Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 48:1—47

МҮНДӘРИҸАТ

  • Муаба гаршы пејғәмбәрлик (1—47)

48  Муаб+ барәдә Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Вај олсун Нәбанын+ һалына! О мәһв едилиб. Кирјатаим+ рүсвај олуб, зәбт едилиб. Сығынаҹаг хәҹил олуб, дармадағын едилиб.+   Артыг Муабы мәдһ етмирләр. Һәшбунда+ онун сүгуту үчүн тәдбир төкүрләр: “Ҝәлин бир халг кими онун көкүнү кәсәк”. Сән дә, еј Мадмин, сус,Гылынҹ сәни тәгиб едир.   Һорнаимдән фәрјад гопур,+Сәс ҝәлир, ора учуб-дағылыр.   Муаб тар-мар олуб. Көрпәләри ағлајыр.   Ағлаја-ағлаја Луһит јохушуну галхырлар. Һорнаим енишиндә фәлакәтә ҝөрә вај-шивән сәси ешидирләр.+   Гачын, ҹанынызы гуртарын. Сәһрадакы ардыҹ ағаҹы кими олун.   Газандығын уғурлара, хәзинәләринә ҝүвәндијин үчүнСән дә әлә кечәҹәксән. Кәмуш+ әсир ҝедәҹәк,Каһинләри илә, әсилзадәләри илә.   Бүтүн шәһәрләрә басгынчылар ҝәләҹәк,Һеч бир шәһәр гуртулмајаҹаг.+ Јеһованын дедији кими, дәрә мәһв олаҹаг,Дүзәнлик јох олаҹаг.   Муаб үчүн ишарәләр гојун,Чүнки мәһв оланда гачаҹаг.Онун шәһәрләри дәһшәтли һала дүшәҹәк,Сакинсиз галаҹаг.+ 10  Јеһованын ишини башдансовду ҝөрәнә ләнәт олсун! Гылынҹыны чәкиб ган төкмәјәнә ләнәт олсун! 11  Муабиләр ҝәнҹлијиндән гајғысыз јашајыр,Хылты чөкән шәраб кимидирләр. Онлары бир габдан башга габа бошалтмајыблар,Онлар һеч вахт сүрҝүнә ҝетмәјибләр. Она ҝөрә дә онларын дады дәјишмәјиб,Әтирләри ҝетмәјиб. 12  “Она ҝөрә дә ҝүн ҝәләҹәк, онлары ашырмаг үчүн адамлар ҝөндәрәҹәјәм. Онлары ашырыб габларыны бошалдаҹаглар. Онларын күпләрини чилик-чилик едәҹәкләр, — бәјан едир Јеһова. — 13  Исраиллиләр ҝүвәндикләри Бејтелә ҝөрә утандыглары кими,+ муабиләр дә Кәмуша ҝөрә утанаҹаглар. 14  Нә ҹүрәтлә дејирсиниз: “Биз дөјүшә һазыр иҝидләрик”?+ 15  “Муаб мәһв олду,Шәһәрләринә сохулдулар.+Сај-сечмә ҹаванлары гәтл едилди”.+ Ады ордулар Аллаһы Јеһова олан Һөкмдар+ белә бәјан едир. 16  Тезликлә муабиләрин үстүнә фәлакәт ҝәләҹәк,Сүгутлары сүрәтлә јахынлашыр.+ 17  Онларын әтрафында оланлар,Адыны биләнләр онлара аҹыјаҹаг. Онлара дејин: “Гүдрәтли дәјәнәк, ҝөзәллик әсасы неҹә дә сынды!” 18  Еј Дибунда+ сакин олан гыз, өз ҹалалынла видалаш,Сусузлугдан јана-јана отур*.Муабы дағыдан сәнин дә үстүнә ҝәлиб.О, сәнин галаларыны јерлә јексан едәҹәк.+ 19  Еј Аруир+ сакини, јол кәнарында дуруб бах. Гачан кишидән, ҹаныны гуртаран гадындан соруш нә баш вериб. 20  Муаб рүсвај олуб, дәһшәт ичиндәдир. Налә чәк, фәған ет. Муабын мәһв олдуғуну Әрнунда+ ҹар чәкин! 21  Дүзәнлијин һөкмү чатыб,+ Һүлуна, Јаһаса+, Меһпата+, 22  Дибуна+, Нәбаја+, Бејт-Дибләтајимә, 23  Кирјатаимә+, Бејт-Гамула, Бејт-Мәуна+, 24  Кирјута+, Бозраһа, Муабын бүтүн јахын-узаг шәһәрләринә гаршы һөкм иҹра олунур. 25  “Муабын бујнузу* гырылды,Голу сынды, — бәјан едир Јеһова. 26  Ону сәрхош един,+ чүнки о, Јеһованын гаршысында гүрурланмышды.+ Муаб өз гусунтусунда ағнајыр.Ону мәсхәрәјә гојурлар. 27  Сән дә Исраили мәсхәрәјә гојурдун.+ Мәҝәр о, оғрулар арасында тутулмушду ки,Башыны булајыб онун әлејһинә данышырдын? 28  Еј Муаб сакинләри, шәһәрләрдән чыхыб гајада јашајын,Дәрә јамаҹларында јува гуран ҝөјәрчин кими олун”». 29  «Муабын гүрурунун сорағы бизә чатыб. Чох тәкәббүрлүдүр.Онун тәшәххүсү, гүруру, тәкәббүрү, үрәјинин мәғрурлуғу һагда ешитмишик».+ 30  «Онун гәзәбиндән хәбәрим вар, — бәјан едир Јеһова.Ловға-ловға данышмағындан бир шеј чыхмајаҹаг. Онларын әлиндән һеч нә ҝәлмәјәҹәк. 31  Она ҝөрә дә Муаб үчүн налә чәкәҹәјәм.Бүтүн Муаб үчүн фәрјад едәҹәјәм.Ҝир-Һарәс үчүн инләјәҹәјәм.+ 32  Еј Сибмаһ+ мејнәси, Јазирдән+ чохСәнин үчүн ағлајаҹағам. Сәнин пөһрәләрин дәнизи кечиб. Онлар дәнизә, Јазирә чатыб. Јај мејвәләринин, үзүм мәһсулунунҮстүнә гарәтчи ҹумуб.+ 33  Бағлардан, Муаб дијарынданСевинҹ, шәнлик сәси кәсилиб.+ Үзүмсыхандан ахан шәрабы кәсмишәм. Һеч ким севинҹ һарајы илә үзүм тапдаламајаҹаг, Ҝәлән сәда севинҹ сәдасы олмајаҹаг».+ 34  «Һәшбундан+ гопан фәрјад Илала чатыр.+ Онларын сәси Јаһаса+ јетишир,Соһардан Һорнаимә+, Еглат-Шәлишјаја чатыр. Нимрим сулары да гупгуру гурујаҹаг.+ 35  Муабда сәҹдәҝаһда тәгдимә ҝәтирән,Өз аллаһына гурбан тәгдим едәнҺәр кәси мәһв едәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова. 36  Муаб үчүн үрәјим неј кими инләјәҹәк,+Ҝир-Һарәс сакинләри үчүн гәлбим неј кими налә чәкәҹәк. Чүнки јығдығы вар-дөвләт јох олаҹаг. 37  Һамынын башы кечәлдир,+Һамынын саггалы гырхылыб. Әлләри кәсик-кәсикдир,+Белләринә чул сарыјыблар».+ 38  «Муаб дамларында,МејданларындаВај-шивән гопур. Чүнки Мән МуабыЛазымсыз күп кими сындырмышам, — бәјан едир Јеһова. 39  О, дәһшәт ичиндәдир! Налә чәкин! Муаб рүсвајчылыг ичиндә ҝери чәкилиб! Һамы Муабы мәсхәрәјә гојур,Јан-јөрәсиндәкиләр она бахыб дәһшәтә ҝәлир». 40  «Јеһова белә дејир: “Ашағы шығыјан гартал кими,+О, ганадларыны Муаб үзәриндә ҝәрәҹәк.+ 41  Шәһәрләр ишғал едиләҹәк,Галалары әлә кечәҹәк. О ҝүн Муаб дөјүшчүләринин үрәјиДоғуш үстә олан гадынын үрәји кими олаҹаг”». 42  «Муаб бир халг кими јох олаҹаг,+Чүнки Јеһованын гаршысында гүрурланды.+ 43  Еј Муаб сакини,Гаршында дәһшәт, чала, тәлә вар, — бәјан едир Јеһова. 44  Дәһшәтдән гачан чалаја дүшәҹәк,Чаладан чыхан тәләјә дүшәҹәк. Чүнки Мән Муаб үчүн ҹәза илини ҝәтирәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова. 45  Гачанлар Һәшбунун көлҝәсиндә тагәтсиз дурублар. Чүнки Һәшбундан од,Сиһундан+ алов чыхаҹаг. Муабын алныны,Вәһши дөјүшчүләрин кәлләсини јандыраҹаг.+ 46  Вај сәнин һалына, еј Муаб! Кәмушун+ халгы гырылды. Оғулларын әсир ҝетди,Гызларын сүрҝүн олунду.+ 47  Амма Мән заманын сонунда Муабдан сүрҝүнә ҝедәнләри топлајаҹағам, — бәјан едир Јеһова. Муаб һагда һөкм хәбәри бурада битир».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: гуру торпагда отур.
Јахуд гүдрәти.