Һәвариләрин ишләри 4:1—37

  • Бутрусла Јәһјаны сорғу-суала чәкирләр (1—4)

    • Иман ҝәтирәнләрин сајы 5000 адама чатыр (4)

  • Синедрион гаршысында (5—22)

    • «Биз данышмаја билмәрик» (20)

  • Ҹәсарәт һагда дуа (23—31)

  • Шаҝирдләр вар-јохларыны бир-бирилә бөлүшүрләр (32—37)

4  Бутрусла Јәһја халга үз тутуб данышаркән каһинләр, мәбәдин рәиси вә саддукиләр+ ҝәлдиләр.  Бу адамлар һәвариләрә һирсләнмишдиләр, чүнки һәвариләр халгын гаршысында вәз едир* вә Исанын дирилмәси һаггында ачыг-ашкар данышырдылар.+  Онлар һәвариләри тутдулар вә артыг ахшам олдуғу үчүн ертәси ҝүнәдәк һәбсдә сахладылар.+  Анҹаг һәвариләри динләјәнләрин чоху иман ҝәтирди. Бу адамларын сајы тәхминән беш мин нәфәрә чатды.+  Ертәси ҝүн јәһудиләрин рәһбәрләри, ағсаггаллары вә мирзәләри Јерусәлимдә јығышды.  Бөјүк каһин Һәнна+, һәмчинин Гајафа+, Јуһәнна, Александр вә бөјүк каһинин бүтүн гоһум-әгрәбасы орада иди.  Онлар һәвариләри ортаја ҝәтириб сорғу-суала башладылар: «Бу иши һансы гүввә илә вә кимин ады илә етдиниз?»  Бу заман Бутрус мүгәддәс руһла долуб+ онлара деди: «Еј халгын рәһбәрләри вә ағсаггаллар!  Әҝәр бу ҝүн биз бир шикәст адама етдијимиз јахшылыға ҝөрә сорғу-суала чәкилириксә+ вә сиз онун кимин ады илә сағалдығыны билмәк истәјирсинизсә, 10  онда гој һамыныза, бүтүн Исраил халгына мәлум олсун ки, бу адам дирәкдә едам етдијиниз,+ лакин Аллаһын дирилтдији+ нәсрани Иса Мәсиһин ады сајәсиндә+ гаршынызда сапсағлам дајаныб. 11  Иса “сиз бәнналарын һеч сајдығы дашдыр. Анҹаг бу даш күнҹүн әсас дашы олду”.+ 12  Буну да билин ки, ондан башга хиласкар јохдур, чүнки ҝөј алтында Аллаһын инсанлара вердији башга бир ад јохдур+ ки, онун сајәсиндә хилас ола биләк».+ 13  Онлар Бутрус вә Јәһјанын ҹәсарәтлә данышдығыны, лакин савадсыз*, садә адам+ олдугларыны ҝөрәндә әввәл чашыб галдылар, амма сонрадан баша дүшдүләр ки, онлар Иса илә бир јердә олан адамлардандырлар.+ 14  Үстәлик, онларын јанында дуран сағалмыш адама+ баханда демәјә бир сөз тапмадылар.+ 15  Онда һәвариләрә Синедрион залындан чыхмағы әмр едиб өз араларында мәшвәрәтә башладылар: 16  «Бунларла нә едәк?+ Ахы онлар, доғрудан да, гејри-ади бир иш ҝөрүбләр, бүтүн Јерусәлим ҹамааты+ да буну билир. Биз буну инкар едә билмәрик. 17  Амма бу әһвалат ҹамаат арасында даһа чох јајылмасын дејә, ҝәлин онлара һәдә-горху ҝәләк вә тапшыраг ки, бир дә бу адла һеч кәсә һеч нә данышмасынлар».+ 18  Һәвариләри чағырыб онлара әмр етдиләр ки, бир дә Исанын ады илә һеч нә данышмасынлар вә һеч нә өјрәтмәсинләр. 19  Амма Бутрус вә Јәһја онлара дедиләр: «Өзүнүз фикирләшин: Аллаһын гаршысында Аллаһы гојуб сизә гулаг асмаг нә дәрәҹәдә дүзҝүндүр? 20  Биз ҝөрдүјүмүз вә ешитдијимиз шејләр барәсиндә данышмаја билмәрик».+ 21  Онлар һәвариләрә јенидән һәдә-горху ҝәлиб бурахдылар, чүнки онлары ҹәзаландырмаға бир бәһанә тапмадылар.+ Бир јандан да бүтүн халг бу һадисәјә ҝөрә Аллаһа алгыш едирди, 22  чүнки мөҹүзәви сурәтдә сағалмыш о адамын јашы гырхы өтмүшдү. 23  Һәвариләр азадлыға бурахыландан сонра баҹы-гардашларын јанына ҝедиб бөјүк каһинләрин вә ағсаггалларын сөзләрини онлара данышдылар. 24  Бу сөзләри ешидәндә һамысы бирликдә уҹадан Аллаһа дуа етдиләр: «Ја Күлли-Ихтијар! Ҝөјү, јери, дәнизи вә онларын ичиндәки һәр шеји Сән јаратмысан.+ 25  Сән мүгәддәс руһ васитәсилә, улу атамыз олан гулун Давудун дили илә+ белә демисән: “Нә үчүн халглар вурнухду, үммәтләр бош шејләр дүшүндү? 26  Дүнјанын падшаһлары галхды, һөкмдарлар бир нәфәр кими Јеһоваја вә Онун мәсһ етдијинә* гаршы бирләшди”.+ 27  Бәли, Һирод вә Понти Пилат+ бу шәһәрдә башга халглардан олан адамларла вә Исраил халгы илә бирләшиб мәсһ етдијин мүгәддәс гулун Исаја гаршы чыхдылар+ ки, 28  Сәнин Өз ҝүҹүнә вә нијјәтинә әсасән габагҹадан мүәјјән етдијин шејләри иҹра етсинләр.+ 29  Она ҝөрә дә инди Јеһова, онларын һәдә-горхуларыны ешит вә бизә, Өз гулларына гүввәт вер ки, Сән шәфа вермәк үчүн әлини узадаркән, 30  мүгәддәс гулун Исанын ады илә әламәтләр вә мөҹүзәләр ҝөстәриләркән+ Сәнин сөзүнү бундан сонра да ҹәсарәтлә данышаг».+ 31  Онларын һәрарәтли дуасындан сонра јығышдыглары јер силкәләнди вә һәр бири мүгәддәс руһла долду.+ Онлар Аллаһын сөзүнү ҹәсарәтлә данышмаға башладылар.+ 32  Иман јолуна гошулан ҹамаат ҹанбир гәлбдә јашајырды, һәр шејләри үмуми олдуғундан һеч кәс: «Бу мәнимкидир», — демирди.+ 33  Һәвариләр Аға Исанын дирилмәси һаггында гүдрәтлә шәһадәт верирдиләр,+ Аллаһ да Өз лүтфүнү онларын үзәринә бол-бол төкүрдү. 34  Араларында һеч ким корлуг чәкмирди,+ чүнки кимин тарласы, ја еви вардыса, ону сатыр, пулуну исә 35  ҝәтириб һәвариләрин габағына гојурду+ вә бу пул һәр кәсә еһтијаҹына ҝөрә пајланырды.+ 36  Әслән кипрли вә Лави нәслиндән олан Јусиф дә (һәвариләр ону Барнәба+ чағырырдылар, мәнасы «тәсәлли оғлу» демәкдир) 37  өз торпаг саһәсини сатды вә пулуну ҝәтириб һәвариләрин габағына гојду.+

Һашијәләр

Јахуд тәлим верир.
Дини мәктәбләрдә тәһсил алмајан.
Јахуд Мәсиһинә.