөрә отлагларыны виран гојаҹаг.+ 21  Онлар чөкәндә ҝурултудан јер титрәди. Фәрјад гопур! Сәси Гырмызы дәнизә+ чатыр. 22  Будур, гартал кими ҝөјә галхыб јерә шығыјаҹаг,+Ганадларыны Бозраһ үзәриндә ҝәрәҹәк,+ О ҝүн Әдум дөјүшчүләринин үрәјиДоғуш үстә олан гадынын үрәји кими олаҹаг». 23  Дәмәшг+ барәдә: «Һәмәс+ вә Арпад рүсвај олуб,Онлар бәд хәбәр ешидиб. Горхудан онларда үрәк галмајыб. Дәниз тәлатүм ичиндәдир, сакитләшмир. 24  Дәмәшгдә ҹәсарәт галмајыб. О гачмаға үз тутду, амма тәлаша дүшдү. Доған гадын кими,Ону санҹы тутуб, о, әзаб чәкир. 25  Неҹә олуб ки, шөһрәтли шәһәрдән,Фәрәһ доғуран шәһәрдән чыхыб ҝетмәјибләр? 26  Одур ки, ҹаванлар мејданларда һәлак олаҹаг,О ҝүн дөјүшчүләр мәһв олаҹаг», — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова. 27  «Дәмәшгин диварларына од вураҹағам,Од Бәнһәдадын галаларыны јандыраҹаг».+ 28  Бабил падшаһы Навуходоносорун дағытдығы Гәдар+ барәдә, Һәзур падшаһлыглары барәдә Јеһованын сөзү будур: «Галхын, Гәдара ҝедин,Шәрг оғулларыны мәһв един. 29  Онларын чадырлары, сүрүләри,Чадыр парчалары, мал-мүлкләри әлләриндән алынаҹаг. Дәвәләрини апараҹаглар.“Һәр јаны дәһшәт бүрүјүб!” — дејә бағыраҹаглар». 30  «Гачын, узаглара ҝедин! Еј Һәзур сакинләри, дәрин мағараларда ҝизләнин, — бәјан едир Јеһова. Чүнки Бабил падшаһы Навуходоносор әлејһинизә нијјәт гуруб,Сизә гаршы тәдбир төкүб». 31  «Галхын, динҹ өмүр сүрән,Әмин-аманлыгда јашајан халгын үстүнә ҝедин! — бәјан едир Јеһова. Онларын нә гапысы вар, нә ҹәфтәси. Һамыдан ајры јашајырлар. 32  Онларын дәвәләри гарәт олунаҹаг,Мал-һејванлары әлә кечәҹәк. Мән онлары, ҝиҹҝаһларыны гырханлары+Күләјин әсдији һәр тәрәфә сәпәләјәҹәјәм.Һәр тәрәфдән онларын үстүнә бәла ҝәтирәҹәјәм», — бәјан едир Јеһова. 33  «Һәзур чаггал јувасына чевриләҹәк,Һәмишәлик виран галаҹаг, Орада һеч ким јашамајаҹаг,Һеч ким мәскән салмајаҹаг». 34  Јәһуда падшаһы Сидгијјәнин һакимијјәтинин башланғыҹында+ Әрәмја пејғәмбәрә Еламла+ бағлы Јеһованын сөзү назил олду: 35  «Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: “Еламын каманыны, онун гүдрәт мәнбәјини гыраҹағам.+ 36  Еламын үстүнә јерин дөрд тәрәфиндән дөрд күләји ҝәтирәҹәјәм. Онлары бу күләкләрин әсдији һәр тәрәфә сәпәләјәҹәјәм. Елә бир халг олмајаҹаг ки, еламлылар онларын арасына сәпәләнмәсин”». 37  «Еламлылары дүшмәнләринин, ҹанларынын гәсдинә дуранларын гаршысында дармадағын едәҹәјәм. Онларын үстүнә фәлакәт ҝәтирәҹәјәм, гызғын гәзәбими төкәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова, — далларынҹа гылынҹ ҝөндәриб һамысыны гыраҹағам». 38  «Еламда тахтымы гураҹағам,+ орадан падшаһы да, әјанлары да јох едәҹәјәм», — бәјан едир Јеһова. 39  «Амма заманын сонунда Еламдан сүрҝүнә ҝедәнләри топлајаҹағам», — бәјан едир Јеһова.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: дөјүш нәрәси.
Һәрфән: чүрүдү.