Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 18:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булусун Коринфдә хидмәти (1—17)

  • Сурија Антакјасына гајыдыш (18—22)

  • Булус Галатија вә Фриҝијаја јолланыр (23)

  • Бәлағәтли Аполлоса көмәк ҝөстәрилир (24—28)

18  Бундан сонра Булус Афинадан чыхыб Коринфә ҝәлди.  О, бурада Аквилас+ адында бир јәһуди тапды. Әслән Понт шәһәриндән олан Аквилас арвады Прискилла илә тәзәликҹә Италијадан ҝәлмишди, чүнки Клавди бүтүн јәһудиләрә Ромадан чыхмағы әмр етмишди. Булус онларын јанына ҝетди.  Пешәләри ејни олдуғундан онларын евиндә галды вә бир јердә ишләдиләр.+ Пешәләри чадыр тикмәк иди.  Бунунла јанашы, Булус һәр шәнбә+ синагогда+ чыхыш едир, јәһудиләри вә јунанлары һәгигәтә инандырмаға мүвәффәг олурду.  Сила+ вә Тимути+ Македонијадан ҝәләндән сонра Булус бүтүн вахтыны Аллаһын сөзүнү јајмаға һәср етди. О, јәһудиләрә Иса һаггында шәһадәт верир, онун Мәсиһ олдуғуну сүбут едирди.+  Лакин онлар һеч ҹүрә разылашмыр вә ону тәһгир едирдиләр. Онда Булус палтарыны силкәләјиб+ деди: «Гој ганыныз өз бојнунузда галсын.+ Мән тәмизәм.+ Бундан сонра башга халгларын јанына ҝедәҹәјәм».+  Сонра орадан чыхыб Тит Јуст адлы мөмин бир адамын евинә ҝетди. Онун еви синагога битишик иди.  Синагог рәиси Крисп+ вә онун ев әһли Ағаја иман ҝәтирди. Аллаһын сөзүнү ешидән хејли коринфли дә инаныб вәфтиз олунду.  Ҝеҹә вахты Аға рөјада Булуса деди: «Горхма, даныш, сусма, 10  чүнки мән сәнинләјәм.+ Һеч кәс сәнә һүҹум едиб хәләл јетирмәјәҹәк. Бу шәһәрдә һәлә чох адам мәнә инанаҹаг». 11  Булус орада ил јарым галыб инсанлара Аллаһын сөзүнү өјрәтди. 12  О вахт Галлио Ахајјада* проконсул* иди. Јәһудиләр бирләшиб Булусун әлејһинә галхдылар вә ону һаким күрсүсү гаршысына ҝәтириб 13  дедиләр: «Бу адам инсанлары гануна зидд ҝедән башга ибадәт јолуна јөнәлдир». 14  Булус ағзыны ачмаға маҹал тапмамыш Галлио деди: «Еј јәһудиләр! Әҝәр шикајәтиниз һәр һансы бир ганун позунтусу вә ја ағыр ҹинајәт барәсиндә олсајды, сизи динләјәрдим. 15  Лакин мүбаһисәниз сөз, ад вә ја өз ганунунуз үстүндәдирсә,+ өзүнүз һәлл един. Мән белә ишләрә һакимлик етмәк истәмирәм». 16  Сонра онлары һаким күрсүсү гаршысындан говду. 17  Белә олдугда онлар синагог рәиси Состени+ тутуб һаким күрсүсү гаршысында дөјдүләр. Галлио исә буна һеч мәһәл гојмады. 18  Булус орада бир мүддәт дә галдыгдан сонра гардашларла видалашды. Кенхрејада+ сачыны вурдурду, чүнки әһд етмишди, сонра Прискилла вә Аквилас илә бирликдә ҝәмијә миниб Суријаја јола дүшдү. 19  Онлар Ефесә ҝәлдиләр. Булус јолдашларыны орада гојуб синагога ҝирди вә јәһудиләрлә сөһбәт етди.+ 20  Ондан бир аз да галмағы хаһиш етсәләр дә, о разы олмады. 21  Онларла сағоллашыб деди: «Јеһова мәсләһәт билсә, јаныныза гајыдарам». Ефесдән дәнизә чыхыб 22  Гејсәријјәјә ҝәлди. Сонра јығынҹағы ҝөрмәјә ҝетди* вә орадан да Антакјаја+ енди. 23  Булус орада бир мүддәт галандан сонра јола чыхды. О, Галатија вә Фриҝија+ торпагларыны шәһәрбәшәһәр ҝәзиб бүтүн шаҝирдләри мөһкәмләндирирди+. 24  Бу заман Аполлос+ адлы исҝәндәријјәли бир јәһуди Ефесә ҝәлди. О, чох ҝөзәл натиг иди вә Мүгәддәс Јазылары јахшы билирди. 25  Бу адам Јеһованын јолу барәдә шифаһи тәлим алмышды. О, мүгәддәс руһун тәсирилә Иса һаггында шөвглә вә дәгигликлә данышыб өјрәдирди, һалбуки јалныз Јәһјанын вәфтизи илә таныш иди. 26  О, синагогда ҹәсарәтлә данышмаға башлады. Прискилла илә Аквилас+ Аполлосу ешидәндә ону јанларына алдылар вә Аллаһын јолуну даһа дәгигликлә она изаһ етдиләр. 27  О, Ахајјаја ҝетмәк истәдији үчүн гардашлар шаҝирдләрә мәктуб јазыб хаһиш етдиләр ки, ону меһрибанлыгла гаршыласынлар. Аполлос ораја ҝәлиб Аллаһын лүтфү илә иман ҝәтирмиш адамлара чох көмәк етди. 28  О, јәһудиләрин јанылдығыны һамынын ҝөзү гаршысында бөјүк шөвглә дәлилләр ҝәтирәрәк сүбут едир, Мүгәддәс Јазылара истинад едәрәк Исанын Мәсиһ олдуғуну ҝөстәрирди.+

Һашијәләр

Ҹәнуби Јунаныстанда јерләшән Рома әјаләти. Пајтахты Рома шәһәри иди.
Рома әјаләт валиси. Лүғәтә бах.
Ҝөрүнүр, Јерусәлимә ҝетди.