Һәвариләрин ишләри 17:1—34

  • Булусла Сила Салоникидә (1—9)

  • Булусла Сила Веријада (10—15)

  • Булус Афинада (16—22а)

  • Булусун Ареопагдакы нитги (22б—34)

17  Онлар Амфипол вә Аполлонијадан кечиб Салоникијә ҝәлдиләр.+ Орада бир јәһуди синагогу вар иди.  Булус адәти үзрә+ синагога ҝирди вә үч шәнбә далбадал ора ҝәләнләрлә Мүгәддәс Јазылара әсасланараг сөһбәт апарды.+  О, Мүгәддәс Јазылардан дәлил-сүбут ҝәтирәрәк Мәсиһин әзијјәт чәкмәсинин,+ өлүб дирилмәсинин+ лазым олдуғуну онлара изаһ едирди вә дејирди: «Сизә һаггында данышдығым Иса һәмин бу Мәсиһдир».  Нәтиҹәдә онлардан бир нечәси вә мөмин јунанлардан хејли адам иман ҝәтириб Булусла Силаја+ гошулду. Араларында нүфузлу гадынлар да аз дејилди.  Лакин јәһудиләр пахыллыгдан+ базар мејданындакы авараларын арасындан јарамаз адамлар јығыб шәһәрдә һај-күј галдырдылар. Булусла Силаны тутмаг вә ҹамаатын габағына чыхартмаг үчүн Јасонун евинә сохулдулар.  Онлары тапмајанда Јасону вә бир нечә гардашы шәһәр рәһбәрләринин јанына сүрүјүб ҝәтирдиләр вә чығыр-бағыр салдылар: «Бүтүн аләми бир-биринә вурмуш бу адамлар инди дә бура ҝәлибләр.+  Јасон да онлары евиндә гонаг едиб. Бу адамларын һамысы Иса адында башга бир падшаһ+ олдуғуну дејиб Сезарын фәрманларына гаршы чыхырлар».  Бу сөзләр ҹамааты вә шәһәр рәһбәрләрини тәлаша салды.  Шәһәр рәисләри Јасондан вә о бири гардашлардан ҝиров алыб онлары бурахдылар. 10  Гардашлар һәмин ҝеҹә ләнҝимәдән Булусу вә Силаны Верија шәһәринә јола салдылар. Онлар шәһәрә чатан кими јәһуди синагогуна ҝетдиләр. 11  Бурадакылар Салоники јәһудиләринә нисбәтән даһа алиҹәнаб идиләр. Онлар Аллаһын сөзүнү бөјүк һәвәслә гәбул етдиләр. Ешитдикләринин доғру олуб-олмадығыны јохламаг үчүн Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн диггәтлә арашдырырдылар. 12  Буна ҝөрә дә онлардан бир чоху иман ҝәтирди. Араларында јунанлардан бир чох мөтәбәр гадын вә киши дә вар иди. 13  Салоники јәһудиләри ешидәндә ки, Булус Аллаһын сөзүнү Веријада тәблиғ едир, ҹамааты гызышдырыб гармагарышыглыг јаратмаг үчүн ораја ҝәлдиләр.+ 14  Онда гардашлар Булусу дәрһал дәниз саһилинә апардылар+, Сила илә Тимути исә шәһәрдә галдылар. 15  Булусу өтүрәнләр ону Афинаја ҝәтирдиләр, сонра Сила вә Тимутинин+ тезликлә онун јанына ҝәлмәси үчүн ҝөстәриш алыб ҝери гајытдылар. 16  Булус Афинада онларын јолуну ҝөзләдији мүддәтдә ҝөрдү ки, шәһәр бүтләрлә долудур. О, бәрк әсәбиләшди. 17  Синагогда јәһудиләрлә вә Аллаһа ибадәт едән диҝәр адамларла, о ҹүмләдән һәр ҝүн базар мејданында гаршысына чыханларла сөһбәт етмәјә башлады. 18  Амма бәзи епикүрчү вә стоик философлар онунла мүбаһисәјә ҝиришдиләр. Онлар дејирдиләр: «Бу бошбоғаз нә данышыр?» Диҝәрләри белә дејирди: «Дејәсән, јад аллаһлары тәблиғ едир». Чүнки о, Иса һаггында вә дирилмә барәдә мүждәни тәблиғ едирди.+ 19  Онлар Булусу тутуб Ареопага* ҝәтирдиләр вә сорушдулар: «Јајдығын бу јени тәлим нә олан шејдир? Бизә дә даныш. 20  Чүнки сөзләрин бизә гәрибә ҝәлир. Бунларын нә демәк олдуғуну билмәк истәјирик». 21  Бүтүн афиналылар вә бу шәһәрдә јашајан әҹнәбиләр бош вахтларыны јени бир шеј данышмаға вә ја динләмәјә һәср едирдиләр. 22  Булус Ареопагын+ ортасында дуруб деди: «Еј афиналылар! Ҝөрүрәм ки, сиз башгаларына нисбәтән даһа диндарсыныз.+ 23  Мисал үчүн, шәһәрдә ҝәзәркән вә сәҹдәҝаһларынызы сејр едәркән бир гурбанҝаһа раст ҝәлдим. Онун үзәриндә “Намәлум Аллаһа” сөзләри јазылмышдыр. Бәли, мән дә сизин билмәдән сәҹдә гылдығыныз бу Аллаһ һаггында тәблиғ едирәм. 24  Дүнјаны вә онун ичиндәки һәр шеји јарадан Аллаһ јерин-ҝөјүн Саһибидир.+ О, инсан әли илә тикилмиш мәбәдләрдә јашамыр.+ 25  Нәјәсә мөһтаҹ дејил ки, инсан әлләри Она хидмәт етсин.+ О Өзү һамыја һәјат, нәфәс+ — һәр шеј верир. 26  О, бүтүн јер үзүндә+ мәскунлашмасы үчүн бир инсандан+ һәр халгы јаратды вә онлар үчүн мүәјјән дөврләр вә јашајыш сәрһәдләри гојду+ ки, 27  Аллаһы ахтарсынлар, Ону дујсунлар, тапа билсинләр.+ Һәрчәнд О, һеч биримиздән узаг дејил. 28  Биз Онун сајәсиндә јашајырыг, һәрәкәт едирик вә мөвҹудуг, неҹә ки бәзи шаирләриниз дејиб: “Биз Онун өвладларыјыг”. 29  Беләликлә, биз Аллаһын өвлады олдуғумуза ҝөрә+ Илаһи Варлығын инсан зәкасы вә усталығы илә гызылдан, ҝүмүшдән дүзәлдилмиш вә ја дашдан јонулмуш бир шејә бәнзәдијини дүшүнмәмәлијик.+ 30  Дүздүр, Аллаһ әввәлләр белә ҹаһиллијә ҝөз јумурду,+ амма инди бујурур ки, инсанларын һамысы, һарада јашамаларындан асылы олмајараг, төвбә етсинләр. 31  Чүнки О, бир ҝүн тәјин едиб вә һәмин ҝүндә тәјин етдији адам васитәсилә бүтүн дүнјаны әдаләтлә мүһакимә едәҹәк.+ Аллаһ бу адамы дирилтмәклә һамыја зәманәт вериб».+ 32  Дирилмә һаггында ешидәндә бәзиләрини ҝүлмәк тутду,+ диҝәрләри исә дедиләр: «Бу һагда јенә данышарсан, гулаг асарыг». 33  Сонра Булус онлардан ајрылды. 34  Амма бәзиләри она гошулуб иман ҝәтирди. Онларын арасында Ареопаг мәһкәмәсинин һакими Диониси, Тамар адында бир гадын вә башгалары вар иди.

Һашијәләр

Гәдим Афинада али мәһкәмәнин топлашдығы тәпә.