Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 21:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јерусәлимә ҝедәркән (1—14)

  • Јерусәлимдә (15—19)

  • Булус ағсаггалларын мәсләһәтинә әмәл едир (20—26)

  • Мәбәддә гијам; Булус һәбс едилир (27—36)

  • Булус ҹамаата мүраҹиәт едир (37—40)

21  Онлардан ҝүҹлә ајрылдыг вә сонра дәнизә чыхдыг. Ҝәми дүз Кос адасына истигамәт алды. Биз ҝәлиб ораја чатдыг, ертәси ҝүн Родоса, орадан да Патараја ҝәлдик.  Орада Финикијаја јолланан бир ҝәми тапдыг. Бу ҝәмијә миниб дәнизә чыхдыг.  Үфүгдә Кипр адасы ҝөрүндү, биз ону солда гојуб Сурија истигамәтиндә үздүк. Сурда лөвбәр салдыг, чүнки ҝәми орада јүкүнү бошалтмалы иди.  Шаҝирдләри ахтарыб тапдыг вә бурада бир һәфтә галдыг. Онлар руһ васитәсилә дөнә-дөнә Булуса дедиләр ки, Јерусәлимә ајаг басмасын.+  Ҝетмәк вахты чатанда биз јола дүшдүк. Гадынлы, ушаглы шаҝирдләрин һамысы бизи лимана гәдәр өтүрдүләр. Дәниз саһилиндә диз чөкүб дуа етдик.  Биз видалашыб ҝәмијә миндик, онлар исә евләринә гајытдылар.  Сурдан үзүб Птолемаидаја ҝәлдик. Гардашларла ҝөрүшүб бир ҝүн онларын јанында галдыг.  Ертәси ҝүн јола дүшдүк. Гејсәријјәјә чатанда једдиләрдән бири олан+ мүждәчи Филипин евинә ҝетдик вә онунла галдыг.  Онун пејғәмбәрлик едән дөрд субај гызы вар иди.+ 10  Бир мүддәт орада галдыг. Бу заман Јәһудијјәдән Ағаб адлы бир пејғәмбәр+ ҝәлди. 11  О, галдығымыз евә ҝирди, Булусун гуршағыны ҝөтүрүб өз әл-ајағыны сарыды вә деди: «Мүгәддәс руһ белә дејир: “Јәһудиләр Јерусәлимдә+ бу гуршағын јијәсини бах беләҹә сарыјыб башга халглардан оланларын әлинә верәҹәкләр”».+ 12  Биз буну ешидәндә орадакы гардашларла бирликдә јалвар-јахар едиб Булусу Јерусәлимә ҝетмәк фикриндән дашындырмаға чалышдыг. 13  Онда Булус деди: «Сиз нә едирсиниз? Нә үчүн ағлајыб үрәјими парча-парча едирсиниз? Архајын олун, мән Ағамыз Исанын ады уғрунда Јерусәлимдә нәинки буховланмаға, һәтта өлмәјә дә һазырам».+ 14  Ону гәрарындан дашындыра билмәдијимизи ҝөрәндә чар-начар разылашыб дедик: «Јеһова билән мәсләһәтдир». 15  Бундан сонра тәдарүк ҝөрүб Јерусәлимә јола дүшдүк. 16  Гејсәријјәдән бәзи шаҝирдләр дә бизимлә ҝетдиләр, онлар бизи илк шаҝирдләрдән бири олан кипрли Минасонун јанына апарырдылар. Биз онун евиндә галаҹагдыг. 17  Јерусәлимә чатанда гардашлар бизи севинҹлә гаршыладылар. 18  Ертәси ҝүн Булусла бирликдә Јагубун+ јанына ҝетдик. Бүтүн ағсаггаллар орада идиләр. 19  Булус гардашлары саламлады вә Аллаһын башга халглар арасында онун хидмәти васитәсилә ҝөрдүјү ишләри онлара һәртәрәфли данышды. 20  Гардашлар бунлары ешидәндә Аллаһы мәдһ етмәјә башладылар. Онлар Булуса дедиләр: «Гардаш, ҝөрүрсән, јәһудиләрин ичиндән нечә мин адам имана ҝәлиб? Онларын һамысы Гануна ҹидди әмәл едирләр.+ 21  Сәнин һаггында ҝәзән шајиәләр онларын гулағына чатыб, ҝуја сән башга халглар арасында јашајан јәһудиләри өјрәдирсән ки, Мусанын Ганунундан дөнсүнләр, ушагларыны сүннәт етмәсинләр, адәт-әнәнәләримиздән үз дөндәрсинләр.+ 22  Инди неҹә едәк? Онсуз да сәнин ҝәлишиндән хәбәр тутаҹаглар. 23  Сән ҝәл биз дејәнә гулаг ас. Арамызда әһди олан дөрд адам вар. 24  Онлары өзүнлә ҝөтүр, ҝедин пакланын. Гој башларыны гырхдырсынлар, хәрҹләрини дә үзәринә ҝөтүр. Онда һамы биләҹәк ки, сәнин һаггындакы шајиәләр јаландыр, сән дүзҝүн јашајыр вә Гануна риајәт едирсән.+ 25  Башга халглардан олан гардашларымыза ҝәлдикдә исә, биз гәрарымызы јазыб онлара ҝөндәрмишик ки, бүтләрә гурбан ҝәтирилмиш әтдән+, һәмчинин гандан+, боғулмуш һејван әтиндән+ вә әхлагсызлыгдан*+ узаг дурсунлар». 26  Ертәси ҝүн Булус һәмин кишиләри јанына алыб онларла бирликдә пакланды.+ Сонра пакланма ҝүнләринин һачан баша чатаҹағыны вә һәр бириси үчүн нә вахт гурбан ҝәтириләҹәјини билдирмәк үчүн мәбәдә ҝетди. 27  Једди ҝүн баша чатмаг үзрә иди. Асија әјаләтиндән ҝәлмиш јәһудиләр Булусу мәбәддә ҝөрәндә ҹамааты гызышдырдылар. Онлар Булусу тутуб 28  гышгырмаға башладылар: «Ај исраиллиләр, көмәјә ҝәлин! Бу адам һәр јердә һамыны халгымызын, Ганунумузун вә бу јерин әлејһинә өјрәдир. Бу азмыш кими, јунанлары да мәбәдә ҝәтириб вә бу мүгәддәс јери мурдарлајыб».+ 29  Онлар ефесли Трофими+ шәһәрдә онунла бир јердә ҝөрмүшдүләр вә елә билирдиләр ки, Булус ону мәбәдә ҝәтириб. 30  Бүтүн шәһәрә гарышыглыг дүшдү. Ҹамаат төкүлүшүб мәбәдә ҝәлди. Онлар Булусу тутдулар, сүрүјүб мәбәддән чөлә чыхартдылар. Мәбәдин гапылары дәрһал бағланды. 31  Ҹамаат Булусу өлдүрмәк истәдији заман минбашыја хәбәр чатды ки, Јерусәлимдә бөјүк чахнашма дүшүб. 32  Минбашы дәрһал әсҝәрләри вә јүзбашылары јанына алыб ашағы дүшдү. Ҹамаат сәркәрдәни вә әсҝәрләри ҝөрәндә әл сахлајыб Булусу даһа вурмады. 33  Сәркәрдә јахынлашыб Булусу тутду вә әмр етди ки, ону ики зәнҹирлә гандалласынлар.+ О, Булусун ким олдуғуну вә нә иш тутдуғуну сорушмаға башлады. 34  Һәрә бир шеј гышгырырды. Сәркәрдә һај-күјүн әлиндән һеч нә өјрәнә билмәдији үчүн әмр етди ки, ону казармаја апарсынлар. 35  Анҹаг Булус пилләкәнә ајаг басанда ҹамаат онун үстүнә шығыды вә әсҝәрләр ону ҝөтүрүб апармалы олдулар. 36  Ҹамаат онларын далынҹа ҝедәрәк гышгырырды: «Өлдүрүн ону!» 37  Булус казарманын ҝирәҹәјиндә сәркәрдәјә деди: «Олар, сәнә бир сөз дејим?» Сәркәрдә ҹаваб верди: «Сән јунанҹа да данышырсан? 38  Демәли, сән бир аз әввәл гијам галдырыб дөрд мин нәфәр әли хәнҹәрлини ардынҹа чөллүјә апаран мисирли дејилсән?» 39  Булус деди: «Мән Киликијанын Тарс шәһәриндән олан бир јәһудијәм+. Мәшһур шәһәрин вәтәндашыјам. Иҹазә вер, ҹамаата мүраҹиәт едим». 40  Сәркәрдә она изин верди. Булус пилләкәндә дуруб әли илә халга ишарә етди. Араја сүкут чөкәндә онлара ибраниҹә+ мүраҹиәт едиб деди:

Һашијәләр