Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәвариләрин ишләри 3:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бутрус топал диләнчини сағалдыр (1—10)

  • Бутрусун Сүлејман сүтунларында сөјләдији нитги (11—26)

    • «Һәр шејин бәрпа едиләҹәји вахт» (21)

    • Муса кими бир пејғәмбәр (22)

3  Ҝүнорта саат үч* оларды, дуа вахты јахынлашырды. Бутрус вә Јәһја мәбәдә галхырдылар.  Һәмин вахт анаданҝәлмә топал бир адамы да ора ҝәтирирдиләр. Мәбәдә ҝирәнләрдән сәдәгә диләмәк үчүн ону һәр ҝүн ҝәтириб мәбәдин Ҝөзәл Гапы адланан гапысынын јанына гојурдулар.  О, мәбәдә ҝирән Бутрусла Јәһјаны ҝөрәндә онлардан сәдәгә диләди.  Бутрус вә Јәһја диггәтлә она бахыб дедиләр: «Бир бизә бах».  Диләнчи бир шеј алмаг үмидилә ҝөзләрини онлара дикди.  Бутрус она деди: «Мәндә нә ҝүмүш вар, нә дә гызыл, амма нәјим варса, ону сәнә верирәм: нәсрани Иса Мәсиһин ады илә сәнә дејирәм, јери!»+  Сонра онун сағ әлиндән тутуб ајаға галдырды.+ Елә һәмин андаҹа о адамын ајаглары вә топуглары бәркиди.+  О сычрајыб ајаға галхды+ вә јеримәјә башлады. О адам атылыб дүшә-дүшә, Аллаһы мәдһ едә-едә онларла бирликдә мәбәдә ҝирди.  Орадакы ҹамаат онун јеридијини вә Аллаһы мәдһ етдијини ҝөрәндә 10  мәбәдин Ҝөзәл Гапысынын јанында отуруб диләнән+ бу адамы таныды. Онунла баш верәнләрә ҝөрә һејрәтдән һамынын ағзы ачыла галды. 11  О адам Бутрусла Јәһјадан ајрылмырды. Буна ҝөрә дә бүтүн ҹамаат һејрәт ичиндә онларын башына, Сүлејман сүтунлары+ адланан јерә топлашды. 12  Буну ҝөрән Бутрус онлара деди: «Еј Исраил оғуллары! Бу ишә нијә тәәҹҹүб едирсиниз? Јохса биз өз гүввәмиз ја да мөминлијимиз сајәсиндә онун ајагларыны сағалтмышыг ки, бизә белә бахырсыныз? 13  Әҹдадларымызын Аллаһы, Ибраһимин, Исһагын вә Јагубун Аллаһы+ Гулу Исаны уҹалтды.+ О Гулуну ки, сиз ону әлә вердиниз+ вә ону азад етмәк истәјән Пилатын гаршысында рәдд етдиниз. 14  Бәли, сиз о мүгәддәс вә салеһ адамы рәдд етдиниз. Әвәзиндә бир гатили азад етдирдиниз,+ 15  һәјатын Өндәрини исә өлдүрдүнүз.+ Лакин Аллаһ ону дирилтди, биз дә бунун шаһидијик.+ 16  Буна ҝөрә дә ҝөрдүјүнүз вә таныдығыныз бу адам Исанын ады вә онун адына ҝөстәрдијимиз иман сајәсиндә гүввәтләнди. Онун сајәсиндә биздә олан иман һамынызын ҝөзү габағында бу адамы тамамилә сағалтды. 17  Гардашлар, билирәм ки, сиз дә, рәһбәрләриниз дә ҹаһилликдән+ белә етдиниз.+ 18  Лакин Аллаһ бүтүн пејғәмбәрләри васитәсилә габагҹадан сөјләдикләрини, јәни Мәсиһинин әзаб чәкәҹәји һаггында дедикләрини бу јолла јеринә јетирди.+ 19  Буна ҝөрә дә ҝүнаһларынызын бағышланмасы үчүн төвбә един+ вә јолунуздан дөнүн+ ки, Јеһовадан тәравәт мөвсүмү ҝәлсин 20  вә О, сизин үчүн тәјин едилмиш Мәсиһи, јәни Исаны ҝөндәрсин. 21  О, һәр шејин бәрпа едиләҹәји вахта гәдәр ҝөјдә ҝөзләмәлидир. Һәмин шејләр һаггында Аллаһ гәдимдә јашамыш мүгәддәс пејғәмбәрләри васитәсилә сөјләмишдир. 22  Муса демишди: “Аллаһыныз Јеһова сизә сојдашларыныз* арасындан мәним кими бир пејғәмбәр јетирәҹәк.+ Сиз онун бүтүн дедикләринә гулаг асмалысыныз.+ 23  Бәли, о Пејғәмбәрә гулаг асмајан адам халгын арасындан мәһв едиләҹәк”.+ 24  Ишмуил вә ондан сонракы пејғәмбәрләрин һамысы бу ҝүнләр һаггында ачыгҹа хәбәр вермишдиләр.+ 25  Сиз пејғәмбәрләрин оғулларысыныз, Аллаһын аталарынызла бағладығы әһдин өвладларысыныз.+ Аллаһ Ибраһимә демишди: “Јер үзүнүн бүтүн аиләләри сәнин өвладын* васитәсилә мүбарәк олаҹаг”.+ 26  Аллаһ һәр биринизи пис әмәлләриндән дөндәриб сизи мүбарәк гылмаг үчүн Өз Гулуну тәјин етди вә илк нөвбәдә+ мәһз сизин јаныныза ҝөндәрди».

Һашијәләр

Һәрфән: доггузунҹу саат.
Һәрфән: гардашларыныз.
Һәрфән: тохумун.