Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 27:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Ромаја јолланыр (1—12)

  • Дәниздә ҝүҹлү фыртына (13—38)

  • Ҝәми гәзаја уғрајыр (39—44)

27  Фест бизи ҝәми илә Италијаја јола салмаг гәрарына ҝәлди.+ Булусу вә бир нечә башга дустағы Император* бөлүјүндән олан Јули адында бир јүзбашыја тәһким етдиләр.  Биз Әдрәмитдән ҝәлән вә Асија әјаләтинин лиманларына үзән бир ҝәмијә миниб јола дүшдүк. Салоникидән ҝәлмиш македонијалы Аристарх+ да бизимлә иди.  Ертәси ҝүн Сидона чатдыг. Јүзбашы Јули Булуса хејирхаһлыг ҝөстәрди, она изин верди ки, достларынын јанына ҝетсин вә достлары она гуллуг етсин.  Биз орадан дәнизә чыхдыг вә күләк гаршыдан әсдији үчүн Киприн далдасы илә үздүк.  Ачыг дәнизә чыхыб үзә-үзә Киликија илә Памфилијаны өтүб кечдик, ҝәлиб Ликијанын Мира шәһәриндәки лимана ҝирдик.  Јүзбашы орада Исҝәндәријјәдән Италијаја үзән бир ҝәми тапыб бизи она миндирди.  Јаваш-јаваш үзәрәк хејли вахтдан сонра биртәһәр ҝәлиб Книдә чатдыг. Күләк гаршыдан әсдији үчүн Салмони тәрәфдән ашағы дүшүб Крит адасынын далдасы илә үздүк.  Саһил боју ҝүҹ-бәла илә үзәрәк Ласеја шәһәринин јахынлығындакы Ҝөзәл Лиманлар адланан јерә ҝәлиб чыхдыг.  Хејли вахт кечди. Дәнизә чыхмаг тәһлүкәли иди, чүнки артыг Кәффарә ҝүнү+ оруҹу да гуртармышды. Онда Булус онлары хәбәрдар етди: 10  «Белә ҝөрүрәм ки, бу сәјаһәт тәкҹә ҝәми илә јүк үчүн дејил, өзүмүз үчүн дә бөјүк фәлакәтлә нәтиҹәләнәҹәк». 11  Анҹаг јүзбашы Булуса јох, ҝәминин саһибинә вә капитана гулаг асды. 12  О лиман гышламаг үчүн әлверишли олмадығындан әксәријјәт орадан чыхыб, биртәһәр Крит адасынын Феникс лиманына үзмәји вә гышы орада кечирмәји мәсләһәт билди. Феникс лиманы шимал-шәргә вә ҹәнуб-шәргә ачылыр. 13  Хәфиф ҹәнуб күләји әсәндә онлара елә ҝәлди ки, нијјәтләри баш тутуб. Онлар лөвбәри галдырыб Крит саһили бојунҹа үзмәјә башладылар. 14  Лакин чох кечмәдән Евракилон* адланан шиддәтли күләк галхды. 15  Күләк ҝүҹлү олдуғундан ҝәми күләјә гаршы үзә билмирди. Биз мүгавимәт ҝөстәрмәјин әбәс олдуғуну ҝөрүб тәслим олдуг. Күләк ҝәмини әсдији истигамәтә апарырды. 16  Биз Гавдос адланан кичик бир аданын далдасы илә үздүк, бунунла белә, ҝәминин архасындакы гајығы ҝүҹ-бәла илә тута билдик. 17  Ону ҝөјәртәјә галдырандан сонра ҝәмини алтдан-үстдән сарыдылар. Сирт көрфәзинин* гумлуг јерләриндә саја отурмаг тәһлүкәси олдуғундан јелкән ләвазиматларыны ашағы ендирдиләр. Беләҹә, күләк бизи апарырды. 18  Фыртына ҝәмини атыб-тутурду, она ҝөрә дә сәһәриси ҝүн ҝәмини јүнҝүлләшдирмәјә башладылар, 19  үчүнҹү ҝүн исә ҝәминин галан ләвазиматыны өз әлләри илә суја атдылар. 20  Артыг нечә ҝүн иди ки, фыртына дајанмаг билмирди, ҝөјдә нә ҝүнәш, нә дә улдуз ҝөрүнүрдү. Артыг хилас олунаҹағымыза һеч бир үмид галмамышды. 21  Ҝәмидәкиләр нечә вахт иди ки, һеч нә јемәмишдиләр. Булус ајаға галхыб деди: «Ҝәрәк мәнә гулаг асыб Критдән дәнизә чыхмајајдыныз, онда бу бојда зијан вә итки олмазды.+ 22  Даһа кечиб, инди горхмајын, ҝәми мәһв олса да, һеч бир инсан тәләфаты олмајаҹаг. 23  Чүнки гулу олдуғум вә ибадәт етдијим Аллаһын мәләји+ бу ҝеҹә јанымда пејда олуб мәнә 24  деди: “Булус, горхма. Сән Сезарын+ һүзурунда дурмалысан. Аллаһ јол јолдашларыны да сәнә бағышлады”. 25  Буна ҝөрә дә руһдан дүшмәјин. Мән Аллаһыма етибар едирәм, билирәм ки, һәр шеј белә дә олаҹаг. 26  Анҹаг ҝәми бир аданын јанында гәзаја уғрамалыдыр».+ 27  Он дөрдүнҹү ҝеҹә иди. Күләк бизи Адрија* дәнизиндә ора-бура апарырды. Ҝеҹә јарысы дәнизчиләр гуруја јахынлашдығымызы һисс етдиләр. 28  Онлар сујун дәринлијини өлчдүләр вә ҝөрдүләр ки, ијирми сажындыр*. Бир аз ирәли ҝедәндән сонра тәзәдән өлчдүләр, бу дәфә он беш сажын* олду. 29  Дәнизчиләр ҝәминин суалты гајалара дәјәҹәјиндән горхуб ҝәминин арха тәрәфиндән дөрд лөвбәр атдылар вә сәбирсизликлә сәһәрин ачылмасыны ҝөзләмәјә башладылар. 30  Онлар ҝәминин бурнундан лөвбәр атмаг бәһанәси илә гачмаг үчүн гајығы суја ендирмәк истәјәндә 31  Булус јүзбашыја вә әсҝәрләрә деди: «Бу адамлар ҝәмидә галмасалар, сиз хилас ола билмәјәҹәксиниз».+ 32  Әсҝәрләр кәндирләри кәсиб гајығы суја бурахдылар. 33  Дан јери сөкүләнә јахын Булус һамыны чөрәк јемәк үчүн дилә тутуб деди: «Бу ҝүн он дөрдүнҹү ҝүндүр ки, интизардасыныз, дилинизә һеч нә вурмурсунуз. 34  Нә олар, бир шеј јејин, бу, сизин хиласыныз үчүн ваҹибдир. Архајын олун, башыныздан бир түк белә, әскик олмајаҹаг». 35  Бу сөзләрдән сонра о, чөрәк ҝөтүрүб һамынын гаршысында Аллаһа шүкүр етди вә чөрәји бөлүб јемәјә башлады. 36  Онларын һамысы тохтајыб јемәјә башладылар. 37  Ҝәмидә ики јүз јетмиш алты адам вар иди. 38  Јејиб-дојандан сонра онлар ҝәмини јүнҝүлләшдирмәк үчүн буғданы дәнизә атмаға башладылар.+ 39  Нәһајәт, һава ишыглананда онлар гумлу саһили олан бир бухта ҝөрдүләр, лакин ону танымадылар.+ Имкан дахилиндә саһилә јан алмаг истәдиләр. 40  Лөвбәрләри кәсиб дәнизә атдылар. Ејни заманда сүкан аварларынын ипләрини ачдылар, сонра өн јелкәни галдырыб күләјин сәмти илә саһилә үз тутдулар. 41  Ҝәми далғаларын һәр тәрәфдән чырпылдығы дајазлыгда саја отурду. Ҝәминин бурну гума батыб галды, ҝәминин архасы исә далғаларын зәрбәсиндән дағылмаға башлады.+ 42  Онда әсҝәрләр дустаглары өлдүрмәк гәрарына ҝәлдиләр ки, һеч ким үзүб гачмасын. 43  Амма јүзбашы Булусу хилас етмәк истәдији үчүн буна јол вермәди. О әмр етди ки, әввәлҹә үзмәји баҹаранлар суја атылсынлар, 44  сонра да галанлары атылсын, тахталарын, јахуд ҝәми парчаларынын үстүндә үзүб гуруја чыхсын. Беләликлә, һамы сағ-саламат саһилә чатды.+

Һашијәләр

Һәрфән: Август.
Шимал-шәрг күләји.
Гәдимдә Адрија дәнизи дејилдикдә индики Адриатик вә Иони дәнизләри, һәмчинин Аралыг дәнизинин Сиҹилија илә Крит арасында галан һиссәси нәзәрдә тутулурду.
Тәх. 36 м. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 27 м.