Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 22:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бәдхаһ падшаһлара һөкм (1—30)

    • Сәллум барәдә (10—12)

    • Јәһјаким барәдә (13—23)

    • Күнјаһ барәдә (24—30)

22  Јеһова белә дејир: «Јәһуда падшаһынын сарајына ҝет вә бу хәбәри она чатдыр.  Она де: “Еј Давудун тахтында отуран Јәһуда падшаһы! Сән дә, бу дарвазалардан ҝирән әјанларын да, халгын да Јеһованын сөзүнү динләјин.  Јеһова белә дејир: “Һагг-әдаләтлә, салеһликлә давранын. Гәсб олунаны сојғунчунун әлиндән гуртарын. Гәрибә һагсызлыг етмәјин, јетимә, дула хәләл јетирмәјин.+ Бу јердә ҝүнаһсыз ган төкмәјин.+  Әҝәр бу әмрә ҹидд-ҹәһдлә әмәл етсәниз, онда Давудун тахтында отуран+ падшаһлар арабаларда, ат белиндә бу евин дарвазаларындан ичәри ҝирәҹәк, падшаһлар да, әјанлар да, халг да”.+  Јеһова бәјан едир: “Јох әҝәр сиз бу сөзләрә табе олмасаныз, варлығыма анд олсун, бу ев хараба галаҹаг”.+  Јеһова Јәһуда падшаһынын еви барәдә белә дејир:“Сән Мәним үчүн Ҝилад кимисән,Ливандакы дағын зирвәсинә бәнзәјирсән. Амма сәни сәһралыға чевирәҹәјәм,Бүтүн шәһәрләрин сакинсиз галаҹаг.+   Сәнә гаршы басгынчылар галдыраҹағам,Һамысынын әлиндә силаһ олаҹаг.+ Онлар сәнин ән ҝөзәл сидрләрини кәсәҹәк,Онлары ода атаҹаг.+  Чохлу халглар бу шәһәрин јанындан кечәҹәк, бир-бириндән сорушаҹаглар: “Нә үчүн Јеһова бу бөјүк шәһәрин башына бунлары ҝәтирди?”+  Сонра ҹаваб верәҹәкләр: “Чүнки Аллаһлары Јеһованын әһдини поздулар, башга аллаһлара сәҹдә гылыб гуллуг етдиләр”.+ 10  Өлү үчүн ағламајын,Онун үчүн јас тутмајын. Сүрҝүнә ҝедән үчүн аҹы-аҹы ағлајын,Чүнки о, бир дә ҝери гајытмајаҹаг, доғулдуғу јери ҝөрмәјәҹәк. 11  Чүнки атасынын јеринә тахта отуран+ вә бу јердән ҝедән Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Сәллум*+ барәдә Јеһова белә дејир: “О, бир даһа ҝери гајытмајаҹаг. 12  Әсир апарылдығы өлкәдә өләҹәк, бир дә бу дијары ҝөрмәјәҹәк”.+ 13  Вај о адамын һалына ки,Евини һагсызлыгла, јухары отагларыны әдаләтсизликлә тикир,Сојдашыны мүфтә ишләдир,Она һаггыны вермир.+ 14  “Өзүм үчүн имарәт тикәҹәјәм,Јухары отаглары ҝениш олаҹаг, Пәнҹәрәләр гојаҹағам,Еви сидрлә өртәҹәјәм, үстүнү гырмызы рәнҝлә рәнҝләјәҹәјәм”, — дејир. 15  Һамыдан чох сидр ағаҹлары ишләдирсән дејә, бундан сонра да сәлтәнәт сүрәҹәксән? Атан да јејирди, ичирди,Амма һагг-әдаләтлә давранырды,+Ишләри дә јахшы ҝедирди. 16  О, мәзлумун, касыбын һаггыны мүдафиә едирди,Буна ҝөрә ишләри уғурлу олурду. “Мәҝәр Мәни танымаг бу дејил?” — бәјан едир Јеһова. 17  “Амма сәнин үрәјин, ҝөзүн һарам газанҹда,Ҝүнаһсыз ган төкмәкдә,Сојғунчулугда, гәсбкарлыгдадыр”. 18  Јеһова Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјаким+ барәдә белә дејир:“Ону “вај гардашым, вај баҹым”, Дејиб ағламајаҹаглар. “Вај һөкмдар, вај әлаһәзрәт”, Дејиб јас тутмајаҹаглар. 19  Ону сүрүјүбЈерусәлим дарвазаларындан кәнара атаҹаглар,+Ешшәк кими басдыраҹаглар”.+ 20  Еј Јәһуда, Ливана галхыб аһ-налә ет,Башанда налә чәк,Абаримдән фәрјад гопар.+Чүнки ашигләрин мәһв олду.+ 21  Әмин-аманлыгда оланда сәнинлә данышдым. Амма дедин: “Итаәт етмәјәҹәјәм”.+ Сән ҝәнҹлијиндән беләсән,Мәнә гулаг асмырсан.+ 22  Јел чобанларыны габағына гатыб апараҹаг,+Ашигләрин әсир ҝедәҹәк. Башына ҝәлән фәлакәтә ҝөрә хәҹаләт чәкәҹәксән, рәзил олаҹагсан. 23  Еј Ливанда мәскән салан,+Сидр ағаҹлары арасында јува гуран,+Һамилә гадынтәк сәни санҹы тутанда,Доғуш ағрысы чәкәндә аһ-зар едәҹәксән.+ 24  Јеһова бәјан едир: “Еј Јәһуда падшаһы Јәһјаким+ оғлу Күнјаһ*+, варлығыма анд олсун ки, сән Мәним сағ әлимдә мөһүр үзүјү олсајдын белә, сәни чыхарыб атардым. 25  Сәни ҹанынын гәсдинә дуранлара, горхдуғун адамлара, Бабил падшаһы Навуходоносора вә кәлданиләрә тәслим едәҹәјәм.+ 26  Сәни дә, сәни доған гадыны да доғулмадығыныз өлкәјә атаҹағам, орада өләҹәксиниз. 27  Һәсрәтини чәкдијиниз өлкәни бир дә ҝөрмәјәҹәксиниз.+ 28  Мәҝәр Күнјаһ адланан бу адам һеч кимә лазым олмајан сыныг күпдүр?Һеч кимин бәјәнмәдији габдыр? Ахы нијә ону, өвладларыны ҝөтүрүбТанымадыглары өлкәјә атырлар?”+ 29  Еј дүнја, Јеһованын сөзүнү ешит, еј дүнја, еј дүнја, ешит! 30  Јеһова дејир: “Бу адамы өвладсыз,Өмрү боју уғур газанмајан адам кими гејдә алын.Чүнки онун нәслиндән һеч ким Давудун тахтында отурмајаҹаг,Бир дә Јәһудада сәлтәнәт сүрмәјәҹәк”».+

Һашијәләр

Диҝәр ады Јәһәз.
Диҝәр адлары Јәһјакин вә Јәкунја.