Һәвариләрин ишләри 6:1—15

  • Хидмәт үчүн једди киши сечилир (1—7)

  • Стефан иттиһам едилир (8—15)

6  Шаҝирдләрин сајы ҝет-ҝедә артан ҝүнләрдә јунандилли јәһудиләр ибранидилли јәһудиләрдән наразылыг етмәјә башладылар, чүнки ҝүндәлик јемәк пајлананда онларын дул гадынларына етинасыз јанашырдылар.+  Онда он ики һәвари бүтүн шаҝирдләри топлајыб онлара дедиләр: «Аллаһын сөзүнү кәнара гојуб сүфрәләрә јемәк пајламаг бизим тәрәфимиздән дүзҝүн олмазды.+  Буна ҝөрә дә гардашлар, араныздан јахшы ад газанмыш,+ руһ вә һикмәтлә долу+ једди киши сечин ки, онлары бу ваҹиб ишә нәзарәт етмәк үчүн тәјин едәк.+  Биз исә өзүмүзү дуаја вә Аллаһын сөзүнү өјрәтмәк ишинә һәср едәк».  Бу тәклифи һамы бәјәнди. Онлар иманла вә мүгәддәс руһла долу олан Стефаны, еләҹә дә Филипи+, Прохору, Никанору, Тимону, Парменасы вә антакјалы прозелит Николаны сечдиләр.  Гардашлар онлары һәвариләрин јанына ҝәтирдиләр. Һәвариләр дуа едәндән сонра әлләрини онларын үстүнә гојдулар.+  Беләликлә, Аллаһын сөзү вүсәт алыр,+ Јерусәлимдәки шаҝирдләрин сајы ҝет-ҝедә даһа да артырды.+ Һәтта чохлу сајда каһин дә иман јолуна гошулурду.+  Аллаһын лүтфү вә гүдрәти илә долан Стефан халгын арасында мөҹүзә вә әламәтләр ҝөстәрирди.  Лакин Азад едилмишләр Синагогу ады илә танынан синагогдан бәзи адамлар, һабелә киреналылардан, исҝәндәријјәлиләрдән, киликијалылардан вә асијалылардан бәзиләри дуруб Стефанла мүбаһисә етмәјә башладылар. 10  Амма онун сөзләриндәки һикмәтин вә ону данышдыран мүгәддәс руһун гаршысында дура билмәдиләр.+ 11  Онлар хәлвәтҹә бир нечә адам тутуб онлары өјрәтдиләр ки, белә десинләр: «Биз бу адамын Мусаја вә Аллаһа гаршы күфр сөјләдијини өз гулағымызла ешитмишик». 12  Онлар халгы, ағсаггаллары вә мирзәләри гызышдырдылар, сонра Стефанын үстүнә ҹумдулар, ону гамарлајыб Синедриона ҝәтирдиләр. 13  Ҝәтирдикләри јаланчы шаһидләр белә дедиләр: «Бу адам елә һеј бу мүгәддәс јерин вә Ганунун әлејһинә данышыр. 14  Мисал үчүн, о дејиб ки, ҝуја нәсрани Иса бу мүгәддәс јери дағыдыб Мусанын бизә вердији адәт-әнәнәләри дәјишәҹәк. Биз бунлары өз гулағымызла ешитмишик». 15  Синедрионда отуранларын һамысы она баханда ҝөрдүләр ки, онун үзү мәләк үзүнә бәнзәјир.

Һашијәләр