Һәвариләрин ишләри 8:1—40

  • Тәгибчи Шаул (1—3)

  • Филипин Сәмәријјәдәки хидмәти (4—13)

  • Бутрус вә Јәһја Сәмәријјәјә јолланыр (14—17)

  • Шимон мүгәддәс руһу пулла алмаг истәјир (18—25)

  • Һәбәшистанлы мәмур (26—40)

8  Стефанын гәтли Шаулун үрәјиндән иди.+ О ҝүн Јерусәлимдә јығынҹаға гаршы ҝүҹлү тәгиб башланды. Һәвариләрдән башга шаҝирдләрин һамысы Јәһудијјә вә Сәмәријјә бөлҝәләринә+ дағылышды.  Амма мөмин адамлар Стефаны апарыб дәфн етдиләр вә онун үчүн дәрин һүзнлә јас тутдулар.  Шаул исә јығынҹаға диван тутурду. О, евләрә сохулур, кишиләри вә гадынлары сүрүјүб чыхарыр вә зиндана салдырырды.+  Дағылышыб ҝедән шаҝирдләр өлкәни дијар-дијар ҝәзәрәк Аллаһын сөзүнү мүждәләјирдиләр.+  Мисал үчүн, Филип Сәмәријјә шәһәринә*+ ҝетди вә орада Мәсиһ һаггында тәблиғ етмәјә башлады.  Филипи динләјән вә ҝөстәрдији мөҹүзәләри ҝөрән ҹамаат онун дедикләринә ҹидди јанашырды.  Орада ичинә мурдар руһлар ҝирмиш чохлу адам вар иди. Руһлар бәркдән гышгырыб адамлардан чыхырды.+ Һәмчинин бир чох ифлиҹ олмуш хәстә вә топал да сағалырды.  Бу сәбәбдән шәһәрдә бөјүк шадлыг һөкм сүрүрдү.  О шәһәрдә Шимон адында бир киши вар иди. О, сеһрбазлыгла мәшғул олуб Сәмәријјә әһлини һејрәтә ҝәтирирди вә өзүнүн бөјүк бир адам олдуғуну иддиа едирди. 10  Бөјүкдән кичијә кими һамы она гулаг асыр вә дејирди: «Бу адам бөјүк гүдрәт саһибидир, о, Аллаһын гүввәсидир». 11  Шимон хејли вахт иди ки, сеһрбазлығы илә ҹамааты һејрәтә ҝәтирдији үчүн онун сөзүнә гулаг асырдылар. 12  Амма Филип ҝәлиб онлара Аллаһын Падшаһлығы вә Иса Мәсиһин ады барәсиндә мүждәни тәблиғ едәндә+ ҹамаат она инанды. Һәм кишиләр, һәм гадынлар вәфтиз олундулар.+ 13  Шимон да инанды вә вәфтиз олунду. О, Филипин јанындан чәкилмирди,+ ҝөстәрилән әламәтләри вә гүдрәтли ишләри ҝөрүб һејрәтә ҝәлирди. 14  Јерусәлимдәки һәвариләр Сәмәријјә әһлинин Аллаһын сөзүнү гәбул етдијини ешидәндә+ Бутрусла Јәһјаны ора ҝөндәрдиләр. 15  Онлар ҝәлдиләр вә Сәмәријјәдәки иманлыларын мүгәддәс руһ алмасы үчүн дуа етдиләр,+ 16  чүнки онлара һәлә мүгәддәс руһ верилмәмишди. Онлар тәкҹә Аға Исанын ады илә вәфтиз едилмишдиләр.+ 17  Һәвариләр әлләрини онларын үзәринә гојдулар+ вә онлар мүгәддәс руһ алдылар. 18  Шимон ҝөрдү ки, һәвариләр әлләрини бир кәсин үстүнә гојанда о адама мүгәддәс руһ верилир. Онда һәвариләрә пул тәклиф едиб 19  деди: «Мәнә дә белә ихтијар верин ки, кимин үстүнә әлими гојсам, о адам мүгәддәс руһ алсын». 20  Бутрус исә она деди: «Ҝүмүшүн дә сәнинлә бир јердә батсын, чүнки көнлүнә Аллаһын әнамыны пулла алмаг фикри дүшдү.+ 21  Сәнин бу ишдә зәррә гәдәр дә пајын јохдур, чүнки Аллаһын гаршысында нијјәтин тәмиз дејил. 22  Буна ҝөрә дә бу бәд әмәлинә ҝөрә төвбә ет вә Јеһоваја јалвар, јахар, бәлкә, үрәјиндә тутдуғун пис нијјәт бағышланды. 23  Чүнки ҝөрүрәм, үрәјин зәһәр тулуғудур, һагсызлыгла долудур». 24  Онда Шимон деди: «Мәним үчүн Јеһоваја дуа един ки, дедикләриниздән һеч бири башыма ҝәлмәсин». 25  Һәвариләр Сәмәријјәдә Јеһованын сөзүнү бәјан едиб әтрафлы шәһадәт вердикдән сонра орадакы кәндләрдә мүждәни тәблиғ едә-едә Јерусәлимә гајытдылар.+ 26  Јеһованын мәләји+ Филипә деди: «Дур ҹәнуба, Јерусәлимдән Гәззәјә енән јола чых». (Бу јол чөллүкдән кечир.) 27  Филип галхыб ҝетди. Һәмин јолла Һәбәшистан һөкмдары кандакинин* сарај хадими вә хәзинәдары олан бир һәбәшистанлы мәмур* ҝедирди. О, Јерусәлимә ибадәтә ҝәлмишди,+ 28  инди ҝери гајыдырды. О, арабасында отуруб уҹадан Әшија пејғәмбәрин китабыны охујурду. 29  Руһ Филипә деди: «Ҝет, бу арабаја чат». 30  Филип арабајла јанашы гачанда ешитди ки, мәмур уҹадан Әшија пејғәмбәрин китабыны охујур вә ондан сорушду: «Охудуғуну баша дүшүрсән?» 31  О ҹаваб верди: «Изаһ едән олмаса, неҹә баша дүшә биләрәм?» Сонра Филипдән хаһиш етди ки, арабаја галхыб јанында отурсун. 32  О, Мүгәддәс Јазылардан бу јери охујурду: «О, гојун кими кәсилмәјә апарылды. Гырхымчыларын гаршысында дилсиз-ағызсыз гузу кими ағзыны ачыб динмир.+ 33  Ону алчалтдылар, әдаләти она чох ҝөрдүләр.+ Әсил-нәҹабәтини ким дејә биләр? Ону јер үзүндән јох едирләр».+ 34  Мәмур Филипә деди: «Хаһиш едирәм, мәнә изаһ ет, пејғәмбәрин дедији бу сөзләр кимә аиддир? Өзүнә, јохса башгасына?» 35  Филип Мүгәддәс Јазыларын бу јериндән башлајараг Иса һаггындакы мүждәни она данышды. 36  Онлар јолларына давам едәркән бир су һөвзәсинә чатдылар. Мәмур деди: «Бу да су! Вәфтиз олунмағыма нә мане олур?» 37  *⁠—— 38  О, арабаны сахлатдырды. Филип вә мәмур суја ҝирдиләр, Филип ону вәфтиз етди. 39  Онлар судан чыхдылар. Јеһованын руһу Филипи дәрһал орадан апарды вә мәмур даһа Филипи ҝөрмәди. Мәмур севинҹ ичиндә јолуна давам етди. 40  Филип исә Ашдода ҝәлди вә о јерләрдән кечәрәк та Гејсәријјәјә+ кими бүтүн шәһәрләрдә мүждәни тәблиғ етди.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Сәмәријјә шәһәрләриндән биринә.
Һәбәшистанда гадын һөкмдарлара верилән титул.
Һәрфән: хәдим. Лүғәтә бах.