Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 25:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Порси Фестин гаршысында (1—12)

    • «Мән Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирәм!» (11)

  • Фест падшаһ Агриппа илә мәсләһәтләшир (13—22)

  • Булус Агриппанын гаршысында (23—27)

25  Фест+ әјаләтә ҝәлиб вәзифә башына кечәндән үч ҝүн сонра Гејсәријјәдән Јерусәлимә ҝетди.  Бөјүк каһинләр вә нүфузлу јәһудиләр она Булус һаггындакы шикајәтләрини билдириб+ јалвар-јахар етдиләр ки,  вали онлара јахшылыг едиб Булусу Јерусәлимә ҝөндәрсин. Онлар Булусу өлдүрмәк үчүн јолда пусгу гурмаг нијјәтиндә идиләр.+  Лакин Фест билдирди ки, Булус Гејсәријјәдә галмалыдыр вә о өзү дә бир аздан ораја јолланаҹаг.  Фест онлара деди: «Гој араныздакы рәһбәрләр мәнимлә ҝетсинләр вә әҝәр бу адамын бир ҝүнаһы варса, ону орада иттиһам етсинләр».+  Фест Јерусәлимдә һарадаса сәккиз, он ҝүн галды. О, сонра Гејсәријјәјә ҝетди вә ертәси ҝүн һаким күрсүсүнә әјләшиб Булусу чағыртдырды.  Булус ҝәләндә Јерусәлимдән ҝәлмиш јәһудиләр ону дөврәјә алыб она гаршы чохлу ҹидди иттиһам ирәли сүрдүләр. Лакин бу иттиһамлары сүбут едә билмәдиләр.+  Булус өзүнү мүдафиә едиб деди: «Мән нә јәһудиләрин Ганунуна, нә мәбәдә, нә дә Сезара гаршы ҝүнаһ иш тутмушам».+  Јәһудиләрин рәғбәтини газанмаг истәјән Фест+ белә деди: «Истәјирсән, Јерусәлимә ҝедәк, бу иттиһамлара ҝөрә сәнә орада һөкм чыхарсынлар?» 10  Булус ҹаваб верди: «Мән Сезарын мәһкәмә күрсүсү гаршысында дајанмышам, бурада да мүһакимә едилмәлијәм. Мәним јәһудиләрә бир пислијим дәјмәјиб. Сән өзүн дә буну јахшы билирсән. 11  Әҝәр мән, доғрудан да, ҹинајәткарамса вә өлүмә лајиг бир иш тутмушамса,+ өлүм ҹәзасындан бојун гачырмырам. Јох әҝәр бу иттиһамлар әсассыздырса, бу адамлары разы салмаг үчүн мәни онларын әлинә вермәјә һеч кәсин ихтијары јохдур. Мән Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирәм!»+ 12  Белә олдугда Фест мәсләһәтчиләрлә данышыб Булуса деди: «Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирсән, Сезарын јанына да ҝедәҹәксән». 13  Бир нечә ҝүн кечәндән сонра падшаһ Агриппа* Берники* илә һөрмәт әламәти олараг Гејсәријјәјә Фестлә ҝөрүшә ҝәлди. 14  Онлар бир нечә ҝүн орада галдылар. Фест Булусла бағлы мәсәләни падшаһа данышды: «Бурада Феликсин дустаг етдији бир адам вар. 15  Мән Јерусәлимдә оланда јәһудиләрин бөјүк каһинләри вә ағсаггаллары јаныма шикајәтә ҝәлиб+ онун мәһкум едилмәсини хаһиш етдиләр. 16  Амма мән ҹаваб вердим ки, Рома ганунуна ҝөрә һеч кәси иттиһамчылары илә үз-үзә ҝөрүшдүрмәдән вә она бу иттиһамларын гаршысында өзүнү мүдафиә етмәк имканы вермәдән кимләрисә разы салмаг хатиринә иттиһамчыларынын әлинә вермәк олмаз. + 17  Буна ҝөрә дә онлар бура ҝәләндә мән вахт итирмәдән, елә сәһәриси ҝүн һаким күрсүсүнә әјләшдим вә о адамы ҝәтиртдим. 18  Иттиһамчыларын ифадәләриндә мәним дүшүндүјүм ҹинајәтләрдән һеч биринин ады чәкилмәди.+ 19  Араларындакы мүбаһисә өз аллаһларына ибадәтлә+ вә һансыса Иса илә әлагәдар иди. О адам өлүб, Булус исә иддиа едирди ки, о сағдыр.+ 20  Бу мүбаһисәләрин әлиндән лап башымы итирмишдим, она ҝөрә дә Булуса дедим ки, истәјирсә, Јерусәлимә ҝедиб орада мүһакимә олунсун.+ 21  Амма о, әлаһәзрәтин*+ гәрарынадәк һәбсдә галмаг истәдијини билдирди. Мән дә әмр етдим ки, о, Сезарын јанына ҝөндәриләнәдәк бурада галсын». 22  Агриппа Фестә деди: «Мән дә бу адамы динләмәк истәјәрдим».+ Фест ҹаваб верди: «Сабаһ она гулаг асарсан». 23  Беләликлә, ертәси ҝүн Агриппа вә Берники бөјүк тәмтәрагла диванханаја ҝәлдиләр. Онлары сәркәрдәләр, шәһәрин адлы-санлы адамлары мүшајиәт едирди. Фестин әмри илә Булусу ора ҝәтирдиләр. 24  Фест деди: «Падшаһ Агриппа вә ҹәнаблар! Бүтүн јәһуди халгы ҝөрдүјүнүз бу адамла бағлы һәм Јерусәлимдә, һәм дә бурада мәнә мүраҹиәт едиб онун өлүмүнү тәләб едир.+ 25  Анҹаг мән онун өлүмә лајиг бир иш тутдуғуну ҝөрмүрәм.+ Бу адам әлаһәзрәтин мәһкәмәсини тәләб едәндә мән ону ора ҝөндәрмәк гәрарына ҝәлдим. 26  Иш орасындадыр ки, бу адамла бағлы императора нә јазаҹағымы билмирәм. Буна ҝөрә дә ону сизин гаршыныза, падшаһ Агриппа, әләлхүсус сәнин гаршына ҝәтирдим ки, бу ишә мәһкәмәдә бахыландан сонра императора бир шеј јаза билим. 27  Чүнки мәһбусу Ромаја ҝөндәрмәк, амма она гаршы һансы иттиһамларын ирәли сүрүлдүјүнү ҝөстәрмәмәк, мәнҹә, мәнтигсиздир».

Һашијәләр

II Һирод Агриппа.
II Һирод Агриппанын баҹысы.
Һәрфән: Августун. Октавиандан сонракы дөрдүнҹү император Сезар Нерон нәзәрдә тутулур. Бу титулу өзүнә илк дәфә император Октавиан ҝөтүрмүшдү.