Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 11:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда әһди позуб (1—17)

    • Аллаһлар шәһәрләр гәдәр чохдур (13)

  • Әрәмја кәсилмәјә апарылан гузуја бәнзәдилир (18—20)

  • Јерлиләри Әрәмјаја гаршы чыхыр (21—23)

11  Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду:  «Гој һәр кәс бу әһдин сөзләрини ешитсин! Бунлары Јәһуда ҹамаатына, Јерусәлим әһлинә сөјлә.  Сөјлә ки, Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Бу әһдин сөзләринә табе олмајана ләнәт олсун.+  Мән бу сөзләри аталарыныза онлары Мисирдән, дәмирәридән собадан чыхардығым ҝүн+ бујурмушдум.+ Онлара демишдим: “Мәнә гулаг асын, бүтүн әмрләрими јеринә јетирин. Онда сиз Мәним халгым, Мән дә сизин Аллаһыныз оларам.+  Ата-бабаларыныза сүд-бал ахан дијары вермәк үчүн ичдијим анды јеринә јетирәрәм”.+ Будур, индијә кими сиз бу дијарда јашајырсыныз”». Онда мән дедим: «Амин, Јеһова!»  Сонра Јеһова мәнә деди: «Јәһуда шәһәрләриндә, Јерусәлим күчәләриндә бу сөзләри ҹар чәк: “Бу әһдин сөзләрини ешидин, онлара әмәл един.  Мән ата-бабаларыныза онлары Мисирдән чыхардығым ҝүндән бу ҝүнә гәдәр дөнә-дөнә хәбәрдарлыг едиб демишәм: “Мәнә гулаг асын”.+  Амма онлар Мәни ешитмәдиләр, Мәнә гулаг асмадылар. Инадла гара үрәкләринә ҝөрә һәрәкәт етдиләр.+ Әмәл етмәји бујурдуғум бу әһдин сөзләринә табе олмадылар. Буна ҝөрә Мән әһддә јазыланлары онларын башына ҝәтирдим”».  Сонра Јеһова мәнә деди: «Јәһуда ҹамааты илә Јерусәлим әһли әлбир олуб. 10  Онлар сөзләрими ешитмәјән әҹдадларынын ҝүнаһларына гајыдыблар.+ Башга аллаһлара ибадәт едирләр, онлара гуллуг едирләр.+ Исраил еви илә Јәһуда еви ата-бабалары илә бағладығым әһди позуб.+ 11  Одур ки, Јеһова белә дејир: “Башларына елә бәла ҝәтирәҹәјәм ки,+ ондан јаха гуртара билмәјәҹәкләр. Мәндән имдад диләјәндә онлара гулаг асмајаҹағам.+ 12  О заман Јәһуда шәһәрләри вә Јерусәлим әһли ҝедиб гурбан ҝәтирдикләри аллаһлардан имдад диләјәҹәкләр,+ амма бу аллаһлар һеч ҹүр онлары бәладан гуртармајаҹаглар. 13  Еј Јәһуда, аллаһларынын сајы шәһәрләринин сајына чатыб. О ијрәнҹ шејә, Баала гурбан ҝәтирмәк үчүн Јерусәлимин күчәләри гәдәр гурбанҝаһ дүзәлтмисән”.+ 14  Сән исә, бу халгдан өтрү дуа етмә. Онлардан өтрү Мәнә үз тутма, јалвар-јахар етмә.+ Башларына бәла ҝәләндә Мәнә фәрјад едәҹәкләр, амма Мән онлара гулаг асмајаҹағам. 15  Әзиз халгымын Мәним евимдә нә иши вар?Ҝөр онун арасында нә гәдәр инсан фитнә-фәсад гурур. Ҝәтирдикләри гурбанларла сәнин үстүнә ҝәлән бәланы совушдура биләҹәкләр? Һәмин вахт өјүнә биләҹәксән? 16  Бир вахтлар Јеһова сәнә голлу-будаглы,Мејвәси дадлы, ҝөзәл зејтун ағаҹы дејирди. Амма гулагбатыран сәс ҝәлди, Аллаһ ағаҹа од вурду,Дүшмәнләр будагларыны гырыб-төкдү. 17  Сәни торпаға әкән+ ордулар Аллаһы Јеһова башына бәла ҝәтирмәји гәт едиб. Чүнки Исраил еви вә Јәһуда еви мәнфур ишләр ҝөрүб, Баала гурбан ҝәтирәрәк Мәни гәзәбләндириб».+ 18  Еј Јеһова, һәмин вахт онларын нә етдијини мәнә ҝөстәрдин,Бунлардан мәни аҝаһ етдин. 19  Мән исә кәсилмәјә апарылан фағыр гузу кими идим. Мәнә гәсд гурдугларындан бихәбәр идим,+ Дејирдиләр: «Ҝәлин ағаҹы мејвәләри илә бирҝә мәһв едәк,Ону ишыглы дүнјадан* јох едәк,Ады бир дә анылмасын». 20  Амма ордулар Аллаһы Јеһова әдаләтлә һөкм едир.Инсанын ән ҝизли фикирләрини*, үрәјини јохлајыр.+ Гој онлардан алаҹағын интигамы ҝөрүм,Чүнки ишими Сәнә тапшырмышам. 21  Буна ҝөрә дә Јеһова ҹанымы алмаг истәјәнләрә, «Јеһованын ады илә пејғәмбәрлик етмә,+ јохса әлимиздә өләрсән» дејән әнатутлуларын+ әлејһинә белә дејир: 22  «Онларла һагг-һесаб чәкәҹәјәм, — ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир, — ҹаванлары гылынҹдан кечириләҹәк,+ оғуллары, гызлары аҹындан өләҹәк.+ 23  Һеч ким сағ галмајаҹаг. Әнатутлуларла+ һагг-һесаб чәкәҹәјим ил онларын башына бәла ҝәтирәҹәјәм».

Һашијәләр

Һәрфән: дириләр өлкәсиндән.
Јахуд ән дәрин дујғуларыны. Һәрфән: бөјрәкләрини.