Һәвариләрин ишләри 13:1—52

  • Барнәба вә Шаулу хидмәт етмәјә јоллајырлар (1—3)

  • Кипрдә хидмәт (4—12)

  • Булусун Писидија Антакјасындакы нитги (13—41)

  • Һәвариләрә диҝәр халглара үз тутмаг бујурулур (42—52)

13  Антакјадакы јығынҹагда бу адамлар пејғәмбәрлик вә мүәллимлик едирдиләр:+ Барнәба, Гара ләгәбли Шәмун, киреналы Лукиус, һаким Һиродла бир јердә тәһсил алмыш Мәнаин вә Шаул.  Онлар оруҹ тутуб Јеһоваја хидмәт едән заман мүгәддәс руһ деди: «Барнәба вә Шаулу мәним үчүн ајырын.+ Мән онлары бир иш үчүн сечмишәм».+  Онлар оруҹ тутуб дуа етдиләр. Сонра әлләрини Барнәба илә Шаулун үзәринә гојуб онлары јола салдылар.  Мүгәддәс руһ тәрәфиндән ҝөндәрилән бу адамлар Селевкијаја ҝетдиләр, орадан да Кипрә үздүләр.  Саламисә чатанда јәһуди синагогларында Аллаһын сөзүнү тәблиғ етмәјә башладылар. Јәһја онларын гуллуғунда дурурду.+  Онлар бүтүн аданы долаша-долаша ҝәлиб Пафоса чыхдылар. Орада Барјушә адында бир јәһуди варды. О, јаланчы пејғәмбәр иди вә ҹадуҝәрлик едирди.  О, проконсул* Серҝи Паулусун гуллуғунда иди. Серҝи Паулус чох ағыллы адам иди вә Аллаһын сөзүнү динләмәји үрәкдән арзулајырды, буна ҝөрә дә Барнәба илә Шаулу јанына чағырды.  Анҹаг ҹадуҝәр Елимас (Елимас «ҹадуҝәр» демәкдир) онлара мүгавимәт ҝөстәрмәјә башлады. О, проконсулу имана ҝәлмәјә гојмурду.  Онда һәмчинин Булус адланан Шаул мүгәддәс руһла долду вә она зәннлә бахыб 10  деди: «Еј Иблисин баласы,+ салеһлијин дүшмәни! Сәнин ичин һәр ҹүр јалан вә писликлә долудур! Нә вахта гәдәр Јеһованын дүз јолларыны әјәҹәксән? 11  Бах, Јеһованын әли сәнә гаршы галхыб. Сән кор олаҹагсан, бир мүддәт ҝүн ишығына һәсрәт галаҹагсан». О андаҹа Елимасын ҝөзүнә гаты думан вә гаранлыг чөкдү. О, ора-бура вурнухараг өзүнә бәләдчи ахтармаға башлады. 12  Проконсул буну ҝөрәндә иман ҝәтирди, чүнки Јеһова һаггында өјрәндикләри ону валеһ етмишди. 13  Булус јолдашлары илә бирликдә Пафосдан дәнизә чыхды вә Памфилијада јерләшән Перҝијаја ҝәлди. Јәһја+ исә онлардан ајрылыб Јерусәлимә гајытды.+ 14  Булус вә Барнәба Перҝијадан чыхыб Писидија бөлҝәсиндәки Антакјаја ҝәлдиләр вә шәнбә ҝүнү синагога+ ҝириб әјләшдиләр. 15  Төврат*+ вә Пејғәмбәрләрин китабы охундугдан сонра синагогун рәисләри онларын јанына адам ҝөндәриб сорушдулар: «Гардашлар, халгы руһландырмаға сөзүнүз варса, бујурун, сөјләјин». 16  Булус ајаға галхды, әли илә ишарә едиб сөзә башлады: «Еј исраиллиләр вә үрәјиндә Аллаһ горхусу оланлар, мәни динләјин. 17  Исраил халгынын Аллаһы ата-бабаларымызы сечди. Бу халг гүрбәтдә, Мисир торпағында јашајаркән ону уҹалтды, ҝүҹлү голу илә орадан чыхартды.+ 18  Аллаһ тәхминән гырх ил әрзиндә сәһрада онлара дөздү.+ 19  Кәнан торпағында једди халгы мәһв едәндән сонра торпағы ирс олараг онлара верди.+ 20  Бүтүн бунлар тәхминән дөрд јүз әлли ил әрзиндә баш вермишдир. Аллаһ Ишмуил пејғәмбәрин дөврүнә гәдәр онлара һакимләр верди.+ 21  Амма сонра онлар падшаһ тәләб етдиләр+ вә Аллаһ онларын үзәриндә Бинјамин гәбиләсиндән Киш оғлу Талуту падшаһ гојду.+ Талут гырх ил һакимијјәт сүрдү. 22  Аллаһ ону тахтдан салыб Давуду онлар үчүн падшаһ гојду.+ О, Давуд һаггында шәһадәт верәрәк демишди: “Мән Јәссә+ оғлу Давуду тапдым, о, Мәним үрәјимҹәдир.+ О, истәдијим һәр шеји едәҹәк”. 23  Аллаһ вәдинә садиг галыб бу адамын өвладлары арасындан Исраилә хиласкар верди. Бу хиласкар Исадыр.+ 24  Онун ҝәлишиндән әввәл Јәһја бүтүн Исраил халгына төвбә рәмзи олан вәфтизи тәблиғ етмишди.+ 25  Хидмәтинин сонуна јахын Јәһја дејирди: “Мәни ким һесаб едирсиниз? Мән о шәхс дејиләм. Мәндән сонра ҝәлән вар, мән онун ајағындакы сәндәлин бағыны белә, ачмаға лајиг дејиләм”.+ 26  Еј гардашлар, Ибраһимин оғуллары вә үрәјиндә Аллаһ горхусу оланлар, бу хилас хәбәри бизә ҝөндәрилиб.+ 27  Јерусәлим әһли вә онларын рәһбәрләри ону гәбул етмәдиләр. Онлар чыхардыглары һөкмлә Пејғәмбәрләрин дедикләрини,+ һәр шәнбә ҝүнү уҹадан охунан сөзләри јеринә јетирдиләр. 28  О адамда өлүмә лајиг бир шеј тапмадылар,+ амма Пилатдан ону едам етдирмәји тәләб етдиләр.+ 29  Онун һаггында јазылмыш һәр шеји јеринә јетирдикдән сонра ону дирәкдән ендириб сәрдабәјә гојдулар.+ 30  Лакин Аллаһ ону дирилтди+ 31  вә о, Ҹәлиләдән онунла бирликдә Јерусәлимә ҝәлмиш адамлара хејли вахт әрзиндә ҝөрүндү. Бу адамлар инди халга онун һаггында шаһидлик едирләр.+ 32  Беләликлә, биз сизә ата-бабаларымыза верилмиш вәд һаггында мүждәни чатдырырыг. 33  Аллаһ Исаны дирилтмәклә+ бу вәди онларын өвладлары, јәни бизим үчүн јеринә јетирди, неҹә ки икинҹи мәзмурда дејилир: “Сән Мәним оғлумсан, бу ҝүн Мән сәнә Ата олдум”.+ 34  Аллаһ ону дирилтди, о, бир дә чүрүјән вүҹудда олмајаҹаг. Аллаһ бу фикри белә ифадә едиб: “Мән сизә Давуда вәд етдијим сарсылмаз мәһәббәти ҝөстәрәҹәјәм”.+ 35  Башга мәзмурда да белә дејилир: “Гојмазсан вәфалы бәндән чүрүсүн”.+ 36  Давуд өз ҝүнләриндә Аллаһа хидмәт етди вә сонра өлүм јухусуна ҝетди. О, ата-бабаларынын јанында дәфн едилди вә чүрүдү.+ 37  Аллаһын дирилтдији о инсан исә чүрүмәди.+ 38  Гардашлар, буну билин ки, биз сизә бу адам васитәсилә ҝүнаһларын әфвини билдиририк.+ 39  Бәли, Мусанын Гануну илә сиз ҝүнаһсыз сајыла билмәздиниз,+ амма иман ҝәтирән һәр кәс бу адамын васитәсилә ҝүнаһсыз сајылыр.+ 40  Буна ҝөрә дә өзүнүзү ҝөзләјин ки, Пејғәмбәрләрин китабында дејилән бу сөзләр сизин башыныза ҝәлмәсин: 41  “Еј ришхәндчиләр, бахын вә мат галын, мәһв олун, чүнки Мән сизин зәманәдә елә бир иш ҝөрәҹәјәм ки, онун һаггында сизә әтрафлы данышсалар да, әсла инанмајаҹагсыныз”».+ 42  Булус вә Барнәба чөлә чыханда ҹамаат јалвар-јахар едиб онлардан хаһиш етди ки, ҝәлән шәнбә дә бу һагда данышсынлар. 43  Синагогдакылар дағылышандан сонра јәһудиләрин вә прозелитләрин арасындан хејли мөмин адам Булусла Барнәбанын далынҹа ҝетди. Онлар бу адамлары Аллаһын лүтфүнә лајиг јашамаға тәшвиг едирдиләр.+ 44  Ҝәлән шәнбә ҝүнү демәк олар ки, бүтүн шәһәр Јеһованын сөзүнү динләмәјә јығышды. 45  Јәһудиләр бир белә ҹамааты ҝөрәндә пахыллыгдан алышыб-јандылар вә күфр даныша-даныша Булусун дедикләринә гаршы чыхмаға башладылар.+ 46  Булус вә Барнәба ҹәсарәтлә дедиләр: «Аллаһын сөзү илк нөвбәдә сизә чатдырылмалы иди.+ Мадам ки сиз бу сөзү рәдд едирсиниз вә өзүнүзү әбәди һәјата лајиг һесаб етмирсиниз, биз диҝәр халглара үз тутуруг.+ 47  Јеһова бизә белә әмр едиб: “Мән сәни халглар үчүн нур тәјин етдим ки, јерин нәһајәтләринәдәк ниҹат апарасан”».+ 48  Башга халглардан оланлар бу сөзләри ешидәндә чох севиндиләр вә Јеһованын сөзүнү мәдһ етмәјә башладылар. Әбәди һәјата апаран јолда јеримәјә мејли оланларын һамысы иман ҝәтирди. 49  Јеһованын сөзү бүтүн о әразијә јајылырды. 50  Лакин јәһудиләр шәһәрин диндар вә һөрмәтли гадынларыны, һәмчинин нүфузлу адамларыны гызышдырыб Булус илә Барнәбаја гаршы галдырдылар+ вә онлар һәвариләри өз торпагларындан говдулар. 51  Булус вә Барнәба ајагларынын тозуну чырпыб* Конјаја ҝетдиләр.+ 52  Шаҝирдләрин севинҹи ашыб-дашыр,+ онлар мүгәддәс руһла долурдулар.

Һашијәләр

Рома әјаләт валиси. Лүғәтә бах.
Ајагдан тозу чырпмаг мәсулијјәтдән азад олмаг мәнасыны дашыјырды.