Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 32:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмја торпаг алыр (1—15)

  • Әрәмјанын дуасы (16—25)

  • Јеһованын ҹавабы (26—44)

32  Јәһуда падшаһы Сидгијјәнин һакимијјәтинин онунҹу илиндә, Навуходоносорун һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду.+  Һәмин вахт Бабил падшаһынын гошунлары Јерусәлими мүһасирәјә алмышды. Әрәмја пејғәмбәр Јәһуда падшаһынын сарајындакы Кешикчи һәјәтиндә дустаг иди.+  Јәһуда падшаһы Сидгијјә ону һәбс едиб+ демишди: «Нә үчүн сән пејғәмбәрлик едиб дејирсән: “Јеһова белә дејир: “Мән бу шәһәри Бабил падшаһына тәслим едәҹәјәм, о, шәһәри зәбт едәҹәк,+  Јәһуда падшаһы Сидгијјә кәлданиләрин әлиндән гуртула билмәјәҹәк. О, Бабил падшаһына тәслим едиләҹәк, падшаһ онунла үз-үзә, ҝөз-ҝөзә данышаҹаг.+  Сидгијјәни Бабилә апараҹаг. Сидгијјә она нәзәр салаҹағым вахта кими орада галаҹаг, — бәјан едир Јеһова. — Сән кәлданиләрлә дөјүшсән дә, уғур газанмајаҹагсан”».+  Әрәмја деди: «Мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  “Әмин Сәллумун оғлу Һәнамил сәнин јанына ҝәлиб дејәҹәк: “Әнатутдакы торпаг саһәми ал,+ чүнки ону алмаға биринҹи сәнин һүгугун чатыр”».+  Јеһованын дедији кими, әмим оғлу Һәнамил Кешикчи һәјәтинә, јаныма ҝәлиб деди: «Истәјирәм Бинјаминдә, Әнатутдакы торпағымы аласан, чүнки она саһиб олмаға, ону алмаға сәнин һүгугун чатыр. Ону ал». Онда мән билдим ки, бу, Јеһовадандыр.  Беләҹә, мән әмим оғлу Һәнамилдән Әнатутдакы торпағы алдым. Једди шекел* вә он шекел ҝүмүш чәкиб она вердим.+ 10  Сонра алгы-сатгыны сәнәдләшдириб+ мөһүрләдим, шаһидләр чағырдым+ вә пулу тәрәзидә чәкдим. 11  Гајда-гануна әсасән мөһүрләнмиш сатыш сәнәдини, һәмчинин мөһүрсүз сәнәди ҝөтүрдүм. 12  Сатыш сәнәдини әмим оғлу Һәнамилин, сәнәди имзалајан шаһидләрин вә Кешикчи һәјәтиндә+ отуран јәһудиләрин ҝөзү гаршысында Мәһсај оғлу Нурјаһын оғлу+ Бәруха+ вердим. 13  Онларын гаршысында Бәруха дедим: 14  «Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә бујурур: “Бу сәнәдләри — мөһүрлү сатыш сәнәдини вә мөһүрсүз сәнәди ҝөтүр, сахсы габа гој ки, узун мүддәт галсын”. 15  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Бу өлкәдә јенидән евләр, торпаглар, үзүмлүкләр алынаҹаг”».+ 16  Сатыш сәнәдини Нурјаһ оғлу Бәруха верәндән сонра Јеһоваја дуа етдим: 17  «Ја Күлли-Ихтијар Јеһова, Сән бөјүк гүдрәтинлә, гүввәтли голунла јери-ҝөјү јаратмысан.+ Сәнин үчүн мүмкүн олмајан һеч нә јохдур. 18  Сән минләрҹә инсана мәһәббәт ҝөстәрирсән. Сән аталарын тәгсиринин әвәзини онлардан сонра ҝәлән оғулларына чәкдирирсән.+ Сән тәксән, улусан, гадир Аллаһсан, адын ордулар Аллаһы Јеһовадыр. 19  Амалын уҹа, ишләрин әзәмәтлидир.+ Сән бәшәр өвладларынын бүтүн јолларыны сејр едирсән ки,+ һәр кәсә јолуна, әмәлинә ҝөрә әвәз верәсән.+ 20  Сән Мисир дијарында бу ҝүн дә һамыја мәлум олан әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәрдин вә буҝүнкү кими, Исраилдә вә бүтүн дүнјада шөһрәт газандын.+ 21  Халгын Исраили әламәтләрлә, мөҹүзәләрлә, ҝүҹлү әлинлә, гүввәтли голунла, ваһимәли ишләринлә Мисир торпағындан чыхардын.+ 22  Сонра ата-бабаларына анд ичиб вәд етдијин бу торпағы,+ сүд-бал ахан дијары онлара вердин.+ 23  Онлар ҝәлиб бура саһиб олдулар, амма Сәнә итаәт етмәдиләр, ганунуна табе олмадылар, һеч бир әмрини јеринә јетирмәдиләр. Онда Сән онларын башына бу фәлакәти ҝәтирдин.+ 24  Будур, дүшмән шәһәри истила етмәк үчүн мүһасирә бәндләри гуруб,+ гылынҹ,+ аҹлыг, азар+ уҹбатындан шәһәр онунла дөјүшән кәлданиләрин әлинә кечәҹәк. Өзүн дә ҝөрүрсән ки, дедијин һәр шеј јеринә јетиб. 25  Амма Сән, еј Күлли-Ихтијар Јеһова мәнә дедин: “Ҝет пул вер, торпаг ал вә шаһидләр чағыр”, һалбуки шәһәр кәлданиләрин әлинә кечәҹәк». 26  Онда Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду: 27  «Мән Јеһова бүтүн бәшәрин Аллаһыјам. Мәним үчүн мүмкүн олмајан бир шеј вармы? 28  Буна ҝөрә дә Јеһова дејир: “Мән бу шәһәри кәлданиләрә, Бабил падшаһы Навуходоносора тәслим едирәм, о, шәһәри истила едәҹәк.+ 29  Бу шәһәрә гаршы дөјүшән кәлданиләр шәһәрә ҝирәҹәк, она од вураҹаг.+ Шәһәри дә, евләри дә јандыраҹаглар. О евләрин дамларында ҹамаат Баала гурбан тәгдим едирди, башга аллаһлара шәраб тәгдимәси ҝәтириб Мәни гәзәбләндирирди”.+ 30  “Исраил вә Јәһуда халгы ҝәнҹлијиндән бәри јалныз бәјәнмәдијим пис ишләр ҝөрүр.+ Исраил халгы әлләринин иши илә мәни гәзәбләндирир, — бәјан едир Јеһова. — 31  Бу шәһәр тикилдији вахтдан бу ҝүнәдәк Мәни анҹаг гәзәбләндирир, һиддәтләндирир.+ Одур ки, о, өнүмдән јох едилмәлидир.+ 32  Чүнки Исраил вә Јәһуда халгы — падшаһлары+, әјанлары+, каһинләри, пејғәмбәрләри,+ Јәһуда ҹамааты, Јерусәлим әһли пис әмәлләрлә Мәни гәзәбләндирир. 33  Онлар Мәнә үзләрини јох, күрәкләрини чевирдиләр.+ Һәрчәнд ки Мән дөнә-дөнә онлара өјүд-нәсиһәт вердим, амма һеч бири нәсиһәтә гулаг асмады.+ 34  Ијрәнҹ бүтләрини адымы дашыјан евә гојуб ораны мурдарладылар.+ 35  Бу азмыш кими Бәни-Һинном вадисиндә*+ Баалын шәрәфинә сәҹдәҝаһлар дүзәлтдиләр ки, оғул-гызларыны одда јандырыб Молекә гурбан версинләр.+ Мән Јәһуданы ҝүнаһа сүрүкләјән бу ијрәнҹ шеји нә бујурмушдум,+ нә дә ағлымдан кечирмишдим”. 36  Сиз дејирсиниз ки, бу шәһәр “гылынҹла, аҹлыгла, азарла Бабил падшаһына тәслим едиләҹәк”. Амма Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: 37  “Онлары гејз-гәзәбимлә, бөјүк һиддәтимлә сәпәләдијим өлкәләрдән јығаҹағам.+ Онлары бура гајтарыб әмин-аманлыгда јашадаҹағам.+ 38  Онлар Мәним халгым олаҹаг, Мән дә онларын Аллаһы.+ 39  Онлара бир үрәк,+ бир јол верәҹәјәм ки, өзләринин вә өвладларынын рифаһы наминә һәмишә Мәндән горхсунлар.+ 40  Онларла әбәди әһд кәсәҹәјәм,+ бу әһдә ҝөрә һеч вахт онлардан јахшылығымы әсирҝәмәјәҹәјәм,+ үрәкләринә хофуму салаҹағам ки, һеч вахт Мәндән үз дөндәрмәсинләр.+ 41  Онлара јахшылыг етмәкдән севинҹ дујаҹағам,+ онлары бу торпагда әкәҹәјәм.+ Буну ҹан-дилдән едәҹәјәм”». 42  «Јеһова белә бәјан едир: “Онларын башына бу бөјүк бәланы ҝәтирдијим кими, вәд етдијим јахшылыглары да онлара едәҹәјәм.+ 43  Өлкә барәдә “хараба галыб, адам, һејван јохдур, кәлданиләрә тәслим едилиб” десәниз дә, бу өлкәдә јенә дә торпаглар алынаҹаг”.+ 44  “Бинјамин торпағында, Јерусәлим әтрафында, Јәһуда шәһәрләриндә,+ дағлыг бөлҝәдәки, дүзәнликдәки шәһәрләрдә,+ ҹәнуб шәһәрләриндә пулла торпаглар алынаҹаг, сатыш сәнәдләри тәртиб едиләҹәк, мөһүрләнәҹәк, шаһидләр чағырылаҹаг,+ чүнки Мән онлардан сүрҝүнә ҝедәнләри ҝери гајтараҹағам”,+ — бәјан едир Јеһова».

Һашијәләр

Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.