Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәвариләрин ишләри 20:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Македонија вә Јунаныстанда (1—6)

  • Троасда дирилмә (7—12)

  • Троасдан Милетә (13—16)

  • Булус Ефесли ағсаггалларла ҝөрүшүр (17—38)

    • Ев-ев тәблиғ (20)

    • «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (35)

20  Һај-күј јатандан сонра Булус шаҝирдләри јанына чағырыб руһландырды. Сонра онларла видалашыб Македонијаја јолланды.  Оралары ҝәзиб гардашларла данышараг онлары да руһландырды, сонра Јунаныстана ҝәлди.  Орада үч ај галды, лакин ҝәми илә Суријаја ҝетмәјә һазырлашаркән јәһудиләрин она суи-гәсд гурдуғундан+ хәбәр тутду. Буна ҝөрә дә Македонијадан кечиб ҝери гајытмаг гәрарына ҝәлди.  Веријалы Пиррин оғлу Сопатер, салоникилиләр Аристарх+ вә Секунд, дербијалы Гај, Асија әјаләтиндән олан Тихик+ вә Трофим+, һәмчинин Тимути+ дә онунла идиләр.  Онлар габаға ҝедәрәк бизи Троасда ҝөзләдиләр.  Биз исә Мајасыз чөрәк бајрамындан+ сонра Филиппидән дәнизә чыхдыг вә беш ҝүнә Троаса, онларын јанына чатдыг. Орада бир һәфтә галдыг.  Һәфтәнин илк ҝүнү чөрәк јемәк үчүн бир јерә јығышмышдыг. Булус ертәси ҝүн јола чыхаҹагды. Буна ҝөрә дә ора топлашанлара мүраҹиәт едиб ҝеҹә јарысына кими данышды.  Биз үст мәртәбәдәки отагда јығышмышдыг, орада чохлу чыраг јанырды.  Ефтик адлы бир ҝәнҹ пәнҹәрәдә отурмушду. Булус данышдыгҹа ону јуху басырды. О, дәрин јухуја ҝетди вә бирдән үчүнҹү мәртәбәдән ашағы јыхылды. Ону јердән галдыранда о, артыг өлмүшдү. 10  Булус ашағы дүшдү, оғланын үстүнә әјилди, ону гуҹаглајыб+ деди: «Сәс-күј галдырмајын, о артыг сағдыр».+ 11  Сонра јухары галхды, сүфрәјә әјләшиб јемәк једи. О, дан јери сөкүләнәдәк хејли сөһбәт етди вә сонра јола чыхды. 12  Оғланы исә апардылар вә сағ олдуғу үчүн бөјүк тәсәлли тапдылар. 13  Биз ирәли ҝетдик вә ҝәмијлә Ассоса үздүк. Булусун ҝөстәришинә ҝөрә биз ону орада ҝәмијә ҝөтүрмәли идик. Өзү исә ораја пијада ҝәләҹәкди. 14  О, Ассосда бизә чатды, биз ону ҝәмијә ҝөтүрдүк вә Митилинијә үздүк. 15  Сәһәриси ҝүн орадан јола чыхыб Һиос адасы тәрәфә ҝәлдик, ертәси ҝүн Самосда дајандыг, нөвбәти ҝүн исә Милетә чатдыг. 16  Булус Асија әјаләтиндә вахт итирмәмәк үчүн Ефесә+ ҝирмәди. О, Јерусәлимә+ тәләсирди. Чох истәјирди ки, Әллинҹи ҝүн бајрамында орада олсун. 17  Буна бахмајараг, о, Милетдән Ефесә адам ҝөндәриб јығынҹағын ағсаггалларыны јанына чағыртдырды. 18  Ағсаггаллар ҝәләндә Булус онлара деди: «Асија әјаләтинә+ ајаг басдығым ҝүндән бәри аранызда неҹә даврандығымы јахшы билирсиниз. 19  Рәббә* бөјүк тәвазөкарлыгла+, ҝөз јашлары илә хидмәт етдим. Јәһудиләрин гурдуғу фәндләрә ҝөрә нечә-нечә сынагла үзләшдим. 20  Јенә дә сизә хејир ҝәтирән шејләр һаггында данышмагдан, сизи инсанлар гаршысында+, ев-ев+ өјрәтмәкдән ваз кечмәдим. 21  Һәм јәһудиләрә, һәм јунанлара төвбә едиб+ Аллаһа тәрәф дөнмәк вә Ағамыз Исаја иман етмәк һаггында әтрафлы шәһадәт вердим.+ 22  Инди руһун тәһрики илә Јерусәлимә ҝедирәм, анҹаг орада башыма нәләр ҝәләҹәк, билмирәм. 23  Амма һәр шәһәрдә мүгәддәс руһ дөнә-дөнә тәкрар едир ки, мәни гандаллар вә тәгибләр ҝөзләјир.+ 24  Лакин мән гәтијјән өзүмү дүшүнмүрәм, тәки Аллаһын лүтфү барәсиндәки мүждә һаггында әтрафлы шәһадәт вериб Ағамыз Исанын мәнә һәвалә етдији хидмәти баша чатдырым, јолуму баша вурум.+ 25  Бир шеји билирәм, Падшаһлыг хәбәрини чатдырдығым сизләр бир даһа үзүмү ҝөрмәјәҹәксиниз. 26  Она ҝөрә дә истәјирәм ки, сиз һәр кәсин ганындан тәмиз олдуғума бу ҝүн шәһадәт верәсиниз.+ 27  Чүнки Аллаһын нијјәтини сизә бүтөвлүклә чатдырмагдан бојун гачырмамышам.+ 28  Өзүнүзә+ вә бүтүн сүрүјә фикир верин. Мүгәддәс руһ сизи бу сүрүјә нәзарәт етмәк үчүн тәјин едиб+ ки, Аллаһын Өз Оғлунун ганы баһасына алдығы+ јығынҹағыны отарасыныз.+ 29  Билирәм ки, мән ҝедәндән сонра араныза амансыз ҹанаварлар ҝирәҹәк,+ онлар сүрүјә рәһм етмәјәҹәкләр. 30  Һәмчинин сизин араныздан адамлар пејда олаҹаг вә шаҝирдләри ардынҹа апармаг үчүн һәгигәти тәһриф едәҹәкләр.+ 31  Буна ҝөрә дә ојаг галын вә јадыныздан чыхартмајын ки, мән дүз үч ил+ ҝөз јашлары ичиндә ҝеҹә-ҝүндүз һәр биринизә өјүд-нәсиһәт вермишәм. 32  Инди сизи Аллаһа вә Онун лүтфү барәсиндәки сөзә тапшырырам. Бу сөз сизи ҝүҹләндирмәјә вә сизә бүтүн мүгәддәс адамларын сырасында мирас вермәјә гадирдир.+ 33  Мән һеч кимин нә ҝүмүшүнә, нә гызылына, нә дә палтарына ҝөз дикмәмишәм.+ 34  Сиз өзүнүз дә билирсиниз ки, бу әлләр һәм мәним, һәм дә мәнимлә оланларын еһтијаҹларыны тәмин едиб.+ 35  Мән сизә һәр шејдә ҝөстәрмишәм ки, сиз дә беләҹә зәһмәт чәкәрәк+ зәифләрә көмәк етмәлисиниз вә Ағамыз Исанын дедији сөзләри, “вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир”+ сөзләрини унутмамалысыныз». 36  Булус бунлары дејиб гуртарандан сонра гардашларла бирликдә диз чөкүб дуа етди. 37  Һамы һөнкүр-һөнкүр ағлајырды вә Булусун бојнуна сарылыб ону нәвазишлә өпүрдү. 38  Чүнки Булусун «бир даһа үзүмү ҝөрмәјәҹәксиниз»+ сөзләри онлары чох кәдәрләндирмишди. Сонра ону ҝәмијә өтүрдүләр.

Һашијәләр

Јахуд Ағаја.