Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 19:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмја кузәни сындырмалыдыр (1—15)

    • Ушагларын Баала гурбан ҝәтирилмәси (5)

19  Јеһова белә дејир: «Ҝет, дулусчудан ҝил кузә ал.+ Халгын ағсаггалларындан, каһинләрин бөјүкләриндән бир нечәсини өзүнлә ҝөтүр вә  Дулусчу дарвазасынын ҝиришиндәки Бәни-Һинном вадисинә ҝет.+ Орада сәнә дедијим сөзләри бәјан ет.  Онлара де: “Еј Јәһуда падшаһлары, Јерусәлим әһли, Јеһованын сөзүнү ешидин! Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Бу јерә елә фәлакәт ҝәтирирәм ки, ешидәнләрин гулағы ҹинҝилдәјәҹәк.  Чүнки онлар Мәни тәрк едибләр,+ бу јери танынмаз һала салыблар.+ Бурада өзләринин, ата-бабаларынын, Јәһуда падшаһларынын танымадыглары јад аллаһлара гурбан ҝәтирирләр. Бу јери ҝүнаһсыз гана гәрг едибләр.+  Баал үчүн сәҹдәҝаһлар дүзәлдибләр ки, оғулларыны одда јандырыб јандырма гурбаны олараг Баала тәгдим етсинләр.+ Мән белә бир шеји нә бујурмушам, нә дә демишәм. Һеч ағлымдан белә, кечирмәмишәм!”+  “Она ҝөрә дә ҝүн ҝәләҹәк, бураја нә Тофет, нә дә Бәни-Һинном вадиси дејиләҹәк, бура Гырғын вадиси адланаҹаг,+ — бәјан едир Јеһова. —  Бурада Јәһуда вә Јерусәлимин нијјәтләрини боша чыхараҹағам. Онлары дүшмәнләринин гылынҹы илә, ҹанларынын гәсдинә дуранларын әлилә гыраҹағам. Ҹәсәдләрини ҝөјдәки гушлара, јердәки һејванлара јем едәҹәјәм.+  Бу шәһәри дәһшәтли ҝүнә салаҹағам, она баханлар фит чалаҹаг. Јолдан кечәнләр бу мәнзәрәдән сарсылаҹаг, онун бәлаларына ҝөрә фит чалаҹаг.+  Онлара оғулларынын, гызларынын әтини једирәҹәјәм. Мүһасирәдә оланда, дүшмәнләринин, ҹанларынын гәсдинә дуранларын мәнҝәнәсиндә сыхыланда чарәсизликдән бир-бириләринин әтини јејәҹәкләр”.+ 10  Сонра кузәни сәнинлә ҝәләнләрин өнүндә сындырыб 11  де ки, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Неҹә ки дулусчу габы сынанда бир дә дүзәлмир, Мән дә бу халгы, бу шәһәри белә сындыраҹағам. Тофетдә о гәдәр мејит басдыраҹаглар ки, јер галмајаҹаг”.+ 12  Јеһова бәјан едир: “Бу јерлә, сакинләри илә белә рәфтар едәҹәјәм. Бу шәһәри Тофет кими едәҹәјәм. 13  Јерусәлимдәки евләр, Јәһуда падшаһларынын евләри — дамында сәма ордусуна гурбан ҝәтирилән,+ башга аллаһлара шәраб тәгдимәси ҝәтирилән бүтүн евләр бу јер кими, Тофет кими мурдар олаҹаг”».+ 14  Әрәмја Јеһованын пејғәмбәрлик етмәк үчүн ҝөндәрдији јердән, Тофетдән гајытды. Јеһованын евинин һәјәтиндә дуруб халга сөјләди: 15  «Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Бу шәһәрә, онун бүтүн кәндләринә дедијим фәлакәти ҝәтирирәм. Чүнки онлар тәрслик едиб сөзүмә гулаг асмадылар”».+

Һашијәләр