Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 2:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил јад аллаһлара үз тутур (1—37)

    • Исраил јабаны мејнә кимидир (21)

    • Халгын әтәји гана булашыб (34)

2  Мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Ҝет, Јерусәлимдә ҹар чәк ки, Јеһова белә дејир: “Ҝәнҹлијиндә ҝөстәрдијин вәфаны,+Нишанлы вахтындакы мәһәббәтини,+Сәһрада, от битмәјән торпагда+Ардымҹа ҝәлдијин вахты јахшы хатырлајырам.   Исраил Јеһова үчүн мүгәддәс иди,+ мәһсулунун илк нүбары иди”. Она тохунан ҝүнаһкар сајыларды. Мүсибәт ону һаглајарды, — бәјан едир Јеһова».+   Јеһованын сөзүнү ешит, еј Јагуб еви,Сиз, еј Исраил евинин нәсилләри.   Јеһова белә дејир: «Ата-бабаларыныз Мәндә нә сәһв тапды ки,+Мәндән бу гәдәр узаглашды,Дәјәрсиз бүтләрин далынҹа ҝедиб+ өзләри дә дәјәрдән дүшдү?+   Онлар сорушмадылар: “Һаны Јеһова?Бизи Мисир дијарындан чыхаран,+Сәһралыгдан,Чөл-бијабандан,+ чала-чухурдан,Гураг торпаглардан,+ гаты зүлмәтләрдән,Инсан ајағы дәјмәјән,Кимсәнин јашамадығы јерләрдән кечирән һаны?”   Мән сизи бағлы-бағатлы дијара ҝәтирдим ки,Онун барындан, немәтләриндән јејәсиниз.+ Амма сиз ҝәлиб Мәним торпағымы мурдарладыныз,Мәним ирсими ијрәнҹ бир јерә дөндәрдиниз.+   Каһинләр сорушмадылар: “Һаны Јеһова?”+ Әлләриндә Гануну тутанлар Мәни танымадылар,Чобанлар* Мәнә аси чыхдылар,+Пејғәмбәрләр Баалын ады илә пејғәмбәрлик етдиләр,+Кара ҝәлмәјән аллаһларын ардынҹа ҝетдиләр.   “Одур ки, сизинлә чәкишмәм вар,+ — бәјан едир Јеһова.Өвладларынызын өвладлары илә дә чәкишәҹәјәм”. 10  “Киттим+ саһилләринә кечиб бахын. Гәдара+ гасид ҝөндәриб өјрәнин,Ҝөрүн һеч белә шеј баш вериб? 11  Һеч һансыса халг өз аллаһларыны башгаларына дәјишиб? Һалбуки өз аллаһлары да аллаһ дејил. Мәним халгым исә ҹалалымы бош шејләрә дәјишиб.+ 12  Еј ҝөјләр, һејрәтлә бахын,Дәһшәтдән титрәјин, — бәјан едир Јеһова. 13  Чүнки халгым ики пис иш тутуб: Онлар Мәни, дирилик сују мәнбәјини атыб,+Өзләри үчүн һовузлар,Су сахламајан чатлаг һовузлар ојублар. 14  Мәҝәр Исраил нөкәрдир? Јохса о, көлә доғулуб? Бәс онда нијә ону гарәт едирләр? 15  Онун үстүнә ҹаван асланлар нәрә чәкир,+Бағырыб нәрилдәјир. Өлкәни дәһшәтли һала салыблар. Шәһәрләринә од вурублар, бир инс-ҹинс галмајыб. 16  Ноф*+ вә Тәфнис+ әһли сәни чапыб-талајыр. 17  Мәҝәр бунлары өзүн өз башына ҝәтирмәдин?Аллаһын Јеһованы тәрк етдин,+Һалбуки О, сәнә бәләдчилик едирди. 18  Мисирә ҝедән јолда нә ишин вар?+Көнлүндән Сиһор сујундан ичмәк кечир? Бәс Ашшура ҝедән јолда нә ишин вар?+Фәратын сујундан ичмәк истәјирсән? 19  Бәд әмәлләриндән ибрәт ал,Хәјанәткарлығын сәни төһмәтләндирсин. Аллаһын Јеһованы тәрк етмәјинНеҹә пис, неҹә аҹы олдуғуну бил вә анла.+Сән Мәндән һеч горхмурсан,+ — бәјан едир Күлли-Ихтијар, ордулар Аллаһы Јеһова*. 20  Гәдимдә сәнин бојундуруғуну парчаладым,+Буховларыны гырыб атдым. Амма сән дедин: “Сәнә хидмәт етмәјәҹәјәм”. Һәр һүндүр тәпәнин, һәр ҝур јарпаглы ағаҹын алтында+Сәрәләниб фаһишәлик етдин.+ 21  Сәни саф тохум кими, әла гырмызы үзүм ҝәтирән мејнә кими әкмишдим,+Неҹә олду ки, өнүмдә јабаны мејнәнин вәһши будагларына чеврилдин?+ 22  Гәләви илә, чохлу ҝилабы илә јујунсан да,Ҝүнаһын өнүмдә ләкә кими галаҹаг+” — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 23  Сән неҹә дејирсән: “Өзүмү ләкәләмәмишәм, Баалларын ардынҹа ҝетмәмишәм”? Вадидәки јолуна бах, Еләдикләрини ҝөр. Сән чылғын, ҝәнҹ диши дәвәјә,Ора-бура вурнухан дәвәјә бәнзәјирсән. 24  Гызанда һаваны ијләјән,Чөллүјә өјрәшмиш вәһши ешшәк кимисән. Гызышанда ким онун габағыны ала биләр? Ону ахтаранлар өзләрини јормаз, Һәмин вахт ҝәләндә ону тапарлар. 25  Ајағын јалын галмасын,Боғазын сусузлугдан гурумасын. Амма сән дедин: “Мүмкүн дејил! Хејр!+ Мән јаделлиләрә вурулмушам,+Онларын ардынҹа ҝедәҹәјәм”.+ 26  Оғурлуг үстүндә тутулан неҹә биабыр олурса,Исраил еви дә елә биабыр олуб,Падшаһлары, әмирләри,Каһинләри, пејғәмбәрләри — һамысы.+ 27  Онлар ағаҹа “атамсан”,+ Даша “мәни сән дүнјаја ҝәтирмисән” дејирләр. Мәнә исә үзләрини јох, архаларыны чевирирләр.+ Амма дара дүшәндә дејәҹәкләр:“Галх, бизи гуртар!”+ 28  Бәс һаны сәнин дүзәлтдијин аллаһлар?+ Баҹарырларса, гој дар ҝүнүндә галхыб сәни гуртарсынлар.Чүнки, еј Јәһуда, аллаһларынын сајы шәһәрләринин сајына чатыб.+ 29  “Нијә Мәнимлә чәкиширсиниз? Нијә Мәнә гаршы галхмысыныз?”+ — бәјан едир Јеһова. 30  Мән һәдәр јерә оғулларыны ҹәзаландырдым,+ Онлара һеч нә кар еләмир.+Өз гылынҹыныз өз пејғәмбәрләринизи парчалады,+Јыртыҹы аслан кими. 31  Еј нәсил, Јеһованын сөзүнә диггәт ет! Мәҝәр Мән Исраил үчүн сәһралыға чеврилмишәм?Јохса гаты зүлмәт дијарына дөнмүшәм? Нә үчүн халгым, бу ҹамаат: “Һара истәсәк ҝедәҹәјик. Артыг Сәнә дөнмәјәҹәјик” дејир?+ 32  Гыз өз бәзәјини,Ҝәлин өз кәмәрини унудармы? Амма халгым хејли вахтдыр Мәни унудуб.+ 33  Мәшуг тапмагда маһирсән, еј гадын! Бәд әмәлләрдә пәрҝарсан.+ 34  Әтәјин ҝүнаһсызларын, фәгирләрин ганына булашыб.Ганлары сәнин әтәјиндәдир,+Һалбуки Мән онлары ев јаранда јахаламамышам.+ 35  Сән исә дејирсән: “Мән мәсумам. Онун мәнә олан гәзәби сојујуб”. О ки дејирсән “мән ҝүнаһсызам”,Сәнә гаршы һөкмү иҹра едәҹәјәм. 36  Неҹә дә асанлыгла јолларыны дәјиширсән! Ашшура ҝөрә утандығын кими,+Мисирә ҝөрә дә утанаҹагсан.+ 37  Буна ҝөрә дә әлинлә башыны тутуб ҝедәҹәксән,+Чүнки үмид бағладығын кәсләри Јеһова рәдд етди.Онлардан сәнә фајда ҝәлмәјәҹәк».

Һашијәләр

Мемфис шәһәринин ибрани ады.