Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 12:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмјанын шикајәти (1—4)

  • Јеһованын ҹавабы (5—17)

12  Еј Јеһова, Сән һагсан.+ Сәнә шикајәтими әрз едәндә,Сәнинлә һөкмләрин барәдә данышанда адил давранырсан. Амма нијә пис адамларын иши јахшы ҝедир,+Хаинләр архајын јашајыр?   Сән онлары торпаға әкдин, көк атдылар. Бөјүјүб бар вердиләр. Сән онларын дилиндәсән, амма үрәкләриндән* узагсан.+   Мәни исә, еј Јеһова, јахшы таныјырсан,+ ҝөрүрсән.Үрәјими јохладын, ҝөрдүн ки, Сәнә бағлыдыр.+ Онлары кәсилмәјә апарылан гојун кими сеч,Гәтл ҝүнү үчүн ајыр.   Нә вахта гәдәр торпаг гупгуру олаҹаг,Чөл-чәмән саралыб-солаҹаг?+ Сакинләрин мурдарлығы уҹбатынданҺејванлар, гушлар јох олуб. Чүнки онлар дејирдиләр: «О, агибәтимизи ҝөрмүр».   Сән пијадаларла гачанда јорулдунса,Атларла неҹә јарышаҹагсан?+ Әмин-аманлыг олан өлкәдә архајын јашајырсан.Бәс Иордан саһилләриндәки сых мешәликдә нә едәҹәксән?   Гардашларын, атанын ев әһлиСәнә хаинлик едир+. Сәнә гарғыш еләјир. Сәнинлә ширин-ширин данышсалар да,Онлара инанма.   «Евими тәрк етдим,+ ирсими атдым.+ Истәклими дүшмән әлинә вердим.+   Ирсим мешәдәки аслан кими олуб, Үстүмә нәрә чәкир. Буна ҝөрә она нифрәт едирәм.   Ирсим Мәним ҝөзүмдә алабәзәк јыртыҹы гуш кимидир,Јыртыҹы гушлар һәр тәрәфдән она һүҹум едир.+ Еј вәһши һејванлар, јығышын ҝәлин,Ҝәлин ону парчалајын.+ 10  Чобанлар үзүмлүјүмү виран етди,+Торпағымы тапдалады.+ Сәфалы торпағымы бош сәһралыға чевирди. 11  О, хараба галыб, Гупгуру гурујуб*,Өнүмдә виранәлијә чеврилиб.+ Өлкәдә даш-даш үстә галмајыб,Амма буну веҹинә алан јохдур.+ 12  Чөллүкдәки бүтүн ҹығырлардан басгынчылар ҝәлир.Өлкәнин бир уҹундан о бири уҹуна кими Јеһованын гылынҹы халгы гырыб-чатыр.+ Һеч кимин динҹлији јохдур. 13  Онлар буғда әкирләр, тикан бичирләр.+ Әлләшиб-вурушурлар, хејрини ҝөрмүрләр. Өз мәһсулларына ҝөрә утанаҹаглар,Чүнки Јеһованын гәзәби күкрәјиб». 14  Јеһова белә дејир: «Халгым Исраилә вердијим ирсә әл узадан бәдхаһ гоншуларымы+ өлкәләриндән гопараҹағам,+ Јәһуда евини дә онларын арасындан гопараҹағам. 15  Амма онлары гопардыгдан сонра јенә дә онлара рәһм едәҹәјәм, һәр бирини өз ирсинә, өз өлкәсинә гајтараҹағам». 16  «Халгыма Баала анд ичмәји өјрәтдикләри кими, инди дә халгымын јолуну өјрәнсәләр, “Јеһоваја анд олсун” дејиб адымла анд ичсәләр, халгымын арасында мәскунлашаҹаглар. 17  Јох әҝәр һансыса халг итаәт етмәсә, о халгы чыхарыб атаҹағам, мәһв едәҹәјәм», — бәјан едир Јеһова.+

Һашијәләр

Һәрфән: бөјрәкләриндән.
Диҝәр вариант: јас тутур.