Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 25:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын халгларла давасы (1—38)

    • Халглар 70 ил Бабилә гуллуг едәҹәк (11)

    • Јеһованын гәзәб шәрабы илә долу ҹам (15)

    • Халгларын үстүнә ҝәлән фәлакәт (32)

    • Јеһованын гырдығы адамлар (33)

25  Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјакимин һакимијјәтинин дөрдүнҹү илиндә,+ Бабил падшаһы Навуходоносорун һакимијјәтинин биринҹи илиндә Әрәмјаја Јәһуда халгы барәдә Аллаһын сөзү назил олду.  Әрәмја пејғәмбәр Јәһуда халгы вә Јерусәлим әһли барәдә белә деди:  «Јәһуда падшаһы Амун оғлу Јушијјәнин һакимијјәтинин он үчүнҹү илиндән+ бу ҝүнә кими, артыг ијирми үч илдир ки, мәнә Јеһованын сөзү назил олур. Мән бу сөзләри дөнә-дөнә сизә билдирмишәм, амма сиз гулаг асмамысыныз.+  Јеһова дөнә-дөнә пејғәмбәр гулларыны сизин јаныныза ҝөндәриб, лакин сиз динләмәмәсиниз, гулаг асмамысыныз.+  Онлар дејирдиләр: “Пис јолунуздан дөнүн, бәд әмәлләриниздән әл чәкин.+ Онда Јеһованын гәдимдә ата-бабаларыныза вә сизә вердији дијарда чох јашајарсыныз.  Башга аллаһларын ардынҹа ҝетмәјин, онлара гуллуг едиб сәҹдә гылмајын, бүтләр дүзәлдиб Мәни гәзәбләндирмәјин. Јохса үстүнүзә бәла ҝөндәрәрәм”.  “Амма сиз гулаг асмадыныз, — бәјан едир Јеһова, — бүтләр дүзәлдиб Мәни гәзәбләндирдиниз, башыныза бәла ачдыныз”.+  Буна ҝөрә ордулар Аллаһы Јеһова дејир: “Сиз сөзләримә гулаг асмадыныз.  Буна ҝөрә шимал тајфаларыны,+ Бабил падшаһы Навуходоносору, гулуму чағырырам,+ — бәјан едир Јеһова. — Онлары бу дијарын, онун сакинләринин вә әтраф халгларын үстүнә ҝөндәрирәм.+ Мән сизи вә бу халглары јох едәҹәјәм, дәһшәтли һала салаҹағам, сизә бахыб фит чалаҹаглар, һәмишәлик виран галаҹагсыныз. 10  Севинҹ, шадлыг һарајыны,+ бәј-ҝәлин сәсини,+ дәјирман таггылтысыны кәсәҹәјәм, чыраг ишығыны сөндүрәҹәјәм. 11  Бүтүн бу дијар харабалыға, дәһшәтли бир јерә чевриләҹәк, бу халглар јетмиш ил Бабил падшаһына гуллуг едәҹәк”.+ 12  “Лакин јетмиш ил тамам оланда+ тәгсирләринә ҝөрә Мән Бабил падшаһы илә, о халгла һагг-һесаб чәкәҹәјәм,+ — бәјан едир Јеһова, — Кәлдан өлкәсини һәмишәлик виранә гојаҹағам.+ 13  О өлкә барәдә дедијим бүтүн сөзләри, Әрәмјанын бу китабда бүтүн халгларын әлејһинә јаздығы пејғәмбәрликләри оранын башына ҝәтирәҹәјәм. 14  Чүнки чохлу халглар вә гүдрәтли падшаһлар+ халгымы көлә едәҹәк.+ Мән дә бу халглара әмәлләринә, әлләринин ишләринә ҝөрә әвәзини верәҹәјәм”».+ 15  Исраилин Аллаһы Јеһова мәнә деди: «Гәзәб шәрабы илә долу бу ҹамы әлимдән ҝөтүр вә сәни јанларына ҝөндәрәҹәјим бүтүн халглара ичирт. 16  Онлар ичиб сәндәләјәҹәк. Үстләринә ҝөндәрдијим гылынҹа ҝөрә ағылларыны итирәҹәкләр».+ 17  Мән Јеһованын әлиндән ҹамы ҝөтүрдүм, Јеһованын мәни јанларына ҝөндәрдији бүтүн халглара ичиртдим.+ 18  Әввәлҹә Јерусәлимә, Јәһуда шәһәрләринә,+ онун падшаһларына вә әјанларына ичиртдим ки, онлар бәрбад олсун, дәһшәтли һала дүшсүн, инсанлар бахыб фит чалсын, онлары ләнәтләсин.+ Онлар бу ҝүн дә белә вәзијјәтдәдирләр. 19  Сонра Мисир һөкмдары фирона, гуллугчуларына, әјанларына, бүтүн халгына,+ 20  орада јашајан чохсајлы халглара ичиртдим. Һәмчинин Уз дијарынын падшаһларына, Филишт өлкәсинин падшаһларына,+ Ашкелона,+ Гәззәјә, Екрона, Ашдодда сағ галанлара, 21  Әдума+, Муаба+ вә әмуниләрә+, 22  бүтүн Сур вә Сидон падшаһларына,+ дәниз адасындакы падшаһлара, 23  Дидана+, Тәмаја, Буза, ҝиҹҝаһларыны гырханлара,+ 24  Әрәб падшаһларына,+ сәһрада јашајан чохсајлы халгларын падшаһларына, 25  Зүмри падшаһларына, Елам+ падшаһларына, Мада* шаһларына,+ 26  бир-бир јахын вә узаг шимал падшаһларына, дүнјанын диҝәр сәлтәнәтләринә ичиртдим. Лап ахырда Сисаг*+ падшаһы да бу ҹамдан ичәҹәк. 27  «Онлара дејәрсән ки, Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Ичиб сәрхош олун, гусун, јыхылын, елә јыхылын ки, бир дә галха билмәјәсиниз,+ чүнки араныза гылынҹ ҝөндәрирәм”. 28  Әҝәр әлиндән ҹамы ҝөтүрүб ичмәсәләр, онлара де ки, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Һөкмән ичәҹәксиниз! 29  Будур, Мән әввәлҹә адымы дашыјан шәһәрин үстүнә бәла ҝөндәрирәм,+ сизми ҹәзасыз галаҹагсыныз?”+ “Хејр, ҹәзасыз галмајаҹагсыныз. Мән бүтүн дүнја сакинләринә гаршы гылынҹ ҝөндәрирәм”, — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова. 30  Пејғәмбәрлик едиб онлара сөјлә:“Јеһова уҹалардан нәрә чәкәҹәк,Мүгәддәс мәскәниндән сәсини уҹалдаҹаг, Өз мәканына гаршы уҹадан нәрә чәкәҹәк. Үзүмсыханда үзүм тапдалајанлар кими һајгыраҹаг,Бүтүн дүнја сакинләринә гаршы зәфәр нәғмәси охујаҹаг”. 31  “Ҝурулту сәси дүнјанын уҹгарларына чатаҹаг,Чүнки Јеһованын халгларла давасы вар. Бүтүн инсанлара Өзү һөкм чыхараҹаг.+ Шәр инсанлары гылынҹа јем едәҹәк”, — бәјан едир Јеһова. 32  Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Будур, фәлакәт бир-бир халгларын үстүнә ҝәлир,+Дүнјанын гуртараҹағындан ҝүҹлү гасырға гопур.+ 33  Һәмин ҝүн Јеһованын гырдығы адамларын мејитләри јерин бир уҹундан о бири уҹуна кими һәр јерә сәриләҹәк. Онлары ағламајаҹаглар, јығыб басдырмајаҹаглар, онлар торпағын үстүндә пејин олаҹаг”. 34  Еј чобанлар, ағлајын, фәрјад един! Еј сүрү башчылары, күл ичиндә ешәләнин,Чүнки өлүмүнүз јетишиб, пәрән-пәрән дүшәҹәјиниз вахт чатыб.Баһалы габ кими дүшүб сынаҹагсыныз. 35  Чобанларын гачмаға јери јохдур,Сүрү башчылары үчүн гуртулуш јохдур. 36  Динләјин! Чобанлар фәрјад едир,Сүрү башчылары налә чәкир,Чүнки Јеһова онларын отлагларыны бәрбад ҝүнә гојур! 37  Јеһованын күкрәјән гәзәбиндәнДинҹ мәскәнләрдә инс-ҹинс галмајыб. 38  О, ҹаван аслан кими мәскәниндән чыхыб,+Онун күкрәјән гәзәби үзүндән,Гәддар гылынҹ үзүндәнЕл-обалары дәһшәтли һала дүшүб».

Һашијәләр

Мидија.
Ҝөрүнүр, бу, Бабил үчүн ишләнән шифрли аддыр.