Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 44:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мисирдәки јәһудиләрин агибәти (1—14)

  • Халг хәбәрдарлығы рәдд едир (15—30)

    • Сәма мәликәсинә ситајиш (17—19)

44  Мисирин Мигдол+, Тәфнис+, Ноф+ шәһәрләриндә вә Патрос+ бөлҝәсиндә јашајан јәһудиләрлә бағлы Әрәмјаја сөз назил олду:+  «Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Јерусәлимин вә Јәһуда шәһәрләринин башына ҝәтирдијим бүтүн бәлалары ҝөрдүнүз.+ Бу ҝүн о јерләр виранә, кимсәсиз галыб.+  Чүнки сиз мәнфур ишләр ҝөрдүнүз, нә өзүнүзүн, нә дә ата-бабаларынызын танымадығы јад аллаһлара гурбан ҝәтириб сәҹдә гылараг+ Мәни гәзәбләндирдиниз.+  Мән дөнә-дөнә пејғәмбәр гулларымы ҝөндәриб сизә демишдим: “Бу ијрәнҹ ишләри етмәјин, Мән буна нифрәт едирәм”.+  Амма сиз динләмәдиниз, гулаг асмадыныз, пис әмәлиниздән дөнмәдиниз, јад аллаһлара гурбан ҝәтирмәкдән әл чәкмәдиниз.+  Буна ҝөрә гејз-гәзәбим ашыб-дашды, Јәһуда шәһәрләриндә, Јерусәлим күчәләриндә түғјан етди, бу ҝүн олдуғу кими, о јерләр виранә, хараба галды”.+  Инди исә Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Нијә башыныза бәла ачырсыныз? Ахы нијә Јәһудада бир нәфәр дә киши, гадын, ушаг, көрпә сағ галмасын, һамы мәһв олсун?  Нијә јашамаға ҝетдијиниз Мисирдә әлләринизин иши илә Мәни гәзәбләндирирсиниз, јад аллаһлара гурбан ҝәтирирсиниз? Сиз мәһв олаҹагсыныз, дүнјанын бүтүн халглары арасында ләнәтли олаҹагсыныз, тәһгир едиләҹәксиниз.+  Ата-бабаларынызын, Јәһуда падшаһларынын, онларын арвадларынын,+ сизин, арвадларынызын+ Јәһуда торпағында, Јерусәлим күчәләриндә етдији мәнфур әмәлләр мәҝәр јадыныздан чыхыб?+ 10  Бу ҝүнә кими төвбә етмирсиниз, Мәндән горхмурсунуз,+ сизә вә ата-бабаларыныза вердијим гајда-ганунларыма әмәл етмирсиниз”.+ 11  Буна ҝөрә Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мән сизин башыныза бәла ҝәтирмәјә, бүтүн Јәһуданы мәһв етмәјә гәрарлыјам. 12  Мисирә ҝедиб орада јашамаг истәјән сағ галан јәһудалылар әлимдән гуртула билмәјәҹәк. Һамысы Мисир торпағында мәһв олаҹаг.+ Бөјүкдән-кичијә кими һәр кәс гылынҹа јем олаҹаг, аҹлыгдан өләҹәк. Гылынҹ вә аҹлыг һамынын ахырына чыхаҹаг. Дәһшәтли һала дүшәҹәкләр, ләнәтләнәҹәкләр, гарғыш јијәси олаҹаглар, тәһгир едиләҹәкләр.+ 13  Јерусәлим сакинләри кими, Мисирдә јашајанлары да гылынҹла, аҹлыгла, азарла ҹәзаландыраҹағам.+ 14  Мисирә јашамаға ҝедән сағ галан јәһудалылар ҹанларыны гуртара билмәјәҹәк, сағ галмајаҹаг, Јәһуда торпағына гајытмајаҹаг. Онлар Јәһуданын һәсрәтини чәкәҹәкләр, Јәһудаја гајыдыб орада јашамаг истәјәҹәкләр, амма ҹаныны гуртаран бир нечә нәфәрдән башга һеч ким ора гајытмајаҹаг”». 15  Арвадларынын јад аллаһлара гурбан ҝәтирдијини билән бүтүн кишиләр, орада дуран чохлу сајда арвадлар вә Мисирдә, Патросда јашајан халг+ Әрәмјаја деди: 16  «Јеһованын ады илә бизә дедијин сөзләрә гулаг асмајаҹағыг. 17  Өз дедијимизи едәҹәјик, Сәма мәликәсинә гурбанлар, шәраб тәгдимәләри ҝәтирәҹәјик.+ Бир заманлар биз, ата-бабаларымыз, падшаһларымыз, башчыларымыз Јәһуда шәһәрләриндә, Јерусәлим күчәләриндә белә едирдик. Онда гарнымыз тох, ҝүзәранымыз хош иди. Бәла нәдир билмирдик. 18  Сәма мәликәсинә гурбанлар, шәраб тәгдимәләри ҝәтирмәји дајандырандан бәри һәр шејдән корлуг чәкирик, гылынҹдан, аҹлыгдан мәһв олуб ҝедирик». 19  Гадынлар да деди: «Сәма мәликәсинә гурбанлар, шәраб тәгдимәләри ҝәтирәндә мәҝәр әрләримизин хәбәри јох иди? Мәҝәр онларын изни олмадан онун тәсвириндә гурбан көкәләри биширирдик, она шәраб тәгдимәләри верирдик?» 20  Онда Әрәмја бүтүн халга — кишиләрә, гадынлара вә онунла данышан ҹамаата деди: 21  «Елә Јеһова да сизин, ата-бабаларынызын, падшаһларынызын, башчыларынызын, өлкә сакинләринин Јәһуда шәһәрләриндә вә Јерусәлим күчәләриндә ҝәтирдији о гурбанлары+ јада салды, онлары хатырлады. 22  Ахырда Јеһова сизин бәд әмәлләринизә, ијрәнҹ ишләринизә дөзә билмәди. Буна ҝөрә дә өлкәниз бу ҝүн олдуғу кими хараба, сакинсиз галды, дәһшәтли һала дүшдү, ләнәт һәдәфи олду.+ 23  О гурбанлары ҝәтирдијиниз үчүн, Јеһованын сөзүнә гулаг асмајыб, Онун гајда-ганунларына, өјүдләринә мәһәл гојмадығыныз үчүн, Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етдијиниз үчүн башыныза бу бәла ҝәлди. Бу ҝүн дә онун аҹысыны чәкирсиниз».+ 24  Сонра Әрәмја халга вә гадынлара деди: «Еј Мисирдә олан јәһудалылар, Јеһованын сөзүнү ешидин. 25  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сиз дә, арвадларыныз да дедијинизи етдиниз. Дединиз: “Әһдимизи јеринә јетирәҹәјик, Сәма мәликәсинә гурбанлар, шәраб тәгдимәләри ҝәтирәҹәјик”.+ Сиз, еј гадынлар, әһдинизә әмәл едәҹәксиниз, нәзиринизи мүтләг јеринә јетирәҹәксиниз”. 26  Буна ҝөрә, еј Мисирдә јашајан јәһудалылар, Јеһованын сөзүнү ешидин: “Бөјүк адыма анд ичирәм, Мисирдә јашајан, “Күлли-Ихтијар Јеһоваја анд олсун”+ дејән јәһудалылардан һеч бири даһа адыма анд ичмәјәҹәк,+ — дејир Јеһова. — 27  Нәзәрим онларын үстүндәдир, амма онлара хејир јох, бәла ҝәтирмәк үчүн.+ Мисирдә олан бүтүн јәһудалылар гылынҹдан гырылаҹаг, аҹлыгдан тәләф олаҹаг, һамысы мәһв олаҹаг.+ 28  Анҹаг аз сајда инсан гылынҹдан гуртулуб Мисирдән Јәһудаја гајыдаҹаг.+ Мисирә јашамаға ҝедән сағ галан јәһудалыларын һамысы онда биләҹәк, кимин сөзү дүз чыхды: Мәним, јохса онларын?”» 29  «Јеһова бәјан едир: “Бу јердә сизи ҹәзаландыраҹағыма әламәт верирәм, бундан биләҹәксиниз ки, үстүнүзә бәла ҝәтирәҹәјим барәдә дедијим сөзләр мүтләг ҝерчәкләшәҹәк. 30  Јеһова белә дејир: “Јәһуда падшаһы Сидгијјәни ҹанынын гәсдинә дуран дүшмәни Бабил падшаһы Навуходоносора тәслим етдијим кими, Мисир һөкмдары фирон Хофраны да ҹанынын гәсдинә дуранлара, дүшмәнләринә тәслим едәҹәјәм”».+

Һашијәләр