Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 28:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Малта адасында (1—6)

  • Публинин атасы шәфа тапыр (7—10)

  • Ромаја ҝедәркән (11—16)

  • Булус Рома јәһудиләрилә данышыр (17—29)

  • Булус ики ил әрзиндә ҹәсарәтлә тәблиғ едир (30, 31)

28  Биз сағ-саламат саһилә чыханда бу аданын Малта адландығыны өјрәндик.+  Әҹнәби дилдә данышан ада сакинләри бизә мисилсиз инсанпәрвәрлик ҝөстәрдиләр. Һава чох сојуг иди, јағыш јағырды. Онлар тонгал галајыб меһрибанлыгла бизи исинмәјә дәвәт етдиләр.  Булус бир дәстә чырпы јығыб тонгала атды. Бу вахт истидән гачан бир ҝүрзә Булусун әлиндән јапышды.  Аданын сакинләри онун әлиндән салланмыш зәһәрли иланы ҝөрәндә бир-биринә дедиләр: «Шүбһәсиз, бу адам гатилдир. Дәниздән сағ-саламат чыхса да, Әдаләтин* әлиндән ҹаныны гуртара билмәди».  Лакин Булус әлини чырпыб иланы ода атды, онун өзүнә исә зәрәр дәјмәди.  Ада сакинләри елә дүшүнүрдүләр ки, Булусун әли шишәҹәк, јахуд да о, гәфләтән јыхылыб өләҹәк. Онлар хејли ҝөзләдиләр. Ҝөрәндә ки, она һеч нә олмур, фикирләрини дәјишиб онун аллаһ олдуғуну демәјә башладылар.  Јахынлыгда Публи адында бир кишинин торпаглары вар иди. О, аданын бөјүјү иди. Публи бизи меһрибанлыгла гаршылады вә үч ҝүн гонаг сахлады.  Публинин атасы хәстә иди. О, ганлы исһал хәстәлијинә тутулмушду вә гыздырма ичиндә иди. Булус онун јанына ҝәлди, дуа едиб әлләрини үстүнә гојду. Киши сағалды.+  Бу һадисәдән сонра адада олан башга хәстәләр дә Булусун јанына ҝәлир вә шәфа тапырдылар.+ 10  Онлар бизә еһтирамларыны нүмајиш етдирмәк үчүн чохлу һәдијјәләр ҝәтирирдиләр. Биз ададан ҝедәндә онлар һәтта јолумуза тәдарүк дә ҝөрмүшдүләр. 11  Биз орада үч ај галдыгдан сонра бурнунда «Зевс оғуллары» бәзәји олан ҝәмијә миниб јола дүшдүк. Бу ҝәми Исҝәндәријјәдән ҝәлмишди вә бүтүн гышы адада дајанмышды. 12  Сиракуз лиманына ҝириб үч ҝүн орада галдыг. 13  Сонра орадан јола чыхыб Реҝиума ҝәлдик. Ертәси ҝүн ҹәнуб күләји әсди вә биз нөвбәти ҝүн Путеолијә чатдыг. 14  Орада гардашлары тапдыг. Онлар хаһиш етдиләр ки, бир һәфтә јанларында галаг. Беләҹә, Ромаја јахынлашдыг. 15  Орадакы гардашлар бизим ҝәлишимиздән хәбәр тутанда бизи гаршыламаг үчүн Аппи базарына вә Үч Меһманханаја гәдәр ҝәлдиләр. Булус онлары ҝөрәндә Аллаһа шүкүр етди вә үрәкләнди.+ 16  Нәһајәт ки, Ромаја ҝәлдик. Булуса ајры јашамаға иҹазә вердиләр. Бир әсҝәр онун кешијини чәкирди. 17  Үч ҝүндән сонра о, јәһудиләрин рәһбәрләрини јанына дәвәт етди. Онлар јығышанда Булус сөзә башлады: «Гардашлар, мән нә халгымыза, нә дә әҹдадларымызын адәтләринә гаршы пис бир иш ҝөрмәмишәм.+ Буна бахмајараг, мәни Јерусәлимдә дустаг едиб, ромалыларын әлинә вердиләр.+ 18  Амма ромалылар мәни истинтаг етдикдән+ сонра өлүм ҹәзасына лајиг бир иш тутмадығымы ҝөрүб азад етмәк истәдиләр.+ 19  Јәһудиләр бунун әлејһинә чыхдылар вә мән мәҹбур олуб Сезарын мәһкәмәсини тәләб етдим.+ Мәни дүз баша дүшүн, мән халгымы иттиһам етмәк фикриндә дејиләм. 20  Мәһз елә буна ҝөрә хаһиш етдим ки, сизинлә ҝөрүшүб сөһбәт едәк. Ҝөрдүјүнүз бу гандаллар Исраилин үмидинә ҝөрәдир».+ 21  Јәһудиләр она дедиләр: «Биз Јәһудијјәдән сәнинлә бағлы мәктуб алмамышыг. Орадан ҝәлән гардашларымыз да бизә сәнин һаггында нә бир хәбәр ҝәтириб, нә дә бир кәлмә пис сөз дејиб. 22  Јахшы оларды ки, сәнин бахышларын барәдә елә өзүндән сорушаг, чүнки билдијимизә ҝөрә һәр јердә бу тәригәтин+ әлејһинә данышырлар».+ 23  Беләҹә, онлар бир ҝүн тәјин етдиләр. Һәмин ҝүн ҝәлиб чатанда онлар әввәлкиндән дә чох адамла Булусун галдығы евә ҝәлдиләр. Булус Аллаһын Падшаһлығы һаггында әтрафлы шәһадәт верди, һәм Мусанын Төвратындан*+, һәм Пејғәмбәрләрин китабындан+ Иса һаггында данылмаз сүбутлар ҝәтириб+ сәһәрдән ахшамадәк һәр шеји онлара изаһ етди. 24  Онлардан бәзиләри дејиләнләрә инанды, бәзиләри исә инанмады. 25  Араларында мүбаһисә дүшдү вә онлар дағылышмаға башладылар. Онда Булус деди: «Мүгәддәс руһ Әшија пејғәмбәр васитәсилә ата-бабаларыныза јахшы демишди: 26  “Ҝет, бу халга белә де: “Ешитмәјинә ешидәҹәксиниз, амма бир шеј баша дүшмәјәҹәксиниз. Бахмағына бахаҹагсыныз, амма бир шеј ҝөрмәјәҹәксиниз.+ 27  Чүнки бу халгын үрәји күтләшиб. Гулаглары ешидир, амма һај вермирләр. Ҝөзләрини јумублар ки, ҝөзләри илә ҝөрмәсинләр, гулаглары илә ешитмәсинләр, үрәкләри илә дәрк етмәсинләр вә ҝери дөнмәсинләр ки, Мән онлара шәфа верим”.+ 28  Билин вә аҝаһ олун! Аллаһ хилас јолу һаггындакы бу хәбәри диҝәр халглара да ҝөндәриб.+ Онлар мүтләг гулаг асаҹаглар».+ 29  *⁠—— 30  Беләликлә, Булус кирајә тутдуғу евдә дүз ики ил галды.+ О, јанына ҝәләнләри меһрибанлыгла гәбул едир, 31  бөјүк ҹәсарәтлә+, һеч бир манеә олмадан онлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышыр, Иса Мәсиһ һаггында тәлим верирди.

Һашијәләр

Јун. Дике. Ҝүман ки, бурада гисас алыб әдаләти бәргәрар едән илаһә, јахуд әдаләт мәфһумунун шәхсләндирилмиш образы нәзәрдә тутулур.