Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 22:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус ҹамаатын гаршысында өзүнү мүдафиә едир (1—21)

  • Булус Рома вәтәндашы олмасындан истифадә едир (22—29)

  • Синедрион јығышыр (30)

22  «Аталар, гардашлар! Мәнә гулаг асын. Өз мүдафиәм үчүн бир нечә кәлмә сөз демәк истәјирәм».+  Ҹамаат Булусун онлара ибраниҹә мүраҹиәт етдијини ешидәндә даһа да сакитләшди. Булус давам етди:  «Мән Киликијанын+ Тарс шәһәриндә дүнјаја ҝәлмиш бир јәһудијәм.+ Бу шәһәрдә Гәмлаилин+ јанында тәһсил алмышам, ата-бабаларымызын Ганунуна+ дәгигликлә әмәл етмәји өјрәнмишәм. Мән дә сизин кими Аллаһын гејрәтини чәкирәм.+  Вахтилә мән бу јолда оланлары тәгиб едирдим, онларын өлүмүнә баис олурдум. Кишијә, гадына бахмајыб һәр кәси буховлајыб зиндана атырдым.+  Баш каһин дә, бүтүн ағсаггаллар мәҹлиси дә буна шаһиддирләр. Мән онлардан Дәмәшгдә јашајан јәһуди сојдашларымыза үнванланмыш мәктублар алмышдым. О шәһәрә ҝедирдим ки, орадакы шаҝирдләри гандаллајым вә ҹәзаландырмаг үчүн Јерусәлимә ҝәтирим.  Анҹаг Дәмәшгә чатачатда, ҝүнортаја јахын гәфләтән ҝөјдән ҝәлән парлаг ишыг дөрд тәрәфими ишыгландырды.+  Мән јерә јыхылдым вә бир сәс ешитдим. Сәс дејирди: “Шаул, Шаул, нијә мәни тәгиб едирсән?”  Мән ҹаваб вердим: “Аға, сән кимсән?” О, мәнә деди: “Мән сәнин тәгиб етдијин нәсрани Исајам”.  Јанымдакы адамлар ишығы ҝөрүр, амма мәнимлә данышанын сәсини ешитмирдиләр. 10  Онда мән дедим: “Аға, мән нә едим?” Аға мәнә ҹаваб верди: “Галх, Дәмәшгә ҝет, сәнин үчүн тәјин едилмиш иш орада сәнә билдириләҹәк”.+ 11  Мән о ҝөзгамашдырыҹы ишығын уҹбатындан һеч нә ҝөрмүрдүм, она ҝөрә дә јанымдакы адамлар әлимдән тутуб мәни Дәмәшгә ҝәтирдиләр. 12  Орадакы бүтүн јәһудиләрин рәғбәтини газанмыш, Гануна садиг Һәнәнја адлы бир адам 13  ҝәлиб јанымда дурду вә мәнә деди: “Шаул, гардаш, гој ҝөзләрин ачылсын!” Һәмин дәгигә ҝөзләрим ачылды, ону ҝөрдүм.+ 14  О деди: “Әҹдадларымызын Аллаһы сәни сечиб ки, Онун нијјәтиндән аҝаһ оласан. Салеһ бәндәни ҝөрүб+ сәсини ешидәсән. 15  Чүнки ҝөрдүјүн вә ешитдијин шејләри бүтүн инсанлара билдирәрәк онун шаһиди олаҹагсан.+ 16  Нә ҝөзләјирсән? Дур, вәфтиз ол, онун адыны чағыр+ ки, ҝүнаһларын бағышлансын”.+ 17  Јерусәлимә гајыдандан сонра+ мәбәддә дуа едән заман мән бир ҝөрүнтү ҝөрдүм. 18  Аға мәнә дејирди: “Тез ол, Јерусәлимдән чых, чүнки бурада мәним һаггымда вердијин шәһадәти гәбул етмәјәҹәкләр”.+ 19  Онда мән дедим: “Аға, онлар јахшы билирләр ки, мән синагоглары бир-бир ҝәзәрәк сәнә инананлары һәбс едиб дөјүрдүм+ вә 20  сәнин шаһидин Стефанын ганы ахыдыланда мән дә орада идим. Ону өлдүрәнләрин һәрәкәтләри илә разы идим, онларын палтарыны горујурдум”.+ 21  О исә мәнә деди: “Ҝет, мән сәни узаглара, башга халгларын јанына ҝөндәрирәм”».+ 22  Ҹамаат бураја гәдәр Булуса гулаг асды. Сонра бир ағыздан гышгырмаға башлады: «Бу адамы јер үзүндән јох един, беләси јашамалы дејил!» 23  Онлар бағыра-бағыра үст палтарларыны ҝөјә туллајыр, һаваја тоз-торпаг атырдылар.+ 24  Сәркәрдә буну ҝөрәндә әмр етди ки, Булусу казармаја апарыб гамчыласынлар вә сорғу-суала тутуб ҹамаатын нә үчүн онун әлејһинә чығыр-бағыр салдығыны дәгигликлә өјрәнсинләр. 25  Булусу гамчыламаг үчүн голларыны бағлајанда о, орада дурмуш јүзбашыја деди: «Рома вәтәндашыны мәһкәмәсиз-филансыз гамчыламаг нә дәрәҹәдә ганунидир?»+ 26  Јүзбашы буну ешидәндә сәркәрдәнин јанына ҝедиб она деди: «Сән нә едирсән? Хәбәрин вар ки, бу адам Рома вәтәндашыдыр?» 27  Онда сәркәрдә Булуса јахынлашыб сорушду: «Де ҝөрүм сән Рома вәтәндашысан?» О ҹаваб верди: «Бәли». 28  Сәркәрдә деди: «Мән бу вәтәндашлығы бир әтәк пула алмышам». Булус деди: «Мән исә елә доғуландан Рома вәтәндашыјам».+ 29  Ону ишҝәнҹә илә сорғу-суала тутмаг истәјән адамлар дәрһал ондан әл чәкдиләр. Сәркәрдә Булусун Рома вәтәндашы олдуғуну өјрәнәндә ону буховладығы үчүн бәрк горхуја дүшдү.+ 30  Сәркәрдә јәһудиләрин ону нәјә ҝөрә иттиһам етдијини өјрәнмәк истәјирди. Она ҝөрә дә ертәси ҝүн ону азад едиб әмр етди ки, бөјүк каһинләр вә Синедрионун бүтүн үзвләри јығышсынлар. О, Булусу ҝәтиздириб онларын габағына чыхартды.+

Һашијәләр