Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 23:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јахшы вә пис чобанлар (1—4)

  • Салеһ пөһрә дөврүндә әмин-аманлыг (5—8)

  • Сахта пејғәмбәрләрә иттиһам (9—32)

  • Јеһованын «хәбәри јүкдүр» (33—40)

23  Јеһова бәјан едир: «Отлағымдакы сүрүнү мәһв едән, ону пәрән-пәрән салан чобанларын вај һалына!»+  Она ҝөрә дә Исраилин Аллаһы Јеһова халгыны отаран чобанларын әлејһинә белә дејир: «Сиз Мәним гојунларымы пәрән-пәрән етдиниз, онлары дидәрҝин салдыныз, онларын гејдинә галмадыныз».+ «Одур ки, бәд әмәлләринизә ҝөрә сизи ҹәзаландыраҹағам», — бәјан едир Јеһова.  «Сонра гојунларымдан галанлары онлары сәпәләдијим өлкәләрдән јығыб+ өз отлагларына гајтараҹағам.+ Онлар төрәјиб чохалаҹаглар.+  Башларына онлары отармаг үчүн әсил чобанлар гојаҹағам.+ Онлар даһа горхмајаҹаглар, дәһшәтә ҝәлмәјәҹәкләр. Бири дә итмәјәҹәк», — бәјан едир Јеһова.  «Ҝүн ҝәләҹәк, Давудун нәслиндән салеһ пөһрә* чыхараҹағам.+ О, падшаһ олаҹаг.+ Бәсирәтлә давранаҹаг, бүтүн өлкәдә һагг-әдаләтин, салеһлијин кешијиндә дураҹаг,+ — бәјан едир Јеһова. —  Онун дөврүндә Јәһуда хилас олаҹаг,+ Исраил әмин-аманлыг ичиндә јашајаҹаг.+ Ону: “Салеһлијимиз Јеһовадандыр”+ дејиб чағыраҹаглар».  Јеһова бәјан едир: «Лакин ҝүн ҝәләҹәк, артыг һеч ким: “Исраил халгыны Мисирдән чыхаран Јеһоваја анд олсун” демәјәҹәк,+  “Исраил нәслиндән төрәјәнләри шимал дијарындан вә сәпәләдији бүтүн өлкәләрдән чыхарыб ҝери гајтаран Јеһоваја анд олсун” дејәҹәк. Онлар өз өлкәләриндә јашајаҹаглар».+  Пејғәмбәрләрә ҝәлинҹә: Үрәјим парчаланыр, Вүҹудум* әсир. Јеһоваја ҝөрә, Јеһованын мүгәддәс сөзләринә ҝөрә,Санки, сәрхошам,Шәраб ичиб кефләнмишәм. 10  Өлкә зинакарларла долудур,+Ләнәт уҹбатындан өлкә јаса батыб,+Чөллүкдәки өрүшләр гурујуб.+ Әмәлләри бәддир, әлләриндәки ихтијарла һагсызлыг төрәдирләр. 11  «Пејғәмбәр дә, каһин дә позулуб.+ Өз евимдә дә онларын шәр ишләрини ҝөрүрәм»,+ — бәјан едир Јеһова. 12  «Она ҝөрә дә јоллары сүрүшкән, зүлмәт олаҹаг.+Онлары итәләјиб јыхаҹаглар. Һагг-һесаб илиндәҮстләринә бәла ҝәтирәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова. 13  Сәмәријјә+ пејғәмбәрләриндә мурдарлыг ҝөрүрәм. Баалдан илһам алыб пејғәмбәрлик едирләр,Халгымы, Исраили јолдан аздырырлар. 14  Јерусәлим пејғәмбәрләриндә дә дәһшәтли шејләр ҝөрүрәм. Онлар әхлагсызлыг едир,+ јаланла јеријир,+Залымларын голуна гүввәт верирләр,Пис јолларындан дөнмүрләр. Мәним ҝөзүмдә һамысы Сәдум кимидир,+Шәһәр сакинләри Әмурә кимидир».+ 15  Она ҝөрә ордулар Аллаһы Јеһова бу пејғәмбәрләрин әлејһинә дејир: «Онлара аҹы јовшан једирәҹәјәм,Зәһәрли су ичирәҹәјәм.+ Чүнки Јерусәлим пејғәмбәрләри бүтүн өлкәни күфрлә долдуруб». 16  Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: «Сизә пејғәмбәрлик едән пејғәмбәрләрә гулаг асмајын.+ Онлар сизи алдадырлар. Сөјләдикләри вәһјләри өзләриндән ујдурурлар,+Онлар Јеһовадан дејил.+ 17  Мәнә һөрмәт гојмајанлара дөнә-дөнә дејирләр:“Јеһова белә сөјләјир: “Әмин-аманлыгда јашајаҹагсыныз”.+ Инад едиб үрәји истәјәни едәнләрә дејирләр:“Бәла ҝөрмәјәҹәксиниз”.+ 18  Ким Јеһоваја јахын оланлар арасында олуб?Онун сөзүнү ешидиб анлајыб? Ким Онун сөзүнү ешитмәк үчүн диггәт кәсилиб? 19  Јеһованын гәзәби ҝүҹлү фыртынатәк гопаҹаг,Писләрин башында гасырғатәк дөвр едәҹәк.+ 20  Нијјәти јеринә јетмәјинҹә, һәјата кечмәјинҹә,Јеһованын гәзәби сәнҝимәјәҹәк. Заманын сонунда буну анлајаҹагсыныз. 21  Пејғәмбәрләри Мән ҝөндәрмәмишәм, өзләри гачыб ҝәлибләр. Мән онларла данышмамышам, амма пејғәмбәрлик едирләр.+ 22  Мәнә јахын оланлар арасында олсајдылар,Халгыма Мәним сөзләрими чатдырардылар.Онлары пис јолларындан, шәр әмәлләриндән чәкиндирәрдиләр».+ 23  «Мәҝәр Мән јалныз јахында олан шејләри ҝөрүрәм? Узагда олан шејләри дә ҝөрмүрәм?» — бәјан едир Јеһова. 24  «Мәним ҝөрмәдијим елә хәлвәти јер вармы ки, инсан орада ҝизләнсин?+ — бәјан едир Јеһова. Јердә дә, ҝөјдә дә һеч бир шеј ҝөзүмдән јајына билмәз,+ — бәјан едир Јеһова. 25  Мәним адымла јалан пејғәмбәрлик едән пејғәмбәрләрин “јуху ҝөрдүм, јуху ҝөрдүм!” дедијини ешидирәм.+ 26  Нә вахтадәк онларын үрәјиндән јалан пејғәмбәрлик етмәк кечәҹәк? Онлар үрәкләриндә гурдуглары һијләләри пејғәмбәрлик едирләр.+ 27  Бир-бириләринә јуху данышыб халгыма адымы унутдурмаг истәјирләр, неҹә ки аталары Баала ҝөрә адымы унутмушдулар.+ 28  Гој јуху ҝөрән пејғәмбәр јухусуну данышсын, сөзүмү назил етдијим адам исә сөзүмү дәгигликлә сөјләсин». «Буғданын јанында саман нәдир ки?» — бәјан едир Јеһова. 29  «Мәҝәр сөзүм ода,+ гајалары јаран ҝүрзә бәнзәмир?»+ — бәјан едир Јеһова. 30  «Буна ҝөрә Мән сөзүмү тәһриф едиб халга өз билдијини дејән пејғәмбәрләрә гаршыјам»,+ — бәјан едир Јеһова. 31  «Дилләри илә “О бәјан едир!” дејән пејғәмбәрләрә гаршыјам»,+ — бәјан едир Јеһова. 32  «Јалан јухулар ҝөрән, халгыма јухуларыны данышан, јаланлары, ловғалыглары илә онлары јолдан аздыран пејғәмбәрләрә гаршыјам,+ — бәјан едир Јеһова. Онлары Мән ҝөндәрмәмишәм, онлара һеч нә бујурмамышам. Бу адамларын халга һеч бир хејри дәјмәјәҹәк»,+ — бәјан едир Јеһова. 33  «Ја бу халгдан кимсә, ја бир пејғәмбәр, ја бир каһин дејәндә ки, “Јеһованын бу хәбәри јүкдүр”, онлара дејәрсән: “Еј халг, јүк сиз өзүнүзсүнүз! Сизи атаҹағам”,+ — Јеһова бәјан едир. 34  “Јеһованын хәбәри јүкдүр!” дејән пејғәмбәрә, каһинә, ади адама ҝәлинҹә, Мән о адамы да, онун күлфәтини дә ҹәзаландыраҹағам. 35  Һәр кәс сојдашындан вә гардашындан сорушур: “Јеһова нә ҹаваб верди? Јеһова нә сөјләди?” 36  Бир дә Јеһованын хәбәринин јүк олдуғуну дилинизә ҝәтирмәјин. Јүк сизин өз сөзүнүздүр, чүнки сиз Аллаһымызын, ордулар Аллаһы Јеһованын, вар олан Аллаһын сөзләрини тәһриф едирсиниз. 37  Пејғәмбәрдән соруш: “Јеһова сәнә нә ҹаваб верди? Јеһова нә деди? 38  Әҝәр һәлә дә “Јеһованын хәбәри јүкдүр” дејирсинизсә, онда Јеһованын сизә сөзү будур: “Мән сизә “Јеһованын хәбәри јүкдүр демәјин” сөјләјәндән сонра да сиз “Јеһованын хәбәри јүкдүр” дедијиниз үчүн 39  сизи дә, сизә вә ата-бабаларыныза вердијим шәһәри дә ҝөтүрүб һүзурумдан атаҹағам. 40  Сизи әбәдилик рүсвај едәҹәјәм, һеч вахт унудулмајаҹаг әбәди рәзиллијә дүчар едәҹәјәм”».+

Һашијәләр

Јахуд варис.
Һәрфән: сүмүкләрим.