Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 30:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гуртулуш вә шәфа вәди (1—24)

30  Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду:  «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сәнә дедијим бүтүн сөзләри бир китаба јаз.  Чүнки Јеһова белә бәјан едир: “Ҝүн ҝәләҹәк, халгымдан, Исраиллә Јәһудадан әсир ҝедәнләри ата-бабаларына вердијим дијара ҝери гајтараҹағам.+ Онлар јенидән ора саһиб олаҹаглар”. Јеһова белә дејир”».+  Јеһованын Исраиллә Јәһудаја дедији сөзләр бунлардыр.   Јеһова белә дејир: «Горхудан титрәјәнләрин сәси ҝәлир.Һәр јанда дәһшәт һөкм сүрүр, динҹликдән әсәр-әламәт јохдур.   Сорушун, ҝөрүн һеч киши доғар? Бәс нә үчүн ҝүҹлү кишиләриДоған гадынлар кими, гарынларыны тутан ҝөрүрәм?+ Нијә һамынын бәнизи солуб?   Аман! О ҝүн нә дәһшәтли ҝүндүр.+ Онун кими ҝүн јохдур.О ҝүн Јагуб үчүн сыхынты ҝүнүдүр. Лакин о гуртулаҹаг».  Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: «Һәмин ҝүн Мән онларын бојнундан бојундуруғу сындыраҹағам, бағларыны гыраҹағам, бир дә јаделлиләр онлары көлә етмәјәҹәкләр.  Онлар Аллаһлары Јеһоваја вә үзәрләринә гојаҹағым падшаһлары Давуда хидмәт едәҹәкләр».+ 10  «Сән, еј гулум Јагуб, горхма, — Јеһова бәјан едир.Дәһшәтә ҝәлмә, еј Исраил.+ Сәни узаг дијардан,Өвладларыны сүрҝүн едилдикләри мәмләкәтдән гуртараҹағам.+ Јагуб гајыдаҹаг, динҹ, архајын јашајаҹаг.Ону һүркүдән олмајаҹаг».+ 11  «Чүнки Мән сәнинләјәм, — бәјан едир Јеһова, — сәни гуртараҹағам. Амма сәни араларына сәпәләдијим халглары мәһв едәҹәјәм.+Сәни исә мәһв етмәјәҹәјәм.+ Сәни лазыми өлчүдә ислаһ едәҹәјәм,Ҹәзасыз бурахмајаҹағам».+ 12  Јеһова белә дејир: «Сәнин зәдән сағалмаздыр,+ Јарана мәлһәм јохдур. 13  Мүдафиәнә галхан јохдур,Хорана шәфа јохдур. Сәнә әлаҹ тапылмыр. 14  Ашигләрин сәни унудуб.+ Даһа сәни ахтармырлар. Сәнә дүшмән зәрбәси ендирдим,+Рәһмсизләр кими ҹәзаландырдым.Чүнки ҝүнаһын бөјүк, тәгсирин чохдур.+ 15  Зәдәләринә ҝөрә нә налә чәкирсән? Ағрын кәсилән дејил! Ҝүнаһынын бөјүклүјүнә, тәгсиринин чохлуғуна ҝөрә+Буну сәнин башына ҝәтирдим. 16  Она ҝөрә дә сәни мәһв едәнләр мәһв олаҹаг,+Сәнин дүшмәнләрин дә әсир ҝедәҹәк.+ Сәни гарәт едәнләр гарәт едиләҹәк,Сәни талан едәнләр талан олаҹаг».+ 17  «Амма сәнә шәфа верәҹәјәм, јараларыны сағалдаҹағам,+ — бәјан едир Јеһова.Һәрчәнд ки сәни сәфил адландырырдылар, Сәнә “һеч кимин итириб-ахтармадығы Сион” дејирдиләр”».+ 18  Јеһова белә дејир: «Мән Јагуб чадырларындан әсир ҝедәнләри бир јерә топлајаҹағам,+Онун чадырларына јазығым ҝәләҹәк. Шәһәр јенидән һәмин тәпәнин үстүндә гурулаҹаг,+Гала әввәлки јериндә уҹалаҹаг. 19  О јерләрдән шүкранлар, ҝүлүш сәсләри ешидиләҹәк.+ Онлары чохалдаҹағам, аз олмајаҹаглар.+Сајларыны артыраҹағам*,Әзәмәтли олаҹаглар.+ 20  Онун оғуллары әввәлки кими олаҹаг.Халгы өнүмдә көк салаҹаг.+ Она зүлм едәнләри ҹәзаландыраҹағам.+ 21  Өндәри өзүнүнкүләрдән олаҹаг,Рәһбәр өз ичиндән чыхаҹаг. Ону Өзүмә јахынлашдыраҹағам, о да Мәнә јахынлашаҹаг. Ахы башга ҹүр ким ҹүрәт едиб Мәнә јахынлаша биләр?» — бәјан едир Јеһова. 22  «Сиз Мәним халгым олаҹагсыныз,+ Мән исә сизин Аллаһыныз».+ 23  Будур, Јеһованын гәзәби фыртынатәк гопаҹаг,+Писләрин башында шиддәтли гасырғатәк дөвр едәҹәк. 24  Нијјәти јеринә јетмәјинҹә, һәјата кечмәјинҹә,Јеһованын гызғын гәзәби сәнҝимәјәҹәк.+ Заманын сонунда буну анлајаҹагсыныз.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: шәрәфли едәҹәјәм.