Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 34:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сидгијјәјә һөкм хәбәри (1—7)

  • Гуллары азад етмә гануну позулур (8—22)

34  Бабил падшаһы Навуходоносор гошунлары илә, табелијиндәки падшаһлыгларла вә бүтүн халгларла Јерусәлимә вә онун бүтүн шәһәрләринә гаршы дөјүшдүјү вахт Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду:+  «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Ҝет, Јәһуда падшаһы Сидгијјәјә+ сөјлә ки, Јеһованын сөзү будур: “Бу шәһәри Бабил падшаһына тәслим едирәм. О, шәһәрә од вураҹаг.+  Сән онун әлиндән гуртула билмәјәҹәксән. Сәни тутуб она тәслим едәҹәкләр.+ Бабил падшаһы сәнинлә үз-үзә, ҝөз-ҝөзә данышаҹаг. Сән Бабилә ҝедәҹәксән”.+  Амма сән, еј Јәһуда падшаһы Сидгијјә, Јеһованын сөзүнү ешит. Јеһова сәнин һаггында дејир: “Сән гылынҹла өлмәјәҹәксән.  Өз әҹәлинлә өләҹәксән.+ Ата-бабаларын үчүн, сәндән әввәл олан падшаһлар үчүн бухур јандырдыглары кими, сәнин үчүн дә бухур јандыраҹаглар. “Вај падшаһымыз” дејиб сәни ағлајаҹаглар. Буну Мән дејирәм” — бәјан едир Јеһова”».  Әрәмја пејғәмбәр бу сөзләри Јерусәлимдә Јәһуда падшаһы Сидгијјәјә сөјләди.  Һәмин вахт Бабил падшаһынын гошунлары Јерусәлимә вә Јәһуданын ишғал олунмамыш шәһәрләринә, Лаһишә+ вә Әзгаја+ гаршы дөјүшүрдү.+ Јәһуданын ишғал олунмамыш гала-шәһәрләриндән тәкҹә бунлар галмышды.  Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду. Бундан әввәл Сидгијјә падшаһ Јерусәлим сакинләри илә онлары көләликдән азад етмәк барәдә әһд бағламышды.+  Әһдә ҝөрә һәр кәс өз ибрани гулуну вә гарабашыны азад етмәли иди, јәһуди сојдашыны көләликдә сахламамалы иди. 10  Бүтүн башчылар вә халг бу әһдә табе олмушду. Һәр кәс гул-гарабашыны азад етмәк, онлары көләликдә сахламамаг барәдә бағланан әһди гәбул етмишди, әһдә табе олуб онлары бурахмышды. 11  Лакин сонра азад етдикләри гул-гарабашлары ҝери гајтарыб јенидән көлә етмишдиләр. 12  Одур ки, Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду. Јеһова деди: 13  «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Ата-бабаларынызы Мисир дијарындан, көләлик евиндән чыхардығым ҝүн+ онларла әһд бағлајыб демишдим:+ 14  “Једдинҹи илин сонунда өзүнү гул кими сизә сатан вә алты ил сизә хидмәт едән ибрани сојдашынызы* бурахмалысыныз, ону азад етмәлисиниз”.+ Амма ата-бабаларыныз Мәни ешитмәдиләр, Мәнә гулаг асмадылар. 15  Бир мүддәт әввәл сиз сојдашларынызы азад етмәклә пис јолунуздан дөнүб бәјәндијим иши ҝөрдүнүз. Адымы дашыјан евдә өнүмдә әһд бағладыныз. 16  Амма сонра фикринизи дәјишдиниз, истәкләринә ҝөрә азад етдијиниз гул-гарабашлары ҝери гајтарыб јенидән көлә етдиниз. Вә Мәним адымы ләкәләдиниз”.+ 17  Она ҝөрә дә Јеһова белә дејир: “Сиз Мәнә итаәт етмәдиниз, гардашларынызы, сојдашларынызы азадлыға бурахмадыныз.+ Амма Мән сизи азад бурахаҹағам, гылынҹ, азар, аҹлыг ағзына верәҹәјәм.+ Дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләри сизә бахыб дәһшәтә ҝәләҹәк,+ — бәјан едир Јеһова. — 18  Дананы шаггалајыб шаггалары арасындан кечәрәк өнүмдә бағладыглары әһди+ позан, әһдимә хилаф чыхан кәсләрин, 19  дана шаггаларынын арасындан кечән Јәһуда вә Јерусәлим башчыларынын, сарај мәмурларынын, каһинләрин, бүтүн өлкә сакинләринин агибәти белә олаҹаг: 20  онлары дүшмәнләрә, ҹанларынын гәсдинә дуранлара тәслим едәҹәјәм, мејитләри ҝөјдәки гушлара, јердәки һејванлара јем олаҹаг.+ 21  Јәһуда падшаһы Сидгијјәни вә әјанларыны ҝери чәкилән дүшмәнләринә,+ ҹанларынын гәсдинә дуранлара, Бабил падшаһынын гошунларына тәслим едәҹәјәм”.+ 22  “Фәрман вериб онлары бу шәһәрә ҝери ҝәтирәҹәјәм. Онлар дөјүшүб бу шәһәри әлә кечирәҹәк, она од вураҹаглар.+ Јәһуда шәһәрләрини хараба, кимсәсиз гојаҹағам”,+ — бәјан едир Јеһова».

Һашијәләр

Һәрфән: гардашынызы.