Һәвариләрин ишләри 2:1—47

  • Әллинҹи ҝүн бајрамында (1—13)

  • Бутрусун нитги (14—36)

  • Ҹамаат Бутрусун сөзләринә һај верир (37—41)

    • 3000 адам вәфтиз олунур (41)

  • Шаҝирдләрин арасындакы бирлик (42—47)

2  Әллинҹи ҝүн* бајрамында+ онларын һамысы бир јерә топлашмышды.  Гәфләтән ҝөјдән шиддәтли күләјин сәсинә охшар бир сәс ҝәлди вә отурдуглары еви долдурду.+  Онлар аловун дилләринә бәнзәр бир шеј ҝөрдүләр. Бу дилләр бир-бириндән ајрылыб һәр биринин үзәринә гонду.  Онларын һамысы мүгәддәс руһла долду+ вә мүхтәлиф дилләрдә данышмаға башладылар. Бу габилијјәти онлара руһ верди.+  О вахт Јерусәлимдә дүнјанын һәр өлкәсиндән ҝәлмиш мөмин јәһудиләр вар иди.+  Бу сәсә чохлу адам топлашды. Онлар бу ишә мәәттәл галмышдылар, чүнки шаҝирдләр онларын доғма дилләриндә данышырды.  Онлар бөјүк һејрәт ичиндә бир-биринә дејирдиләр: «Бура бахын, мәҝәр бу данышанлар ҹәлиләли+ дејилләр?  Бәс неҹә олур ки, һәр биримиз өз ана дилимизи ешидирик?  Парфијалылар, мадалылар+, еламлылар+, Месопотамија*, Јәһудијјә, Каппадокија, Понт вә Асија+ әјаләтинин*, 10  Фриҝија, Памфилија, Мисир вә Ливијанын Киренаја јахын олан бөлҝәләринин сакинләри, һәмчинин Ромадан ҝәлмиш јәһудиләр вә прозелитләр*,+ 11  критлиләр вә әрәбләр — һамымыз онларын өз доғма дилимиздә Аллаһын әзәмәтли ишләри һаггында данышдығыны ешидирик». 12  Бәли, онларын һамысы һејрәт вә чашгынлыг ичиндә бир-бириндән сорушурдулар: «Бу нәдир белә?» 13  Диҝәрләри исә истеһза илә дејирдиләр: «Әши, бунлар ширин чахыр ичибләр». 14  Бутрус исә он бир+ һәвари илә бирҝә ајаға галхыб уҹадан деди: «Еј Јәһудијјә вә Јерусәлим сакинләри! Сөзүмү динләјин. Буну билин ки, 15  бу адамлар, сизин дүшүндүјүнүз кими, һеч дә сәрхош дејилләр, чүнки инди һарадаса сәһәр саат доггуздур*. 16  Әксинә, Јуил пејғәмбәрин дедикләри јеринә јетир: 17  “Аллаһ дејир: “Ахырзаманда һәр ҹүр инсанын үзәринә руһуму төкәҹәјәм, сизин оғулларыныз да, гызларыныз да пејғәмбәрлик едәҹәк, ҝәнҹләриниз вәһјләр алаҹаг, гоҹаларыныз рөјалар ҝөрәҹәкләр.+ 18  Һәтта гулларымын вә гарабашларымын да үзәринә һәмин ҝүнләрдә руһуму төкәҹәјәм вә онлар пејғәмбәрлик едәҹәкләр.+ 19  Мән јухарыда, ҝөјдә вә ашағыда, јердә мөҹүзәләр* ҝөстәрәҹәјәм: ган, од вә түстү бурумлары олаҹаг. 20  Јеһованын шанлы вә мөһтәшәм ҝүнү ҝәлмәздән әввәл ҝүнәш зүлмәтә, ај гана гәрг олаҹаг. 21  Јеһованын адыны чағыран һәр кәс гуртулаҹаг”.+ 22  Еј Исраил оғуллары! Мәни динләјин. Билдијиниз кими, Аллаһ нәсрани Исаны сизә ачыг-ашкар танытды: онун васитәсилә гаршынызда гүдрәтли ишләр, әламәтләр, мөҹүзәләр етди.+ 23  Аллаһ онун һәбс едиләҹәјини габагҹадан билиб гәрарлашдырмышды.+ Сиз һәмин адамы ганун билмәјән адамларын әли илә дирәјә мыхлајыб өлдүрдүнүз.+ 24  Лакин Аллаһ ону өлүм әзабындан* хилас едиб дирилтди,+ чүнки ола билмәзди ки, о, өлүмүн дустағы олараг галсын.+ 25  Давуд онун һаггында белә дејир: “Јеһованы даим ҝөзүмүн өнүндә сахлајырам, сағымда дуруб, әсла сарсылмарам. 26  Буна ҝөрә үрәјим севинди вә дилим шадланды. Мән үмидлә јашајаҹағам, 27  чүнки Сән мәни Мәзарда* гојмазсан, гојмазсан вәфалы бәндән чүрүсүн.+ 28  Мәнә һәјат јолуну өјрәтдин, һүзурунда үрәјим фәрәһлә долаҹаг”.+ 29  Гардашлар, улу бабамыз Давуд һаггында гәтијјәтлә дејә биләрик ки, о өлүб вә дәфн едилиб,+ гәбри дә бу ҝүнәдәк бурададыр. 30  О, пејғәмбәр иди. О билирди ки, Аллаһ онун өвладларындан бирини онун тахтына отурдаҹағына анд ичиб.+ 31  О, Мәсиһин дириләҹәјини, Мәзарда* галмајаҹағыны вә бәдәнинин чүрүмәјәҹәјини габагҹадан билиб хәбәр вермишди.+ 32  Бу Исаны Аллаһ дирилтди вә бизим һамымыз бунун шаһидијик.+ 33  Беләликлә, о, Аллаһын сағына уҹалдылды,+ Атасынын вәд етдији мүгәддәс руһу алды,+ ҝөрдүјүнүз вә ешитдијиниз кими, бу руһу үзәримизә төкдү. 34  Давуд исә ҝөјә галхмајыб, о, белә дејир: “Јеһова Ағама деди: 35  “Дүшмәнләрини кәтил кими ајағынын алтына гојанадәк сағымда отур”.+ 36  Буна ҝөрә дә, гој бүтүн Исраил еви буну јахшы билсин ки, дирәкдә едам етдијиниз Исаны+ Аллаһ һәм Аға,+ һәм дә Мәсиһ етмишдир». 37  Бу сөзләри ешидәндә онларын үрәјини, санки, хәнҹәр јарды. Онлар Бутрусдан вә диҝәр һәвариләрдән сорушдулар: «Гардашлар, биз нә едәк?» 38  Бутрус онлара деди: «Төвбә един+ вә гој һәр кәс ҝүнаһларынын бағышланмасы үчүн+ Иса Мәсиһин ады илә вәфтиз олунсун,+ онда мүгәддәс руһ әнамыны алаҹагсыныз. 39  Чүнки бу вәд+ һәм сизә, һәм өвладларыныза, һәм дә бүтүн узагда оланлара, Аллаһымыз Јеһованын сечәҹәји һәр кәсә аиддир».+ 40  Бутрус бир чох башга сөзләрлә дә әтрафлы шәһадәт вериб онлары тәшвиг етди: «Өзүнүзү јолуну азмыш бу нәсилдән хилас един».+ 41  Бу сөзләри үрәкдән гәбул едәнләр вәфтиз олундулар+ вә о ҝүн үч минә јахын адам онлара гошулду.+ 42  Онлар һәвариләрдән һәвәслә тәлим алыр, бирликдә вахт кечирир*, јемәк јејир+ вә дуа едирдиләр.+ 43  Һәвариләрин васитәсилә чохлу мөҹүзәләр вә әламәтләр ҝөстәрилирди.+ Һәр кәсин үрәји Аллаһа еһтирамла долурду. 44  Имана ҝәләнләрин һамысы бир јердә олурду вә һәр шејләри үмуми иди. 45  Онлар әмлакларыны сатыб+ пулу араларында һәр кәсин еһтијаҹына ҝөрә бөлүшдүрүрдүләр+ 46  вә һәр ҝүн бирликдә мәбәддә јығышыр, бөјүк севинҹлә вә тәмиз үрәклә бир-биринин евиндә јемәк јејирдиләр, 47  Аллаһы мәдһ едир вә бүтүн халгын рәғбәтини газанырдылар. Јеһова да һәр ҝүн хилас оланлары онларын сыраларына гошурду.+

Һашијәләр

Јун. пентекост. Бу бајрам нисанын 16-дан һесабланараг әллинҹи ҝүндә гејд едилирди.
Икичајарасы.
Инҹилдә Асија әјаләти ифадәси алтында Асија гитәси јох, Рома империјасынын бир әјаләти нәзәрдә тутулур. Һәмин әрази һал–һазырда Түркијәдә јерләшир.
Јәни јәһуди динини гәбул етмиш адамлар.
Һәрфән: үчүнҹү саатдыр.
Јахуд әламәтләр.
Диҝәр вариант: өлүм ипләриндән.
Јун. һадес. Лүғәтә бах.
Јун. һадес. Лүғәтә бах.
Јахуд һәр шејләрини бир-бири илә бөлүшүр.