Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 23:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Синедрион гаршысында данышыр (1—10)

  • Аға Булуса гүввәт верир (11)

  • Дүшмәнләр Булусун гәсдинә дурурлар (12—22)

  • Булусу Гејсәријјәјә јоллајырлар (23—35)

23  Булус Синедрион үзвләринә диггәтлә бахыб деди: «Гардашлар, мән бүтүн өмрүм боју Аллаһын гаршысында тәртәмиз виҹданла+ јашамышам».  Онда баш каһин Һәнәнја Булусун јанында дуранлара әмр етди ки, онун ағзындан вурсунлар.  Булус она деди: «Еј икиүзлү*, Аллаһ да сәни вураҹаг. Неҹә олур ки, сән отуруб Ганунун әсасында мәни мүһакимә едирсән, ејни заманда да Гануну позуб мәни вурмағы әмр едирсән?»  Булусун јанында дуранлар дедиләр: «Сән Аллаһын баш каһинини тәһгир едирсән?»  Онда Булус деди: «Гардашлар, мән онун баш каһин олдуғуну билмирдим. Ахы Мүгәддәс Јазыларда јазылыб: “Халгынын башчысы һаггында пис данышма”».+  Булус Синедрионун бир һиссәсинин саддукиләрдән, о бири һиссәсинин фәрисиләрдән ибарәт олдуғуну билдији үчүн уҹадан деди: «Гардашлар, мән фәрисијәм,+ фәриси оғлујам! Мәни өлүләрин дирилмәсинә инандығым үчүн мүһакимә едирләр».  Булус буну дејәндә фәрисиләрлә саддукиләр арасына гызғын мүбаһисә дүшдү вә мәҹлис ики јерә бөлүндү.  Саддукиләр дејирләр ки, нә дирилмә, нә мәләк, нә дә руһ вар. Фәрисиләр исә әксинә, бүтүн бунлара инанырлар.+  Орада һај-күј галхды. Фәрисиләрин сырасындан олан мирзәләрдән бәзиләри галхдылар вә һөҹәтлә дедиләр: «Бизим фикримизҹә, бу адам ҝүнаһсыздыр, мәҝәр онунла мәләк ја руһ даныша билмәз?»+ 10  Чәкишмә лап ҝүҹләнәндә сәркәрдә онларын Булусу парчалајаҹагларындан горхуб әсҝәрләрә әмр етди ки, ашағы дүшсүнләр вә Булусу јәһудиләрин әлиндән алыб казармаја ҝәтирсинләр. 11  Ҝеҹә вахты Аға Булусун јанында дуруб деди: «Ҹәсарәтли ол!+ Неҹә ки мәним һаггымда Јерусәлимдә әтрафлы шәһадәт вердин, Ромада да еләҹә шәһадәт вермәлисән».+ 12  Сәһәр ачыланда јәһудиләр суи-гәсд һазырладылар вә анд ичдиләр ки, Булусу өлдүрмәјинҹә нә су ичәҹәкләр, нә дә чөрәк јејәҹәкләр. 13  Анд ичиб суи-гәсд һазырлајанларын сајы гырхдан артыг иди. 14  Онлар бөјүк каһинләрин вә ағсаггалларын јанына ҝедиб дедиләр: «Биз анд ичмишик ки, Булусу өлдүрмәјинҹә дилимизә бир тикә чөрәк вурмајаҹағыг. 15  Она ҝөрә дә сиз Синедрион үзвләри илә бир јердә сәркәрдәјә дејин ки, Булусу јаныныза ҝәтирсин, ҝуја онун ишини диггәтлә арашдырмаг истәјирсиниз. Булус јаныныза чатмамыш биз ону өлдүрәҹәјик». 16  Булусун баҹысы оғлу онларын суи-гәсд һазырладыгларыны ешидиб казармаја ҝәлди вә мәсәләни Булуса данышды. 17  Онда Булус јүзбашылардан бирини чағырыб деди: «Бу ҹаван оғланы сәркәрдәнин јанына апар, она сөзү вар». 18  Јүзбашы ҝәнҹи ҝөтүрүб сәркәрдәнин јанына апарды вә деди: «Мәһбус Булус мәни чағырыб хаһиш етди ки, бу оғланы јанына ҝәтирим. Онун сәнә сөзү вар». 19  Сәркәрдә ҝәнҹин әлиндән тутуб ону кәнара чәкди вә ондан сорушду: «Мәнә нә сөзүн вар?» 20  Оғлан ҹаваб верди: «Јәһудиләр сөзләшибләр ки, сәндән Булусу сабаһ Синедриона ҝәтирмәји хаһиш етсинләр, ҝуја онун ишини әтрафлы арашдырмаг истәјирләр.+ 21  Амма сән онлара гулаг асма, чүнки онларын гырхдан чох адамы Булуса пусгу гурмаг истәјир. Онлар анд ичибләр ки, ону өлдүрмәјинҹә ағызларына нә чөрәк, нә дә су алаҹаглар.+ Онлар һазыр дурублар, бирҹә сәнин иҹазәни ҝөзләјирләр». 22  Сәркәрдә ҝәнҹә деди: «Бунлары мәнә данышдығыны һеч кәсә демә». Сонра оғланы бурахды. 23  Сәркәрдә ики јүзбашыны јанына чағырыб деди: «Ики јүз әсҝәр, јетмиш сүвари вә ики јүз низәли әсҝәр һазырлајын. Онлар тәхминән ахшам саат доггузда* Гејсәријјәјә јолланмалыдырлар. 24  Булусу апармаг үчүн атлары һазырлајын вә ону вали Феликсин јанына сағ-саламат чатдырын». 25  Сонра о, белә бир мәктуб јазды: 26  «Зати-алиләри вали Феликсә Клавди Лисидән салам! 27  Јәһудиләр бу адамы тутуб өлдүрмәк истәјирдиләр. Бу адамын Рома вәтәндашы олдуғуну биләндә+ тез әсҝәрләримлә ҝәлиб ону хилас етдим.+ 28  Нәјә ҝөрә иттиһам олундуғуну өјрәнмәк үчүн ону јәһудиләрин Синедрионуна+ апардым. 29  Өјрәндим ки, ону өз ганунлары илә бағлы мәсәләләрә ҝөрә иттиһам едирләр.+ О, гандала вә ја өлүмә лајиг бир иш тутмајыб. 30  Мәнә хәбәр чатыб ки, бу адамы өлдүрмәк үчүн суи-гәсд һазырлајырлар.+ Буна ҝөрә ону сәнин јанына ҝөндәрирәм. Ону иттиһам едәнләрә дә әмр етмишәм ки, иттиһамларыны сәнин һүзурунда сөјләсинләр». 31  Әсҝәрләр әмр олундуғу кими, Булусу+ ҝөтүрүб ҝеҹә икән Антипатридаја ҝәтирдиләр. 32  Ертәси ҝүн ону сүвариләрә тәһвил вериб казармаја гајытдылар. 33  Сүвариләр Гејсәријјәјә ҝәлдиләр, мәктубу валијә чатдырыб Булусу онун ихтијарына вердиләр. 34  Вали мәктубу охуду вә Булусун һансы әјаләтдән олдуғуну сорушду. Онун Киликијадан+ олдуғуну биләндә белә деди: 35  «Гој иттиһамчыларын ҝәлсин, онда ишинә бахарам».+ Вали әмр етди ки, Булусу Һиродун сарајына апарыб мүһафизә алтында сахласынлар.

Һашијәләр

Һәрфән: ағардылмыш дивар.
Һәрфән: ҝеҹәнин үчүнҹү саатында.