Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәвариләрин ишләри 26:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус өзүнү Агриппанын гаршысында мүдафиә едир (1—11)

  • Булус имана неҹә ҝәлдијини данышыр (12—23)

  • Фестлә Агриппанын ҹавабы (24—32)

26  Агриппа+ Булуса деди: «Бујур, өзүнү мүдафиә едә биләрсән». Булус әлини узадыб өз мүдафиәсинә башлады:  «Падшаһ Агриппа! Өзүмү хошбәхт санырам ки, јәһудиләрин мәнә гаршы сүрдүкләри бүтүн иттиһамлара+ бу ҝүн мәһз сәнин гаршында ҹаваб верирәм.  Әләлхүсус она ҝөрә ки, сән јәһудиләрин бүтүн адәтләринә вә мүбаһисәләринә јахшы бәләдсән. Буна ҝөрә дә мәни сәбирлә динләмәјини риҹа едирәм.  Ҹаванлығымдан бәри халгымын арасында вә Јерусәлимдә неҹә јашадығым бүтүн јәһудиләрә бәллидир.+  Мәни чохдан таныјанлар билирләр вә истәсәләр, лап тәсдиг дә едә биләрләр ки, мән динимизин ән тәләбкар мәзһәбинә мүвафиг олараг,+ фәриси һәјаты сүрмүшәм.+  Инди исә, Аллаһын бизим ата-бабаларымыза вердији вәдә үмид етдијим+ үчүн мәһкәмә гаршысында дурмушам.  Бизим он ики гәбиләмиз һәмин бу вәдин јеринә јетмәсини ҝөзләјәрәк ҝеҹә-ҝүндүз ҹидд-ҹәһдлә гуллуг едир. Мәни исә, еј падшаһ, јәһудиләр бу үмидә ҝөрә иттиһам едирләр.+  Ахы нә үчүн Аллаһын өлүләри дирилтмәси сизә инанылмаз ҝөрүнүр?  Доғрусу, әввәлләр мән өзүм дә елә дүшүнүрдүм ки, нәсрани Исанын адына гаршы мүбаризә апармалыјам 10  вә Јерусәлимдә мәһз бунунла мәшғул идим. Бөјүк каһинләрин мәнә вердији сәлаһијјәт сајәсиндә+ Исанын давамчыларындан* чохуну зинданлара атыр,+ онларын едамыны дәстәкләјирдим. 11  Мән синагоглары ҝәзир, онлары ҹәзаландырыр вә әгидәләриндән дөндәрмәјә чалышырдым. Бу адамларын әлиндән елә һирсли идим ки, һәтта башга шәһәрләрә дә ҝедиб онлара зүлм едирдим. 12  Башым бу ишләрә бәрк гарышмышды. Бир ҝүн бөјүк каһинләрдән алдығым сәлаһијјәт вә тапшырыгла Дәмәшгә ҝедирдим. 13  Еј падшаһ! Јолда икән, ҝүнорта вахты ҝөјдән ҝүн ишығындан да парлаг бир ишыг ҝәлди, мәним вә јол јолдашларымын әтрафыны ишыгландырды.+ 14  Биз һамымыз јерә јыхылдыг вә бу заман мән ибраниҹә данышан бир сәс ешитдим: “Шаул, Шаул, нијә мәни тәгиб едирсән? Чомаға* гаршы тәпик атмагла өзүнә зәрәр вурурсан”. 15  Онда мән сорушдум: “Аға, сән кимсән?” О, мәнә ҹаваб верди: “Мән сәнин тәгиб етдијин Исајам. 16  Ајаға галх. Мән сәнә она ҝөрә ҝөрүндүм ки, сәни ҝөзүнлә ҝөрдүјүн вә сәнә ҝөстәрәҹәјим шејләри бәјан етмәјә*, онлар барәдә шаһидлик етмәјә тәјин едим.+ 17  Мән сәни һәм бу халгдан, һәм јанына ҝөндәрәҹәјим+ халглардан горујаҹағам. 18  Сәни ҝөндәрирәм, ҝет, онларын ҝөзүнү ач,+ онлары зүлмәтдән ишыға,+ Шејтанын һакимијјәтиндән+ Аллаһа дөндәр. Гој мәнә олан иманлары сајәсиндә ҝүнаһлары бағышлансын+ вә мүгәддәсләрин сырасында мирас алсынлар”. 19  Падшаһ Агриппа! Мән ҝөјдән ҝәлән бу вәһјә итаәт етмәјә билмәздим. 20  Буна ҝөрә дә әввәлҹә Дәмәшг+, сонра Јерусәлим+ вә бүтүн Јәһудијјә әһалисинә, һәмчинин диҝәр халглара бәјан етдим ки, төвбә етсинләр вә төвбәни ҝөстәрән ишләр ҝөрүб Аллаһа дөнсүнләр.+ 21  Бунун үстүндә јәһудиләр мәни мәбәддә тутдулар вә өлдүрмәјә ҹәһд ҝөстәрдиләр.+ 22  Бунунла белә, мән Аллаһдан алдығым көмәк сајәсиндә бу ҝүнә гәдәр бөјүкдән тутмуш кичијәдәк һамыја шәһадәт верирәм. Өзү дә Мусанын вә Пејғәмбәрләрин китабында јазылмыш шејләрдән башга бир шеј данышмырам.+ 23  Орада Мәсиһин әзијјәт чәкәҹәји,+ өләҹәји вә дирилән илк адам олараг+ һәм бу халга, һәм диҝәр халглара нур тәблиғ едәҹәји јазылыб».+ 24  Булус бу јерә чатанда Фест уҹадан деди: «Булус, дејәсән, ағлыны итирмисән! Чох охумагдан башын хараб олуб!» 25  Анҹаг Булус деди: «Мөһтәрәм Фест! Мәним башым хараб олмајыб. Дедијим сөзләрдә һәгигәт вә мәнтиг вар. 26  Падшаһ бу шејләри јахшы билир, буна ҝөрә дә мән онун гаршысында сәрбәст данышырам. Мән әминәм ки, бунлардан һеч бири онун нәзәриндән јајынмыр, чүнки бунлар хәлвәти олмајыб.+ 27  Падшаһ Агриппа, Пејғәмбәрләрин китабына инанырсан? Билирәм ки, инанырсан». 28  Агриппа Булуса деди: «Белә ҝетсә, мәни дә мәсиһи едәҹәксән». 29  Булус ҹаваб верди: «Аллаһдан арзум будур ки, әввәл-ахыр тәкҹә сән јох, бу ҝүн мәни ешидәнләрин һамысы мәним кими олсун, амма гандалсыз». 30  Бу сөзләрдән сонра падшаһ, вали, Берники вә онларла бир јердә отуранлар ајаға галхдылар. 31  Онлар ҝедә-ҝедә бир-биринә дејирдиләр: «Бу адам өлүмә, јахуд гандала лајиг бир иш ҝөрмүр».+ 32  Агриппа Фестә белә деди: «Сезарын мәһкәмәсини тәләб етмәсәјди, ону азад етмәк оларды».+

Һашијәләр

Һәрфән: мүгәддәсләрдән.
Бурада һејваны говмаг үчүн ишләдилән уҹубиз чомаг нәзәрдә тутулур.
Һәрфән: хидмәт етмәјә.