Һәвариләрин ишләри 12:1—25

  • Јагубу өлдүрүрләр; Бутрус һәбс едилир (1—5)

  • Бутрус мөҹүзәви сурәтдә азад едилир (6—19)

  • Мәләк Һироду вурур (20—25)

12  Тәхминән һәмин вахт Һирод падшаһ јығынҹагдакылардан бәзиләринә зүлм етмәјә башлады.+  О, Јәһјанын гардашы Јагубу+ гылынҹла өлдүрдү.+  Ҝөрәндә ки, бу иш јәһудиләрин үрәјинҹәдир, Бутрусу да тутдурду. (Бу һадисә Мајасыз чөрәк бајрамы ҝүнләриндә баш вермишди.)+  Бутрусу тутуб зиндана салды+ вә онун кешијини чәкмәк үчүн һәр бири дөрд әсҝәрдән ибарәт дөрд гаровул дәстәси тәјин етди. Һирод ону Пасхадан сонра халгын габағына чыхартмаг нијјәтиндә иди.  Беләликлә, Бутрус зинданда иди, јығынҹаг исә онун үчүн ҝеҹә-ҝүндүз дуа едирди.+  Һирод Бутрусу халгын өнүнә чыхартмаг истәдији ҝүнүн ҝеҹәси Бутрус ики әсҝәрин арасында јатмышды. О, ики зәнҹирлә гандалланмышды, ҝөзәтчиләр исә гапынын ағзында дуруб зинданын кешијини чәкирдиләр.  Бирдән Јеһованын мәләји пејда олду+ вә һүҹрә ишыгланды. Мәләк Бутрусун бөјрүнә тохунуб ону ојатды вә деди: «Тез ол, дур!» Бутрусун әлләриндәки зәнҹирләр ачылыб јерә дүшдү.+  Мәләк деди: «Әјнини ҝејин, сәндәлини ајағына кечир». Бутрус онун дедијини етди. Сонра мәләк деди: «Үст палтарыны ҝејин, далымҹа ҝәл».  Бутрус һүҹрәдән чыхыб мәләјин далынҹа ҝетди. О, мәләјин етдији шејләрин ҝерчәк олдуғуну билмирди. Она елә ҝәлирди ки, ҝөрдүкләри бир рөјадыр. 10  Онлар биринҹи вә икинҹи гаровул дәстәсинин јанындан кечәндән сонра шәһәрә ачылан дәмир дарвазанын габағына ҝәлдиләр. Дарваза өз-өзүнә ачылды. Онлар чыхыб күчә илә ҝетдиләр. Гәфләтән мәләк Бутрусдан ајрылды. 11  Онда Бутрус нә баш вердијини анлајыб деди: «Инди баша дүшүрәм ки, Јеһова Өз мәләјини ҝөндәриб мәни Һиродун әлиндән гуртарды вә јәһуди халгынын үмидләрини боша чыхартды».+ 12  Бутрус буну анлајандан сонра Марк ләгәбли Јәһјанын+ анасы Мәрјәмин евинә ҝетди. Орада чохлу шаҝирд јығышыб дуа едирди. 13  Бутрус гапыны дөјдү, Рода адлы гуллугчу гыз гапыја чыхды. 14  О, Бутрусун сәсини таныјанда севинҹиндән гапыны да ачмады, ичәри гачыб Бутрусун гапынын ағзында дурдуғуну орадакылара хәбәр верди. 15  Онлар гыза дедиләр: «Башына һава ҝәлиб?» Лакин гыз исрарла Бутрусун ҝәлдијини дејирди. Онда шаҝирдләр дедиләр: «Бу, онун мәләјидир». 16  Бутрус исә гапыны дөјүрдү. Гапыны ачанда Бутрусу ҝөрүб тәәҹҹүбләндиләр. 17  О, әли илә ишарә едиб онлары сакитләшдирди. Сонра Јеһованын ону зиндандан неҹә чыхартдығыны әтрафлы нәгл едиб тапшырды: «Бунлары Јагуба+ вә диҝәр гардашлара чатдырын». Буну дејиб евдән чыхды вә башга јерә ҝетди. 18  Сәһәр ачыланда әсҝәрләрин арасына чахнашма дүшдү, чүнки һеч ким Бутрусун һара јоха чыхдығыны билмирди. 19  Һирод һәр јери әләк-вәләк еләди, ону тапмајанда ҝөзәтчиләри сорғу-суала чәкди, сонра да әмр етди ки, онлары ҹәзаландырсынлар.+ Һирод Јәһудијјәдән Гејсәријјәјә ҝетди вә бир мүддәт орада галды. 20  О, Сур вә Сидон әһалисинә гаршы бәрк гәзәбләнмишди. Онлар бирләшиб Һиродун јанына ҝәлдиләр вә падшаһын ешикағасы Бласты өз тәрәфләринә чәкиб онун васитәсилә падшаһла барышмаг истәдиләр, чүнки онларын өлкәсини падшаһын вилајәти әрзагла тәмин едирди. 21  Бир ҝүн ҹамаат топлашанда Һирод шаһ либасыны ҝејиб һаким күрсүсүнә отурду вә халга хитаб етди. 22  Ора топлашмыш ҹамаат исә: «Бу, инсан сәси дејил, бу, аллаһ сәсидир!» — дејәрәк гышгырмаға башлады. 23  Јеһованын мәләји һәмин андаҹа Һироду вурду, чүнки о, Аллаһы шәрәфләндирмәди. Һирод хәстәләнди, гурдлар ону једи вә о өлдү. 24  Јеһованын сөзү исә вүсәт алыр, һәр јана јајылырды.+ 25  Барнәба+ илә Шаул Јерусәлимдә јардымла бағлы ишләрини баша чатдырдылар+ вә Марк ләгәбли Јәһјаны да өзләри илә ҝөтүрүб+ ҝери гајытдылар.

Һашијәләр